Vol. 7 No. 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

TENDENCY LEVEL OF CHEATING OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: A FIELD STUDY IN GIRESUN UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Beyhan BELLER DİKMEN
Assist. Prof. Dr., Tarsus University
Ayşe Gül KÖKSAL
Assoc. Prof. Dr., Ömer Halisdemir University

Published 2019-08-30

Keywords

  • Trick, Trick in Accounting, Vocational School Students
  • Hile, Muhasebede Hile, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

How to Cite

DİKMEN, B. B., & KÖKSAL, A. G. (2019). TENDENCY LEVEL OF CHEATING OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: A FIELD STUDY IN GIRESUN UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 221–241. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1240

Abstract

Nowadays, tricks as managers and employees acting in a deliberate manner to provide benefits and presenting false information, has become an important business problem. Tricks effect many units such as notably government, investors, employees, employers, sellers and the public, even threaten the assets of businesses. Tricking behaviors are carried out by managers and employees with different positions in the businesses. Vocational school students are among candidates to work in businesses. The purpose of this study is to determine the level of tricking tendencies of Social Sciences Vocational School students who have taken courses of accounting. The data were obtained through a survey from 359 students who have taken courses of accounting in the first and second classes, continuing to study in spring semester of 2017-2018 academic year in Giresun University Social Sciences Vocational School. The data were analyzed through independent samples t test, one way anova and welch test.      

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACFE (2018), Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse, https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/. 05.02.2019.
ANUK, S. A. (2015), Muhasebe Hata ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ARIKAN, R. (2007), Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
BAYRAKTAROĞLU, H. (2016), “İşletmelerde Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde Etkin İç Denetimin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1): 185 – 214.
DERAN, A.; ERDURU, İ. ve KELEŞ, D. (Ekim 2016), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32): 84 – 109.
DOĞAN, Z.; NAZLI, E. ve GÜLÇİN, K. (2018), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hile Yapmaya Eğilim Düzeylerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61): 799 – 810.
ERTURĞUL, A. N. (2014), “Hilenin İnsan Kaynakları Politikaları İle İlişkisi ve Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 13(41): 109 – 125.
HAFTACI, V. (2014), Muhasebe denetimi, 3. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
HATUNOĞLU, Z.; KOCA, N. ve KILLI, M. (2012), “İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 169 – 189.
İSLAMOĞLU, A. H. ve ALNIAÇIK, Ü. (2013), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
KARACAN, S. ve UYGUN, R. (2012), Tekdüzen muhasebe sistemi ve uluslararası denetim standartları ile uyumlu denetim ve raporlama. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
KAVAL, H. (2005), Uluslararası finansal raporlama standartları (IFRS / IAS) uygulama örnekleri ile muhasebe denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
KÜÇÜK, İ. (2008), Finansal Raporlamada Hile – Manipülasyonlar ve Önlenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ŞENLİK, C. Ö. (2010), “Hilenin Nedenleri ve Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri” http://www.vergi.tc/makaledetay/sizdengelenler/hılenın-nedenlerı-ve-hıle-yapanların-karakterıstık-ozellıklerı/f30172d9-dc6a-43df-8a56-91b97436575a, 07.02.2019.
TÜRK DİL KURUMU, 05.02.2019.