Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Meryem ÖZTÜRK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

 • Muhasebe Eğitimi,
 • Öğrenme Yaklaşımları,
 • Derin Öğrenme,
 • Yüzeysel Öğrenme

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZTÜRK, M. (2018). MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 45–63. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.216

Özet

Çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe derslerindeki öğrenme yaklaşımlarının demografik değişkenlere, muhasebe derslerine devam durumlarına ve muhasebe derslerini günlük tekrar etme durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit etmektir. Çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı öğrencilerine anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin derin öğrenme eğilimleri ile sınıf düzeyleri, mezun oldukları lise, muhasebe derslerini günlük tekrar etme durumları; yüzeysel öğrenme eğilimleri ile cinsiyet, üniversite tercih sırası, muhasebe derslerine devam durumları ve muhasebe derslerini günlük tekrar etme durumları arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. İkinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre, Açıköğretim Lisesinden mezun olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre derin öğrenme eğilimleri yüksek iken erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre, öğrenim gördükleri programı ilk sıralarda tercih eden öğrencilerin sonraki sıralarda tercih eden öğrencilere göre yüzeysel öğrenme eğilimleri daha yüksektir. Ayrıca muhasebe derslerini günlük olarak her zaman tekrar eden öğrencilerin diğer öğrencilere göre derin öğrenme eğilimleri daha yüksek iken yüzeysel öğrenme eğilimleri daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Altun, S. (2013). “Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Görülen Alana ve Cinsiyete Göre İncelenmesi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 50-56.
 2. Ayanoğlu, Y., Ciğer, A., Abuhanoğlu, H., & Aydın, S. (2014). “İşletme Alanındaki Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 77-92.
 3. Ballantine, J. A., Duff, A., & Larres, P. M. (2008). “Accounting and Business Students’ Approaches to Learning: A Longitudinal Study”. Journal of Accounting Education, 26(4), 188-201.
 4. Batı, A. H., Tetik, C., & Gürpınar, E. (2010). “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Yeni Şeklini Türkçeye Uyarlama ve Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması”. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(5), 1639-1646.
 5. Beattie IV, V., Collins, B., & McInnes, B. (1997). “Deep and Surface Learning: A Simple or Simplistic Dichotomy?”. Accounting Education, 6(1), 1-12.
 6. Beşoluk, Ş., & Önder, İ. (2010). “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi”. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 7. Biggs, J., Kember, D., & Leung, D.Y.P. (2001). “The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F”. British Journal of Educational Psychology, 71, 133-149.
 8. Booth, P., Luckett, P., & Mladenovic, R. (1999). “The Quality of Learning in Accounting Education: The Impact of Approaches to Learning on Academic Performance”. Accounting Education, 8(4), 277-300.
 9. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. 15.Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 10. Byrne, M., Flood, B. & Willis, P. (1999). “Approaches to Learning: Irish Students of Accounting”, Irish Accounting Review, 6(2), 1–29.
 11. Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2002). “The Relationship Between Learning Approaches and Learning Outcomes: A Study of Irish Accounting Students”. Accounting Education, 11(1), 27-42.
 12. Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2009). “An Inter-Institutional Exploration of the Learning Approaches of Students Studying Accounting”. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(2), 155-167.
 13. Chin, C., & Brown, D. E. (2000). “Learning in Science: A Comparison of Deep and Surface Approaches”. Journal of Research in Science Teaching, 37(2), 109-138.
 14. Coşkun, S., Kır, A., & Özbay, F. (2017). “Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının ve Mesleki Eğitimden Beklentilerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 314-329.
 15. Çuhadar, C., Gündüz, Ş., & Tanyeri, T. (2013). “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının ve Akademik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.
 16. Demirkan, Ş. (2001). “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 17. Donald, J., & Jackling, B. (2007). “Approaches to Learning Accounting: A Cross-Cultural Study”. Asian Review of Accounting, 15(2), 100-121.
