Cilt 10 Sayı 2 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Muhasebe mesleği açısından muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin önemi: Serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik bir araştırma

Fatih EKİNLER
Öğr. Gör., Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu, Şırnak, Türkiye

Yayınlanmış 2022-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Muhasebe Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe, SMMM
 • Accounting Education, Computerized Accounting, CPA

Nasıl Atıf Yapılır

EKİNLER, F. (2022). Muhasebe mesleği açısından muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin önemi: Serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 631–643. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i2.2057

Özet

Teknolojinin gelişimi, günümüzde mesleklerin çoğunun dijitalleşmesini, dijital dünyaya entegre olmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuda muhasebe mesleği alanında bilgisayarlı muhasebe en çok odaklanılan inceleme alanlarından birisi olmuştur. Buna rağmen literatürde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri (SMMM) ele alan bilgisayarlı muhasebe çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı, muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebe dersinin SMMM’ler açısından önemini ve rolünü ortaya koymaktır. Bu doğrultuda bilgisayarlı muhasebe dersinin rolü, yeterliliği, program kullanıcılarının öğrenme düzeyi, bilgisayarlı muhasebenin kullanıcılara katkıları ve bilgisayarlı muhasebe öğrenmede karşılaşılan zorluklar ele alınmaktadır.  Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı üyeler oluşturmaktadır.  Araştırmada katılımcıları tanımlamaya yönelik 5’i açık uçlu olan toplam 11 soru sorulmuştur. Katılımcılar tarafından sorulara verilen cevaplar birbirini tekrar edinceye kadar görüşmelere devam edilmiştir. Bu kapsamda 19 SMMM ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar, muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin SMMM’ler için çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdulle, A.S., Zainol, Z. & Ahmad, H. (2019). İmpact of computerized accounting Information system on small and medium enterprises in Mogadishu, Somalia: The balance scorecard perspectives. International journal of engineering and advanced technology, 8(5), 159-165.
 2. Al Hanini, E. (2012). The risks of using computerized accounting ınformation systems in the Jordanian banks; their reasons and ways of prevention. European journal of business and management, 4(20), 53-63.
 3. Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 5(2), 368-388.
 4. Bekçi, İ. , Titiz, İ. & Ömürbek, N. (2006). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 29, 166-175.
 5. Boulianne, E. (2012). İmpact of accounting software utilization on students’ knowledge acquisition an important change in accounting education. Journal of accounting & organizational change, 10(1), 22-48.
 6. Civelek, M. & Özkan, A. (2017). Temel ve Tekdüzen Maliyet Muhasebesi (9. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 7. Cohen, D. & Crabtree B. (2006). Qualitative research guidelines project. Erişim Adresi: http://www.qualres.org/HomeSemi-3629.html
 8. Daru, M.U. (2015). Role of computerızed accountıng in bankıng sector. İnternational journal of advanced research in management and social sciences, 4(2), 26-34.
 9. Eren, T. , Salur, M.N. & İyibildiren, M. (2020). Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'deki Üniversiteler Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 648-668.
 10. Eren, T. (2021). Sürekli Mesleki Gelişim’in Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algılanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(2), 643-474.
 11. Farhat, H.M.S. & Abu Jarbou, H.A.A. (2021). İmpact of using computerized accounting programs on enhancing the financial performance of the entrepreneurship projects in palestine. İnternational journal of contemporary management and ınformation technology (IJCMIT), 1(3), 24-38.
 12. Gökçen, G. (2013). Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları (4. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 13. Güçlü, İ. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teknik-Yaklaşım-Uygulama (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 14. Gürbüz, S & Şahin, F (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 15. Habashi, J.İ. (2021). Developing the education for the students in the business schools implementing of teaching computerized accounting software in business courses at the universities. İnternational journal of accounting research, 9(2), 1-6.
 16. IFAC. (2015). Uluslararası Eğitim Bildirileri El Kitabı. (TÜRMOB, Çeviri). TÜRMOB Yayınları: 482
 17. Kara, S. (2019). Küreselleşen Muhasebe Sürecinde Meslek Mensuplarının Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitiminden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 58, 139-156.
 18. Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 19. Keskin Benli, Y. (2010). Genel Muhasebe. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 20. Machera, R.P. & Machera, P.C. (2017). Computerised accounting software; a curriculum that enhances an accounting programme. Universal journal of educational research, 5(3), 372-385.
 21. Mardin-Şırnak SMMO.(2022). Erişim Adresi: http://www.mardinsmmmo.org/
 22. Ndubuısı, A.N., Chıdozıem, A.M.F & Chınyere, O.J. (2017). Comparative analysis of computerized accounting system and manual accounting system of quoted microfinance banks (mfbs) in nigeria. İnternational journal of academic research in accounting, finance and management sciences, 7(2), 30-43.
 23. Okan Gökten, P. & Gökten, S. (2016). Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 49-66.
 24. Olatunji, O.C. & Olusegun, D.D. (2021). Computerızed accountıng system and performance of unıversıtıes in southwest, nıgerıa. İnternational journal of management (IJM), 12(5), 72-85.
 25. Öztürk, S. & Kutlu, H.A. (2017). Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına Öğrencilerin Bakışı: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3), 781-799.
 26. Papageorgiou, E. (2014). The integration of computerised accounting in the accounting curriculum as an educational learning curve for students entering the business world. SACJ, 52, 71-81.
 27. Punch, K.F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar(2. Baskı). ( D. Bayrak, H.B. Arslan & Z. Akyüz, Çeviri). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 28. Sangster, A. (1992). Computer-based instruction in accounting education. Accounting education, 1(1), 13-32.
 29. Sevilengül, O. (2016). Genel Muhasebe (18. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi
 30. Tarawneh, A.S. (2018). The ımpact of using computer applications programs as a tool in accounting education on the performance of the students of financial accounting course. İnternational review of management and marketing, 8(4), 56-64.
 31. Tosunoğlu, B. & Cengiz, S. (2020). Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Lisans Müfredatının İncelenmesi Ve Gelişmeler Kapsamında Değerlendirilmesi. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), 6(2), 194-214.
 32. Qatawneh, A.M. (2020). The role of computerızed accountıng informatıon systems (caıs) in provıdıng a credıt rısk management envıronment: Moderatıng role of it. Academy of accounting and financial studies journal, 24(6), 1-17.
 33. Wang, Y. (2017). The research on accounting ınformation based on computerized accounting in the financial management. 7th ınternational conference on education, management, ınformation and computer science (ICEMC) advances in computer science research (ACSR), 73, 840-843.
 34. Ware, E.O. (2015). Computerised accounting system an effective means of keeping accounting records in ghanaian banks: A case study of the ga rural bank. İnternational journal of research in business studies and management, 2(11), 111-141.