Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HİLE YAPMA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ALAN ÇALIŞMASI

Beyhan BELLER DİKMEN
Dr. Öğr. Üyesi, Tarsus Üniversitesi, Uyg. Teknoloji ve İşletmecilik YO
Ayşe Gül KÖKSAL
Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Yayınlanmış 2019-08-30

Anahtar Kelimeler

  • Trick, Trick in Accounting, Vocational School Students
  • Hile, Muhasebede Hile, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

Nasıl Atıf Yapılır

DİKMEN, B. B., & KÖKSAL, A. G. (2019). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HİLE YAPMA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ALAN ÇALIŞMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 221–241. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1240

Özet

Günümüzde yönetici ve çalışanların çıkar sağlamak amacıyla kasıtlı bir şekilde davranması ve yanlış bilgiler sunması olarak ortaya çıkan hileler, önemli bir işletme sorunu haline gelmiştir.  Yapılan hileler başta devlet, yatırımcılar, çalışanlar, işverenler, satıcılar, kamuoyu olmak üzere birçok kesimi etkilemekte, hatta işletmelerin varlıklarını tehdit etmektedir.  Hile içeren davranışlar, işletmelerde farklı görevlerdeki yönetici ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencileri de işletmelerde çalışacak adaylar arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimler meslek yüksekokulunda eğitim gören ve muhasebe dersleri almış öğrencilerin hile yapma eğilim düzeylerini belirlemektir. Veriler Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde eğitim gören birinci ve ikinci sınıfta muhasebe dersleri almış 359 adet öğrenciden anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler t – testi (Independent-Samples T Test), tek yönlü varyans (One –Way ANOVA) ve Welch testi aracılığı ile analiz edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

ACFE (2018), Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse, https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/. 05.02.2019.
ANUK, S. A. (2015), Muhasebe Hata ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ARIKAN, R. (2007), Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
BAYRAKTAROĞLU, H. (2016), “İşletmelerde Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde Etkin İç Denetimin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1): 185 – 214.
DERAN, A.; ERDURU, İ. ve KELEŞ, D. (Ekim 2016), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32): 84 – 109.
DOĞAN, Z.; NAZLI, E. ve GÜLÇİN, K. (2018), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hile Yapmaya Eğilim Düzeylerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61): 799 – 810.
ERTURĞUL, A. N. (2014), “Hilenin İnsan Kaynakları Politikaları İle İlişkisi ve Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 13(41): 109 – 125.
HAFTACI, V. (2014), Muhasebe denetimi, 3. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
HATUNOĞLU, Z.; KOCA, N. ve KILLI, M. (2012), “İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 169 – 189.
İSLAMOĞLU, A. H. ve ALNIAÇIK, Ü. (2013), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
KARACAN, S. ve UYGUN, R. (2012), Tekdüzen muhasebe sistemi ve uluslararası denetim standartları ile uyumlu denetim ve raporlama. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
KAVAL, H. (2005), Uluslararası finansal raporlama standartları (IFRS / IAS) uygulama örnekleri ile muhasebe denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
KÜÇÜK, İ. (2008), Finansal Raporlamada Hile – Manipülasyonlar ve Önlenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ŞENLİK, C. Ö. (2010), “Hilenin Nedenleri ve Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri” http://www.vergi.tc/makaledetay/sizdengelenler/hılenın-nedenlerı-ve-hıle-yapanların-karakterıstık-ozellıklerı/f30172d9-dc6a-43df-8a56-91b97436575a, 07.02.2019.
TÜRK DİL KURUMU, 05.02.2019.