Vol. 5 No. 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

EFFECTS OF PROACTIVE PERSONALITY ON POLITICAL SKILLS

Tahsin AKÇAKANAT
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Hasan Hüseyin UZUNBACAK
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Published 2017-12-19

How to Cite

AKÇAKANAT, T., & UZUNBACAK, H. H. (2017). EFFECTS OF PROACTIVE PERSONALITY ON POLITICAL SKILLS. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 786–807. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.177

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of the proactive personality on the political skills of the administrative staff working at the university. For this purpose, Proactive Personality Scale (Claes et.al., 2005) and Political Skill Inventory (Ferris et.al.:2005) were conducted for university administrative staff. The relationship between proactive personality traits and political skills of the staff was determined through correlation and regression analysis. As a result, it has been found that proactive personality has a significant effect in explaining both its general political skill and its sub-dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akın, A., Abacı, R., Kaya, M., & Arıcı, N. (2011). Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği’nin (KPÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Paper presented at the ICES11 International Conference on Educational Sciences, June, 22-25, Famagusta, Cyprus.
 2. Antonacopoulou E. P. (2000). Employee Development Through Self-Development in Three Retail Banks, Personnel Review 29/4 (2000) 491-508.
 3. Atay, S. (2009), Politik Yeti Envanterinin Türkiye'de Test Edilmesi, Genişletilmiş Bildiri Özeti: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir, s. 891-896.
 4. Atay, S. (2010). Geliştirilebilir Yönetim Becerisi, Amme İdaresi Dergisi, 43 (2), 65-80.
 5. Aydıntan, B., Göksel, A., Ekmekçioğlu, E.B. (2014). Politik Yeteneğin Öğrenci ve Çalışanların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Mediatör (Aracı) Etkisi: Görgül Bir Çalışma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 95-112.
 6. Bateman, T. S., Crant M. J. (1993). The Proactive Component of Organizational Behavior: A Measure and Correlates, Journal of Organizational Behavior, Vol. 14, 103-118.
 7. Becherer C., Maurer G. J., (1999). The Proactive Personality Disposition and Entrepreneurial Behavior Among Small Company Presidents, Journal of Small Business Management, Vol. 37, No.1, 28-36.
 8. Blass, F. R., Ferris, G. R. (2007). Leader Reputation: The Role of Mentoring, Political Skill, Contextual Learning, and Adaptation, Human Resource Management, 46 (1), 5-19.
 9. Blickle, G., Oerder, K., Summers, J. K. (2010). The Impact on Political Skill on Career Success of Employees’ Representatives, Journal of Vocational Behavior, 77 (3), 383-390.
 10. Boyar, E., Güngörmüş, A.H. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Proaktif Kişilik Özelliklerinin, Kariyer Memnuniyeti İle UFRS’ ye Bakış Açıları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 70, 55-66.
 11. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 12. Cingöz, A. (2013). Politik Yetenekler Ve Öz Yönlendirmenin (Kendini Kurgulamanın) Algılanan Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (26), 153-179.
 13. Claes, R., Beheydt, C., Lemmens, B. (2005), Unidimensionality of Abbreviated Proactive Personality Scales across Cultures. Applied Psychology, 54: 476–489
 14. Covey, S. (2010). Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Çev. O. Deniztekin, F.N.Deniztekin, Varlık Yayınları, İstanbul, 37. Baskı.
 15. Crant, J.M. (2000). Proactive Behavior in Organizations, Journal of Management, 26 (3), 435-462.
 16. Çelik, E, Raba, S. (2017). Heyecan Arayışının Yaşam Doyumu ile Proaktif Kişilik Arasındaki İlişkide Baskıcı Etkisi, Mediterranean Journal of Humanities, 7 (1), 123-134.
 17. Duygulu, E. (2008). Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 95-120.
 18. Farrell, D., Petersen, J.C., (1986). Patterns of Political Behavior in Organizations, The Academy of Management Review, 7(3), 403-412.
 19. Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewé, P. L., Brouer, R. L., Douglas C., Lux, S. (2007). Political skill in organizations. Journal of Management, 33(3), 290-320.
 20. Ferris, G.R. Treadway, D.C., Kolodinsky, R.W., Hochwarter, W.A., Kacmar, C.J., Douglas, C., Frink, D.D. (2005). Development and Validation Of The Political Skill İnventory, Journal of Management, 31 (1), 126-152.
