Vol. 6 No. 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

A PILOT RESEARCH TOWARDS DETERMINING THE WOMEN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN MUS PROVINCE

Zeliha TEKİN
Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Published 2018-04-25

How to Cite

TEKİN, Z. (2018). A PILOT RESEARCH TOWARDS DETERMINING THE WOMEN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN MUS PROVINCE. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 149–165. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.222

Abstract

Since women have participated in business life more in recent years, female entrepreneurship has been frequently handled in business/management literature. This study aims to reveal the entrepreneurship profile/tendency of prospective female entrepreneurs in the province of Mus, to determine in which sectors women take part more and the general demographical features of the prospective female entrepreneurs in Mus. The population of this study is women who inhabit Mus and do handicraft work, carry out agricultural (growing fruit and vegetables) and animal breeding (producing milk, yoghurt and cheese) and sell those products or work as charwomen or babysitters. The sample of the study is 300 women inhabiting center and districts of Mus. As a result of the study, it is seen that a vast majority of women contribute to family income by doing handicraft work, that they do not have sufficient capital but will attempt to open a place of business if they are supported, that they have never gotten entrepreneurial education and that there are no entrepreneurs in families’ of many.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akehurst, G., Simarro, E., and Mastur, A. (2012). “Women entrepreneurship in small service firms: Motivations, barriers and performance”, The Service Industries Journal, 32(15), 2489- 2505.
 2. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 3. Çakıcı, A. (2006). “Mersin’deki kadın girişimcilerin iş yaşamını etkileyen faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (4), 54-78.
 4. Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu (2001). “Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma”, 1. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir, 487‐498.
 5. Ecevit, Y. (1993). Kadın girişimciliğin yaygınlaşmasına yönelik bir model önerisi, Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Yayın No:74, 15-34.
 6. Ekonomist Online (2016). “Kadınlara girişim desteği”, http://www.ekonomist.com.tr/kapak konusu/kadinlara- girisim-destegi.html, (Erişim: 19.03.2018).
 7. Frear, D. (2007). “Rural female entrepreneurs: A demografic survey in rural Pennsylvania”, Journal of Business and Public Affairs, 1(2), 12-21.
 8. Göküş, M., Özdemiray, S. M., ve Göksel, Z. S. (2013). “Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 29, 87-97.
 9. Güney, S. (2015). Girişimcilik: Temel kavramlar ve bazı güncel konular, Ankara: Siyasal Kitabevi
 10. Hisrich, D. R., and Peters, P. M. (2002). Entrepreneurship, USA: McGraw- Hill Irwin.
 11. İplik, E. (2012). Osmaniye ili kırsalında kadın girişimciliği, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi
 12. İraz. R. (2010). Girişimcilik ve Kobiler, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 13. Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayıncılık.
 14. Kaya, A. (2017). Bilişim ve iletişim çağında girişimcilik ve Kobi yönetimi, Konya: Eğitim Kitabevi.
 15. Knight, G. (1997). “Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial Orientation”, Journal of Business Venturing, 12(3), 213-225.
 16. Kuratko, D. F., and Hodgetts, R. M. (1995). Entrepreneurship: A contemporary approach, Fort Worth: The Dryden Press.
 17. Kutanis, R. Ö., ve Alparslan S. (2006). “Girişimci ve yönetici kadınların profilleri farklı mıdır?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), 139-153.
 18. Landström, H. (2005). Pioneers in entrepreneurship and small business research. New York:Springer.
 19. Lumpkin,G, T., and Dess, G. G. (2001). “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle”, Journal of Business Venturing, 16(5), 429 451.
 20. Malhotra, K. N. (2007). Marketing research, an applied orientation. 5th ed., New- Jersey: Prentica-Hall.
 21. Meydan, M.C. (2013). Girişimciliğin ölçülmesi: Türkiye için bölgesel girişimcilik endeksi önerisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 22. Mirze, S.K. (2002). Introduction to business, Istanbul: Literatür Publishing.
 23. Morris, M.H., Davis, D.L.,and Allen, J.W. (1994). “Fostering corporate entrepreneurship:Cross- Business Studies”, 25 (1), 65-89.
 24. Palaz, S., ve Turgut, B. (2009). “Kadın girişimcilerin kişisel ve iş yaşamına ilişkin özellikleri, motivasyonları ve beklentileri üzerine bir araştırma: Bandırma örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4 (1), 99-115.
 25. Patgaonkar, M. S. (2010). “Entrepreneurship development amaong women in Shriampur Taluka of Ahmednagar District”, The IUP Journal of Entrepreneurship Development, 3 (1), 51-62.
 26. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economics development Oxford, U.K: Oxford University Press.
 27. Sekeran, U. (1992). Research methods for business- a skill-building app- instructor’s resource guide with test question&transparency masters, John Wiley&Sons, Incorpo.
 28. Soysal, A. (2010). “Kadın girişimcilerin özellikleri, karşılaştıkları sorunlar ve iş kuracak kadınlara öneriler: Kahramanmaraş ilinde bir araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 71-95.
 29. Taşlıyan, M., Hırlak, B., Çiftçi, B., ve Fidan, Enise (2016). “Kahramanmaraş’taki kadın girişimcilerin özellikleri, girişimci olma nedenleri ve karşılaştıkları sorunlar”, Elazığ: I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, 2522-2540.
 30. Uygun, M., ve Güner, E. (2016). “Gençlerin girişimcilik eğilimlerinde girişimci ve girişimcilik algılarınınrolü”, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi 8(3), 55-66.
 31. World Economic Forum (2017). “The global gender gap report”, http://www3.weforum.org, (Erişim:09.04.2018)
 32. Yetim, N. (2002). “Sosyal sermaye olarak kadın girişimciler: Mersin örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79-92.
 33. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.