Cilt 6 Sayı 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Sena ERDEN AYHÜN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı
Biyografi
Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yayınlanmış 2018-09-02

Anahtar Kelimeler

 • Stratejik Yönetim,
 • Misyon İfadeleri,
 • Vizyon İfadeleri,
 • Turizm Endüstrisi,
 • Yiyecek-İçecek İşletmeleri

Nasıl Atıf Yapılır

ERDEN AYHÜN, S., & ÇAVUŞGİL KÖSE, B. (2018). MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 524–549. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.258

Özet

İyi tasarlanmış vizyon ve misyon ifadeleri, stratejinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gereklidir. Ne yazık ki güçlü bir işletme vizyonu ve etkili bir işletme misyonu geliştirmek stratejik yönetimde en çok göz ardı edilen görevler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, yiyecek-içecek işletmelerinin vizyon ve misyon bildirgelerini ideal vizyon ve misyon bileşenleri açısından analiz etmektir. Bu kapsamda fast-food sektöründe yer alan 10 yiyecek içecek işletmesinin misyon ifadeleri Pearce ve David (1987)’ in belirlediği kapsamlı bir misyon beyanatının dokuz bileşeni doğrultusunda, vizyon ifadeleri ise Kantabutra (2008)’in belirlediği vizyon karakteristiklerinin yedi bileşeni doğrultusunda içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları işletmelerin misyon ifadelerinde eksiklikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan işletmelerin büyük çoğunluğunun vizyon ifadelerini arzu edilen şekilde düzenleyebildiği görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Agha, S., Alrubaiee, L., Jamhour, M. (2012). “Effect of Core Competence on Competitive Advantage and Organizational Performance”, International Journal of Business and Management, 7(1), 192-204.
 2. Akdemir, A. (2009). İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ankara: Ekin Yayınevi.
 3. Atalaysun, M. (2016). Food Service- Hotel Restaurant Institutional HRI Food Service Sector Raport for Turkey, Turket HRI Sector Report, 1-23.
 4. Bart, C. (2007). “A Comparative Analysis of Mission Statement Content İn Secular and Faith-Based Hospitals”, Journal of Intellectual Capital, 8(4), 682-694.
 5. Bartkus, B. R., Glassman, M. (2008). “Do Firms Practice What They Preach? The Relationship between Mission Statements and Stakeholder Management”, Journal of Business Ethics, 3 (2), 207-216.
 6. Baum, J., Locke, E., & Kirkpatrick, S. (1998). “A Longitudinal Study of the Relation of Vision and Vision Communications to Venture Growth in Entrepreneurial Firms”, Journal of Applied Psychology, 83, 43- 54.
 7. Blair-L., Wharton, A.S., Goodstein, J. (2011). “Exploring the Relationship between Mission Statements and Work–Life Practices in Organizations”, Organization Studies 32(3), 427-450.
 8. Bulut, Ç., Yılmaz, C., Alpkan, L. (2009). “Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 9 (2), 513-538.
 9. Butler, G. T. (2000). “The Law School Mission Statement: A Survival Guide for the Twenty-first Century”, Journal of Legal Education, 50 (2), 240-270.
 10. Byars, L.L., Neil, T.C. (1987). “Organizational Philosophy And Mission Statements”, Planning Review, 15(4), 32-35.
 11. CUSHMAN & WAKEFIELD (2017). The Global Food & Beverage Market What’s on the Menu?, 1-38.report- report-the-global-food-and-beverage-market-what-s-on-the-menu-summer-2017-cushman- wakefield_184%20(1).pdf, Erişim Tarihi: 02.05.2018.
 12. Çetin, C., Arslan, L. (2016). Temel İşletmecilik, 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 13. David, F.R.(1989). “How Companies Define Their Mission”, Long Range Planning, Vol. 22, 90-97. David, F.R., David, F.R. (2015). Strategic Management, 15th ed., London: Pearson Education.
 14. Decker, S. (2004). “Corporate Social Responsibility And Structural Change In Financial Services”, Managerial Auditing Journal, 19 (6), 712-728.
 15. Drucker, P. F. (1998). Gelecek İçin Yönetim; 1990’lar ve Sonrası, Çeviri: Fikret Üçcan, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 16. Düzer, M., Önce, S. (2018). “Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerine İlişkin Açıklamaların Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST’te Bir Uygulama”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı: 1, 93-116.
 17. Eren, E. (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, İstanbul: Beta yayınları
 18. Erkılıç, T. A. (2007), “Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Yönetim Yaklaşımları Bağlamında Tartışılması”, Girne American University Journal Social and Appl. Science, 2(4), 50-62.
 19. George, S. (1997). “Focus Through Shared Vision”, Quality Manegement, National Productivity Review, Summer, 65-74.
 20. Gulati, R., Mikhail, O., Morgan, R., & Sittig, D. (2016). “Vision Statement Quality and Organizational Performance in U.S. Hospitals, Journal of Healthcare Management, 61(5), 335–350.
 21. İleri, H., Horasan, A. (2010). “Küresel Rekabet Ortamında İşletmelerin Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimlerinin Rekabete Etkileri Üzerine Bir Araştırma ve Örnek Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13 (1-2), 171-190.
