Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

‘’Etik liderlik ve sürdürülebilirlik” kavramlarını ele alan çalışmaların görsel haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizi

Hazal Koray Alay
Doç. Dr., Batman University,Batman, Türkiye

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Etik Liderlik, Sürdürülebilirlik, Vosviewer, Bibliometrik Analiz
 • Ethical Leadership, Sustainability, Vos viewer, Bibliometric Analyze

Nasıl Atıf Yapılır

Alay, H. K. (2024). ‘’Etik liderlik ve sürdürülebilirlik” kavramlarını ele alan çalışmaların görsel haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 60–71. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2341

Özet

Çalışma, “etik liderlik” ve “sürdürülebilirlik” kavramlarının bir araya geldiği alan yazındaki akademik çalışmaları incelemeyi ve bu konudaki bilimsel yayınları görsel haritalama tekniğiyle bibliyometrik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Günümüz iş dünyasında etik liderlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemi artmaktadır. Bu nedenle bu çalışma bu iki kavramın bağlantılarını ve gelişimini daha derinlemesine anlamak için bibliyometri yöntemlerini kullanarak yapılmıştır.  Çalışmada kullanılan bilimsel veriler Web of Science (WOS) veri tabanından seçilmiştir. Web of Sciences’ta yapılan tarama sonucunda 205 adet yayına ulaşılmış, bu yayınların en çok “2021” yılında, “makale” türünde, “Çevre Bilimi” kategorisinde, araştırma alanı olarak ise “işletme ekonomisi” alanında yapılmış olduğu görülmüştür. Araştırma veri analizleri VOSviewer programı ile görselleştirilmiştir ve bu analizler görsel haritalar halinde bulgular bölümünde sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Arslantas, C., & Dursun, M. (2008). The İmpact Of Ethical Leadership Behavior On Trustin Manager And Psychological Empowerment: The Mediating Role Of İnteractional Justice. Anadolu University Journal Of Social Sciences, 8(1), 111-128.
 2. Ayral, G., & Saracel, N. (2021). Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2376-2395.
 3. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective For Construct Development And Testing. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 97, 117-134. Doi: 10.1016/J.Obhdp.2005.03.002
 4. Chmiliar, L. (2010). Multiple-Case Designs. Encyclopedia Of Case Study Research, 2, 582-584
 5. Den Hartog, D. N. (2015). Ethical Leadership. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 2(1), 409-434.
 6. Günel, D., Civelek, M. E., & Karabulut, A. T. (2016). İşletmelerde etik liderliğin etik iklim üzerine etkisi: deneysel bir araştırma (Organizational culture and work ethics). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl: 14Özel, (28), 251-265.
 7. Dey, M., Bhattacharjee, S., Mahmood, M., Uddin, M. A., & Biswas, S. R. (2022). Ethical Leadership For Better Sustainable Performance: Role Of Employee Values, Behavior And Ethical Climate. Journal Of Cleaner Production, 337, 130527.
 8. Düger, Y. S. (2021). Etik Liderlik ile Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişki: Sistematik Bir İnceleme. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 619-645.
 9. Eisenbeiss, S. A. (2012). Re-Thinking Ethical Leadership: An İnterdisciplinary İntegrative Approach. The Leadership Quarterly, 23(5), 791-808.
 10. Fry, L., & Kriger, M. (2009). Towards A Theory Of Being-Centered Leadership: Multiple Levels Of Being As Context For Effective Leadership. Human Relations, 62(11), 1667-1696.
 11. Garvare, R., & Johansson, P. (2010). Management For Sustainability–A Stakeholder Theory. Total Quality Management, 21(7), 737-744.
 12. Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Rowe, G. W. (2005). Strategic Leadership: Strategy, Resources, Ethics And Succession. Handbook On Responsible Leadership And Governance İn Global Business, 19-41.
 13. Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. B. (2011). Ethical Leadership At Work Questionnaire (Elw): Development And Validation Of A Multidimensional Measure. The Leadership Quarterly, 22, 51-69. Doi: 10.1016/J.Leaqua.2010.12.007
 14. Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: İts Theoretical Foundations, Methods And Applications. Libri, 31(1), 294-315.
 15. Li, J., Mao, Y., Ouyang, J., & Zheng, S. (2022). A Review Of Urban Microclimate Research Based On Citespace And Vosviewer Analysis. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 19(8), 4741.
 16. Mihelic, K. K., Lipicnik, B., & Tekavcic, M. (2010). Ethical Leadership. International Journal Of Management & Information Systems (Ijmıs), 14(5).
 17. Mutlucan, N. Ç. (2019). İtibar Yönetiminde Etik Liderlik, Etik Örgüt Kültürü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkileri Üzerine Kuramsal Bir Çalışma. Journal Of Empirical Economics And Social Sciences, 1(2), 19-35.
 18. Ogaga, I. A., Ezenwakwelu, C. A., Isichei, E. E., & Olabosinde, T. S. (2023). Ethical Leadership And Sustainability Of Agro-Allied Firms: Moderating Role Of Environmental Dynamism. International Journal Of Ethics And Systems, 39(1), 36-53.
 19. Pelinescu, E., & Rădulescu, M. (2011). New Tımes, New Economy, A New Born Leader: The Eco-Leader. Hyperion International Journal Of Econophysics & New Economy, 4(1).
 20. Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography Or Bibliometrics? Journal Of Documentation, 24, 348-349
 21. Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational Climate And Culture. Annual Review Of Psychology, 64, 361-388.
 22. Tideman, S. G., Arts, M. C., & Zandee, D. P. (2013). Sustainable Leadership: Towards A Workable Definition. Journal Of Corporate Citizenship, 49, 17-33. Retrieved From Http://Www.Greenleaf-Publishing.Com/Default.Asp?Contentıd=16
 23. Toor, S. U. R., & Ofori, G. (2009). Ethical Leadership: Examining The Relationships With Full Range Leadership Model, Employee Outcomes, And Organizational Culture. Journal Of Business Ethics, 90, 533-547.
 24. Tüyen, Z. (2020). İşletmelerde Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdülebilirliği Etkileyen Etmenler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 91-117.
 25. Wilson, V. (2018). Succession Planning Models, Conceptual Maps: Ethical Considerations And Best Practices. Succession Planning: Promoting Organizational Sustainability, 199-211.
 26. Zincir, O., & Tunç, A. Ö. (2018). Yöneticim Etik Bir Lider Midir? Beyaz Yaka Çalışanların Algısı Üzerine Bir Çalışma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 23-47.