 21. Ferris, G.R., Davidson, S. L., Perrewé, P. L., Atay, S. (2010). İş Yaşamında Politik Yeti, İstanbul, Namar Yayınları.
 22. Ferris, G.R., Perrewé, P. L., Antony, W.P., Gilmore, D.C. (2000). Political Skill at Work, Organization Dynamics, 28 (4), 25-37.
 23. Fuller, J.B., Hester, K., Cox, S.S. (2010). Proactive Personality and Job Performance: Exploring Job Autonomy as a Moderator, Journal of Managerial Issues, 22 (1), 35-51.
 24. Gupta, V.K., Bhawe, N.M. (2007). The Influence of Proactive Personality and Stereotype Threat on Women’s Entrepreneurial Intentions, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13 (4), 73-85.
 25. İslamoğlu, H., Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul.
 26. Jawahar, I. M, Meurs, J.A, Ferris, G.R., Hochwarter, W.A. (2008). Self-Efficacy and Political Skill as Comparative Predictors of Task and Contextual Performance: A Two-Study Constructive Replication Human Performance, 21(2), 138–157.
 27. Kenneth J. Harris, K.J., Kacmar, K.M., Zivnuska, S., Shaw, J.D. (2007). The Impact of Political Skill on Impression Management Effectiveness, Journal of Applied Psychology, 92 (1), 278–285.
 28. Konaklıoğlu, E., Kızanlıklı, M.M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 72-92.
 29. Lee. S. M., Peterson S. (2000). Culture, Entrepreneurial Orientation, and Global Competitiveness, Journal of World Business, 35 (4), 401-416.
 30. Liu, Y., Ferris, G.R., Zinko, R., Perrewé, P.L., Weitz, B., Xu, J. (2007). Dispositional Antecedents And Outcomes of Political Skill in Organizations: A Four-Study Investigation with Convergence, Journal of Vocational Behavior, 71 (1), 146–165
 31. Meurs, J.A. (2008). The Dispositional and Learned Behavior Prediction of Politıcal Skill Dimensions and How Political Skill Affects the Stress Process, PhD Disertation, Florida State University College of Busıness.
 32. Moss, J.A., Barbuto, Jr. J.E. (2010). Testing the Relationship Between Interpersonal Political Skills, Altruism, Leadership Success and Effectiveness: A Multilevel Model, Institute of Behavioral and Applied Management, (2010), 155-174.
 33. Obrecht, J.J. (2004). Entrepreneurial Capabilities: A Resource-Based Systematic Approach to International Entrepreneurship, in Handbook of Research on International Entrepreneurship, Edited by. L.-P. Dana, 248-264. Cheltenham, UK: Edward Edgar.
 34. Oxford Wordpower Dictionary (2006). Oxford University Press, 3rd Edition, London.
 35. Özdemir, M., Gören, S. Ç. (2015). Politik Beceri Envanterinin Eğitim Örgütlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 521-536.
 36. Özdemir, M., Gören, S.Ç. (2016). Politik Beceri ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 333-344.
 37. Perrewé, P.L., & Nelson, D. L. (2004). Gender And Career Success: The Facilitative Role of Political Skill, Organizational Dynamics, 33(4), 366-378.
 38. Perrewé, P.L., Ferris, G. R., Frink, D. D., & Anthony, W. P. (2000). Political Skill: An Antidote For Workplace Stressors, Academy of Management, 14(3), 115-123.
 39. Rauch, A., M. Frese (2007). Let’s Put the Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on The Relationship Between Business Owners’ Personality Traits, Business Creation and Success, European Journal of Work and Organizational Psychology 16, 353–385.
 40. Robbins, S.P. & Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış. (Çev. Ed. İ. Erdem). Ankara: Nobel.
 41. Seibert, S. E., Kraimer, M. L. & Crant, J. M. (2001). What Do Proactive People Do? A Longitudinal Model Linking Proactive Personality and Career Success, Personnel Psychology, 54 (4), 845-874.
 42. Shi, J., Chen, Z., Zhou, L. (2010). Testing Differential Mediation Effects of Sub-dimensions of Political Skills in Linking Proactive Personality to Employee Performance, J Bus Psychol, 26, 359-369.
 43. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012), Using Multivariate Statistics (6. Ed.), Boston: Allynand Bacon.
 44. Thompson, J.A. (2005). Proactive Personality and Job Performance: A Social Capital Perspective, Journal of Applied Psychology, 90(5), 1011-1017.
 45. Treadway, D.C., Breland, J.W., Adams, G.L., Duke, A.B., Williams, L.A. (2010). The Interactive Effects of Political Skill and Future Time Perspective on Career and Community Networking Behavior, Social Networks, 32 (2), 138-147.
 46. Uncuoğlu Yolcu, İ., Çakmak, A.F. (2017). Proaktif Kişilik İle Proaktif Çalışma Davranışı İlişkisi Üzerinde Psikolojik Güçlendirmenin Etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (2), 425-438.