 18. Duff, A. (2004). “Understanding Academic Performance and Progression of First-Year Accounting and Business Economics Undergraduates: The Role of Approaches to Learning and Prior Academic Achievement”. Accounting Education, 13(4), 409-430.
 19. Ekinci, N. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları”. Eğitim ve Bilim, 34(151), 74-88.
 20. Eley, M.G. (1992). “Differential Adoption of Study Approaches Within Individual Students”, Higher Education 23, 231–254.
 21. Elias, R. Z. (2005). “Students' Approaches to Study in Introductory Accounting Courses”. Journal of Education for Business, 80(4), 194-199.
 22. Entwistle, N., & Smith, C. (2002). “Personal Understanding and Target Understanding: Mapping Influences on the Outcomes of Learning”. British Journal of Educational Psychology, 72(3), 321-342.
 23. Gönen, S. (2016). “Önlisans Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Muhasebe Eğitiminden Beklentilere Yönelik İzmir ve Denizli İllerinde Bir Araştırma”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 62-78.
 24. Hall, M., Ramsay, A., & Raven, J. (2004). “Changing the Learning Environment to Promote Deep Learning Approaches in First-Year Accounting Students”. Accounting Education, 13(4), 489-505.
 25. Hassall, T and Joyce, J. (1997). “What do the Examinations of Professional Bodies Reward? Some Preliminary Evidence”. In G. Gibbs and C. Rust (ed.) Improving Student Learning through Course Design, 529-538. Oxford: The Oxford Centre for Staff and Learning Development.
 26. Jones, C and Hassall, T. (1997). “Approaches to Learning of First Year Accounting Students: Some Empirical Evidence”. In G. Gibbs and C. Rust (ed.) Improving Student Learning through Course Design, 431-438. Oxford: The Oxford Centre for Staff and Learning Development.
 27. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 3.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 28. Karasioğlu, F., & Duman, H. (2011). “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 165-180.
 29. Marton, F. & Saljo, R. (1976). “On Qualitative Differences in Learning. II–Outcome as a Function of the Learner’s Conception of the Task”. British Journal of Psychology 46, 115–127.
 30. Oğuz, A. & Karakuş, G. (2017). “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of Human Sciences, 14(2), 1831-1847.
 31. Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014a). “Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 333-347.
 32. Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014b). “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Denetim Odakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(2), 77-91.
 33. Ozan, C., Köse, E., & Gündoğdu, K. (2012). “Okul öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 75-92.
 34. Pimparyon, S. M Caleer, S. Pemba & S. Roff, P. (2000). “Educational Environment, Student Approaches to Learning and Academic Achievement in a Thai Nursing School”. Medical Teacher, 22(4), 359-364.
 35. Salamonson, Y., Weaver, R., Chang, S., Koch, J., Bhathal, R., Khoo, C., & Wilson, I. (2013). “Learning Approaches as Predictors of Academic Performance in First Year Health and Science Students”. Nurse Education Today, 33(7), 729-733.
 36. Scouller, K. (1998). “The Influence of Assessment Method on Students' Learning Approaches: Multiple Choice Question Examination Versus Assignment Essay”. Higher Education, 35(4), 453-472.
 37. Selçuk, G. S., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). “Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-41.
 38. Sharma, D.S. (1997). “Accounting Students’ Learning Conceptions, Approaches to Learning, and The Influence of the Learning-Teaching Context on Approaches to Learning”. Accounting Education: An International Journal 6 (2), 125–146.
 39. Şengel, S. (2011). “Türkiye’de Muhasebe Meslek Elemanı Talebi Üzerine Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50, 167-180.
 40. Tazegül, A., & Gerekan, B. (2017). “Lisans Düzeyinde Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: TRA2 Bölgesi Üniversitelerinde Bir Uygulama”. Electronic Turkish Studies, 12(24), 179-192.
 41. Trigwell, K., & Prosser, M. (1991). “Improving the Quality of Student Learning: The Influence of Learning Context and Student Approaches to Learning on Learning Outcomes”. Higher Education, 22(3), 251-266.
 42. Tugay, O., & Ömürbek, V. (2014). “Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 53-74.
 43. Ulus, L., Tuncer, N. & Sözen, Ş. (2015). “Mesleki Eğitim, Gelişim ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi”. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ekim, 168-185.
 44. Yağcı, M. (2015). “BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi ve Akademik Başarıya Etkisi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 261-275.
 45. Zaif, F., & Ayanoğlu, Y. (2007). “Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 115-136.