 22. Jantz, R. (2017). “Vision, Innovation, And Leadership In Research Libraries”, Library and Information Science Research, 39, 234-241.
 23. Jantz, R. (2015). “The Determinants of Organizational Innovation: An Interpretation and Implications for Research Libraries”, College&Research Libraries, 76, 512–536.
 24. Jing, F. F., Avery, G. C., & Bergsteiner, H. (2014). “Enhancing Performance in Small Professional Firms Through Vision Communication and Sharing”, Asia Pacific Journal of Management, 31, 599–620.
 25. Jones P., Comfort D., Hillier D. (2005). “Corporate Social Responsibility and The UK’s Top Ten Retailers”, International Journal of Retail & Distribution Management, 33 (12), 882-892.
 26. Kantabutra, S. (2008a). “What Do We Know About Vision?”, The Journal of Applied Business Research – Second Quarter, 24 (2), 127-138.
 27. Kantabutra, S. (2008b), "Vision Effects in Thai Retail Stores: Practical Implications", International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (4), 323-342.
 28. Kantabutra, S., Avery, G.C. (2010). “The Power of Vision: Statements That Resonate”, Journal of Business Strategy, 31(1), 37-45.
 29. Kantabutra, S., Avery, G.C. (2007). "Vision Effects in Customer and Staff Satisfaction: An Empirical Investigation", Leadership & Organization Development Journal, 28 (3), 209-229.
 30. Karaman, A. (2006). “Konaklama İşletmelerinde Vizyon Yönetimi: Türk Turizm Sektöründe Bir Uygulama”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Bişkek, 19-34.
 31. Kemp, S., Dwyer, L. (2003), Mission Statements of International Airlines: A Content Analysis, Tourism Management, 24, 635-653.
 32. Kılıç, S. (2015), Kappa Testi, Journal of Mood Disorders, 5 (3), 142-144.
 33. Kirkpatrick, S.A., Wofford, J.C., Baum, J.R. (2002). Measuring Motive İmagery Contained In The Vision Statement, The Leadership Quarterly, 13,139–150.
 34. Kotler, P., Lee, N. (2008), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2. Baskı, Çev: Sibel Kaçamak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 35. Kukkurainen, M.L., Suominen, T., Rankinen, S., Harkönen, E., Kuokkanen, L. (2012). Organizational Vision: Experience At The Unit Level, Journal of Nursing Management, 20, 868–876.
 36. Kurnaz, N., Kestane, A. (2016). “Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Yatırımcı Davranışları İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 49, 278-303.
 37. Law, K.M.Y., Breznik, K. (2018). “What Do Airline Mission Statements Reveal About Value and Strategy?”, Journal of Air Transport Management, Vol.70, 36-44.
 38. Mucuk, İ. (1999). Pazarlama İlkeleri, 11. Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 39. Mutlu, E.C., Karaca, D. (2017). Türkiye’ deki Aile İşletmelerinin Misyon İfadeleri Analizi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı. 82, 61-75.
 40. Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 41. Öndoğan, E.N., Kalyon, Y. (2007). İşletme Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 42. Palmer, T.B., Short, J.C. (2008). Mission Statements in U.S. Colleges of Business: An Empirical Examination of Their Content with Linkages to Configurations and Performance, Academy of Management Learning & Education, 7 (4), 454-470.
 43. Pearce, J., David, F. (1987). “Corporate Mission Statements: The Bottom Line”, Academy of Management Executive, 1 (2), 109-116.
 44. Prahalad, C.K., Hamel, G. (2003). The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review OnPoint Article, 1-15, https://pdfs.semanticscholar.org/8c8a/55409a0bfd9d25ff7a453cb75d5b29321009.pdf,
 45. Erişim Tarihi. 04.04.2018.
 46. Robbins, S.P., Coulter, M., Vohra, N. (2010). Management, 10th Edition, South Asia: Pearson Education Inc.
 47. Slater, S. F., Narver, J.C. (1995). “Market Orientation and the Learning Organization”, Journal of Marketing, 59 (3), 63-74.
 48. Srivastava, S.C. (2005). “Managing Core Competence of The Organization”, Vikalpa, 30(4), 49-63.
 49. Tanković, A.Č. (2013). Defining Strategy Using Vision and Mission Statements of Croatian Organızatıons In Tımes of Crısıs, the 6th Internatıonal Conference “The Changing Economıc Landscape: Issues, Implıcations and Policy Options”, May 30th - June 1, 331-342.
 50. Tekin, M. (2015). İşletme Bilimi, 5. Baskı, Konya: Eralp Yayıncılık.
 51. Tekin, V.N., Şenol, L. (2013). İşletme, Kavramlar, İlkeler, İşlevler, 3. Baslı, Ankara: Seçkin yayıncılık Tekin, M., Zerenler, M. (2007). Esnek İşletme, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 52. UNWTO, United Nations World Tourism Organization, World Tourism Barometre 2018.http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf, Erişim Tarihi: 02.05.2018.
 53. Ülgen, H., Mirze, K. (2007). İşletmelerde stratejik Yönetim, 4. Baskı, İstanbul: Arıkan Basım Yayım.
 54. Yavuz, Ş. (2010). “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İmaj ve Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkileri”, Selçuk İletişim Dergisi, 6(3), 100-110.
 55. Yüksel, A., Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Turhan Kitabevi