Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Sürdürülebilirlik uyum raporu ilkelerinin finansal olmayan kilit performans göstergelerine etkisi

Ali Aykut Peker
Öğr. Gör. Dr., Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Finansal Olmayan Kilit Performans Göstergeleri
 • Sustainability Report, Sustainability Principles Compliance Framework, Non-Financial Key Performance Indicators

Nasıl Atıf Yapılır

Peker, A. A. (2024). Sürdürülebilirlik uyum raporu ilkelerinin finansal olmayan kilit performans göstergelerine etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 329–344. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2374

Özet

Çalışmanın amacı, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu ilkelerinin finansal olmayan kilit performans göstergelerine etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaç kapsamında, BİST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 75 şirket üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Şirketlerin 2022 yılına ait sürdürülebilirlik uyum raporları, finansal raporları ve faaliyet raporları içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak SPSS paket programı ile analiz edilmiş, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; sürdürülebilirlik uyum raporu genel ilkeler, çevresel ilkeler ve sosyal ilkeler ile finansal olmayan kilit performans göstergeleri arasında ilişkiler tespit edilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile finansal olmayan kilit performans göstergeleri arasında bir ilişki tespit edilememiştir. İlişkisi tespit edilen çevresel, sosyal ve genel ilkelerin finansal olmayan kilit performans göstergelerini pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Açıkgöz, T. (2022). Sürdürülebilirlik Raporlamasının Piyasa Riski ve Volatilite Yayılmaları Üzerindeki Etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(4), 936-958.
 2. Alpay, E. E., & Varıcı, İ. (2022). Üçlü Sorumluluk Açıklamalarının Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Kısıtlayıcı Rolü Var Mıdır? Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 37, 187-204.
 3. Amosun, O. O., Owolabi, S. A., & Odunlade, O. A. (2022). Social and Environmental Accounting and Performance of Banking Companies Quoted in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 10(3), 160-167.
 4. Apak, İ. (2023). Çevre Muhasebesi ve Raporlama: İşletme Raporları Üzerinden Bir İnceleme . S. Evci, & İ. Kefe içinde, Muhasebe ve Finans Araştırmaları (s. 23-46). Ankara: Gazi kitapevi.
 5. Arslan, C. M., & Kısacık, H. (2017). The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line. The Journal of Accounting and Finance(July 2017 Special Issue), 18-34.
 6. Cavlak, H. (2021). Temel Performans Göstergeleri ile Kritik Başarı Faktörlerinin İlişkisi: Bir Havayolu İşletmesi Uygulaması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 43(1), 78-99.
 7. Cevahir, E. (2020). SPSS ile Nicel Veri Analizi Rehberi (1. b.). İstanbul: Kıbele Yayınları.
 8. Düzer, M., & Önce, S. (2018). Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerine İlişkin Açıklamaların Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST’te Bir Uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(1), 91-117.
 9. Elkington, J., & Rowlands, I. (1999). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Alternatives Journal, 42.
 10. Emir, S., & Kıymık, Ü. (2021). Sürdürülebilirlik Düzeyinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 14(1), 101-128.
 11. Güngör, Ş. T. (2019). Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: BIST100 Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2076-2083.
 12. Hogan, J., & Lodhia, S. (2011). Sustainability reporting and reputation risk management: an Australian case study. International Journal of Accounting & Information Management, 19(3), 267-287.
 13. Hourneaux, F., Gabriel, M. L., & Vázquez, D. A. (2018). Triple bottom line and sustainable performance measurement in industrial companies. Revistade Gestão, 25(4), 413-429.
 14. Hultberg, E., & Pal, R. (2023). Exploring Scalability from a Triple Bottom Line Perspective: Challenges and Strategic Resources for Fashion Resale. Circular Economy and Sustainability, 1-31. doi:http://doi.org/10.1007/s43615-023-00267-0
 15. Hussainey, K., & Salama, A. (2010). The Importance of Corporate Environmental Reputation to Investors. Journal of Applied Accounting Research, 11(3), 229-241.
 16. Kılıç, S. (2016). Cronbach'ın Alfa Güvenilirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 17. Koçyiğit, S. Ç., Baskan, T. D., & Temelli, F. (2023). Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmelerin “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”nde Yer Alan İlkelere Uyum Derecelerinin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi(25 (MODAVICA Özel Sayısı)), 77-98.
 18. Lehner, O. M., & Harrer, T. (2019). Accounting for Economic Sustainability: Environmental, Social and Governance Perspectives. Journal of Applied Accounting Research, 20(4), 365-371.
 19. Lodhia, S. K., & Sharma, U. (2019). Sustainability accounting and reporting: recent perspectives and an agenda for further research. Pacific Accounting Review, 31(3), 309-312.
 20. Lodhia, S., & Hess, N. (2014). Sustainability accounting and reporting in the mining industry: current literature and directions for future research. Journal of Cleaner Production(84), 43-50.
 21. Mio, C., Fasan, M., C.Marcon, & S.Panfilo. (2020). The Predictive Ability of Legitimacy and Agency Theory After The Implementation of The EU Directive on Non-Financial Information. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(6), 2465-2476.
 22. Mok, A., Yu, H., & Zihayat, M. (2022). The Trends of Sustainability in the Luxury Fashion Industry: A Triple Bottom Line Analysis. Journal of Global Fashion Marketing, 360-379.
 23. Olatunji, E., & Olaoye, A. (2021). Impact of Triple Bottom Line Reporting On Accounting Information Disclosure of Some Selected Money Deposit Banks In Nigeria. The Journal of Economic Research & Business Administration, 138(4), 81-90.
 24. Özkan, A., Tanç, Ş., & Taşdemir, B. (2018). Sürdürülebilirlik Açıklamaları Kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kârlılık Üzerine Etkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(3), 560-577.
 25. Sermaye Piyasası Kurulu. (2024, 1 1). Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi. www.spk.gov.tr: https://spk.gov.tr/surdurulebilirlik adresinden alındı
 26. Süklüm, N., & Hiçyorulmaz, E. (2019). BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmelerin Sosyal Sorumluluk ve Çevre Muhasebesi İlişkisi Açısından İncelenmesi: Bir İçerik Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1806-1824.
 27. Zarzycka, E., & Krasodomska, J. (2022). Non-financial key performance indicators: what determines the differences in the quality and quantity of the disclosures? Journal of Applied Accounting Research, 23(1), 139-162.