Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

MUŞ İLİNİN KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA

Zeliha TEKİN
Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik,
 • kadın girişimciliği,
 • girişimcilik eğilimi

Nasıl Atıf Yapılır

TEKİN, Z. (2018). MUŞ İLİNİN KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 149–165. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.222

Özet

Son yıllarda kadınların iş yaşamında daha fazla yer almasından dolayı kadın girişimciliği işletme/yönetim literatüründe sıklıkla ele alınır olmuştur. Çalışmanın amacı, Muş ilinde kadın girişimci adaylarının girişimcilik profilinin/eğiliminin ortaya çıkarılması; kadınların çalışma hayatında hangi sektörlerde yoğunlaştığının saptanması; kadın girişimci adaylarının genel olarak demografik özelliklerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Bu araştırmanın evrenini, Muş’ta yerleşik olarak ikamet eden ve hane gelirine katkı sağlamak için ev içinde yaptığı el işini; bahçesinde veya tarlasında yetiştirdiği meyve-sebzeyi; hayvanlarından sağladığı süt, yoğurt ve peyniri ev dışına satan; hane dışına parayla temizliğe giden ve çocuk bakıcılığı yapan kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Muşmerkez ve ilçelerinde ikamet eden 300 kadın oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kadınların büyük çoğunluğunun el işi yaparak haneye katkı sağladıkları, iş yeri açmak için yeterli sermayelerinin olmamasına rağmen olanak sağlandığında işyeri açmak için girişimde bulunacağı, girişimcilikle ilgili herhangi bir eğitim almadıkları, çoğunluğun ailesinde girişimci olmadığı bilgilerine ulaşılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akehurst, G., Simarro, E., and Mastur, A. (2012). “Women entrepreneurship in small service firms: Motivations, barriers and performance”, The Service Industries Journal, 32(15), 2489- 2505.
 2. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 3. Çakıcı, A. (2006). “Mersin’deki kadın girişimcilerin iş yaşamını etkileyen faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (4), 54-78.
 4. Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu (2001). “Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma”, 1. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir, 487‐498.
 5. Ecevit, Y. (1993). Kadın girişimciliğin yaygınlaşmasına yönelik bir model önerisi, Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Yayın No:74, 15-34.
 6. Ekonomist Online (2016). “Kadınlara girişim desteği”, http://www.ekonomist.com.tr/kapak konusu/kadinlara- girisim-destegi.html, (Erişim: 19.03.2018).
 7. Frear, D. (2007). “Rural female entrepreneurs: A demografic survey in rural Pennsylvania”, Journal of Business and Public Affairs, 1(2), 12-21.
 8. Göküş, M., Özdemiray, S. M., ve Göksel, Z. S. (2013). “Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 29, 87-97.
 9. Güney, S. (2015). Girişimcilik: Temel kavramlar ve bazı güncel konular, Ankara: Siyasal Kitabevi
 10. Hisrich, D. R., and Peters, P. M. (2002). Entrepreneurship, USA: McGraw- Hill Irwin.
 11. İplik, E. (2012). Osmaniye ili kırsalında kadın girişimciliği, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi
 12. İraz. R. (2010). Girişimcilik ve Kobiler, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 13. Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayıncılık.
 14. Kaya, A. (2017). Bilişim ve iletişim çağında girişimcilik ve Kobi yönetimi, Konya: Eğitim Kitabevi.
 15. Knight, G. (1997). “Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial Orientation”, Journal of Business Venturing, 12(3), 213-225.
 16. Kuratko, D. F., and Hodgetts, R. M. (1995). Entrepreneurship: A contemporary approach, Fort Worth: The Dryden Press.
 17. Kutanis, R. Ö., ve Alparslan S. (2006). “Girişimci ve yönetici kadınların profilleri farklı mıdır?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), 139-153.
 18. Landström, H. (2005). Pioneers in entrepreneurship and small business research. New York:Springer.
 19. Lumpkin,G, T., and Dess, G. G. (2001). “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle”, Journal of Business Venturing, 16(5), 429 451.
 20. Malhotra, K. N. (2007). Marketing research, an applied orientation. 5th ed., New- Jersey: Prentica-Hall.
 21. Meydan, M.C. (2013). Girişimciliğin ölçülmesi: Türkiye için bölgesel girişimcilik endeksi önerisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 22. Mirze, S.K. (2002). Introduction to business, Istanbul: Literatür Publishing.
 23. Morris, M.H., Davis, D.L.,and Allen, J.W. (1994). “Fostering corporate entrepreneurship:Cross- Business Studies”, 25 (1), 65-89.
 24. Palaz, S., ve Turgut, B. (2009). “Kadın girişimcilerin kişisel ve iş yaşamına ilişkin özellikleri, motivasyonları ve beklentileri üzerine bir araştırma: Bandırma örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4 (1), 99-115.
 25. Patgaonkar, M. S. (2010). “Entrepreneurship development amaong women in Shriampur Taluka of Ahmednagar District”, The IUP Journal of Entrepreneurship Development, 3 (1), 51-62.
 26. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economics development Oxford, U.K: Oxford University Press.
 27. Sekeran, U. (1992). Research methods for business- a skill-building app- instructor’s resource guide with test question&transparency masters, John Wiley&Sons, Incorpo.
 28. Soysal, A. (2010). “Kadın girişimcilerin özellikleri, karşılaştıkları sorunlar ve iş kuracak kadınlara öneriler: Kahramanmaraş ilinde bir araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 71-95.
 29. Taşlıyan, M., Hırlak, B., Çiftçi, B., ve Fidan, Enise (2016). “Kahramanmaraş’taki kadın girişimcilerin özellikleri, girişimci olma nedenleri ve karşılaştıkları sorunlar”, Elazığ: I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, 2522-2540.
 30. Uygun, M., ve Güner, E. (2016). “Gençlerin girişimcilik eğilimlerinde girişimci ve girişimcilik algılarınınrolü”, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi 8(3), 55-66.
 31. World Economic Forum (2017). “The global gender gap report”, http://www3.weforum.org, (Erişim:09.04.2018)
 32. Yetim, N. (2002). “Sosyal sermaye olarak kadın girişimciler: Mersin örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79-92.
 33. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.