Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ebru ERTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi, NEÜ, UBF
Şükran GÖKCE
Doktora Öğrencisi, SAÜ, İşletme Enstitüsü

Yayınlanmış 2019-08-30

Anahtar Kelimeler

  • Strategic Leadership, Content Analysis, Graduate Theses
  • Stratejik Liderlik, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler

Nasıl Atıf Yapılır

ERTÜRK, E., & GÖKCE, Şükran. (2019). TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 165–182. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1237

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de stratejik liderlik konusunda hazırlanmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan ve erişime açık ve kısıtlı olarak ulaşılabilen 40 tez oluşturmaktadır. Araştırma, 1998- 2018 yılları arasında Türkiye’de stratejik liderlik alanında yapılmış olan lisansüstü tezleri kapsamaktadır. Araştırma kapsamına giren tezler; tezin yayınlanma yılı, tezin hazırlandığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, tezin türü, çalışılan değişken türü, anahtar sözcük, ölçekler, yöntem ve araştırma sonuçları değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda; stratejik liderlik alanında yazılan tezlerde özellikle 2013 yılından sonra artış yaşandığı görülmüştür. Tezlerin çoğunda nicel araştırma yönteminin kullanıldığı ve bu yöntemde genellikle uluslararası alanda kullanılan ölçeklerin tercih edildiği gözlenmiştir. Konunun 33 farklı değişkenle ilişkilendirildiği, anahtar sözcük olarak; stratejik liderlik, liderlik, strateji ve stratejik yönetim terimlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Konunun çoğunlukla eğitim, özel sektör ve sağlık sektöründe ele alındığı görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.