Vol. 9 No. 3 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

The effect of unemployment anxiety on entrapment for individuals under probation supervision

Hasan Hüseyin Uzunbacak
Assoc. Prof. Dr., Süleyman Demirel University
Tuğba Erhan
Assist. Prof. Dr., Süleyman Demirel University
Serpil Köse Yürük
Res. Assist., Isparta University of Applied Sciences
Bahar Gençel
MBA Student, Süleyman Demirel University

Published 2021-09-24

Keywords

 • İş Bulma Kaygısı, Çevresel ve Sosyal Baskı, Sıkışmışlık Hissi, Denetimli Serbestlik
 • Unemployment Anxiety, Environmental and Social Pressure, Entrapment, Probation

How to Cite

Uzunbacak, H. H., Erhan, T., Köse Yürük, S., & Gençel, B. (2021). The effect of unemployment anxiety on entrapment for individuals under probation supervision. Business &Amp; Management Studies: An International Journal, 9(3), 1104–1119. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1880

Abstract

This research aimed to examine the effect of unemployment anxiety on entrapment for individuals under supervised probation. The participants of the research consisted of 234 individuals under probation supervised by the Probation Directorate of Isparta. Data were collected by face-to-face interviews using the unemployment anxiety and entrapment scales. As a result of statistical analyses conducted in the research, it was determined that the effect of unemployment anxiety on entrapment was statistically significant. Besides, according to the analyses done with dimension of the scales, environmental and social pressure dimension of the unemployment anxiety had a positive and statistically significant effect on entrapment depending on the internal and external factors. However, it was found out that there were no significant relationships and effects between the other dimensions. Therefore, the research results indicated that environmental and social pressure caused unemployment anxiety for individuals under probation supervision. In addition, unemployment anxiety increased entrapment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ada, Ş. & Peker, A. (2012). Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulamasının etkililiğinin incelenmesi (Sakarya İli Örneği). Journal of Graduate School of Social Sciences., 16(1), 425- 438.
 2. Akdeniz & Üzümcü, A. (2013). Suç ve sosyoekonomik değişkenler arasındaki bağımlılık ilişkisi: Kars cezaevi üzerine bir inceleme. Kafkas Üniversitesi. İİBF Dergisi., 4(6), 115-138.
 3. Akın, A., Uysal, R., & Akın, U. (2012, June). The validity and reliability of the Turkish version of the Entrapment Scale (EMWSS). Paper presented at the 15th International Conference Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries, June 28-30, Bucharest, Romania.
 4. Anadolu Ajansı, “İşsizlik rakamları açıklandı”, Erişim tarihi: 10.09.2021. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1698440
 5. Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika., 49(2), 155–173.
 6. Bilgiç, Ş. (2014). Mahkûmların suç algısı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi., 2014(3), 8-17.
 7. Bilgiç, Ş. (2015). Mahkûmların iyileştirilmesinde zorunlu çalıştırmanın önemi. Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı., ss. 145-157
 8. Brown, G., Harris, T. & Hepworth, C. (1995). Loss humiliation and entrapment among women developing depression. A patient and non-patient comparison. Psychological Medicine., 25, 7–21.
 9. Bryman, A. & Cramer, D. (2005). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13: A guide for social scientists. New York: Routledge. Taylor & Francis Group.
 10. Cebeci, F., Artan, T. & Karaman, M. (2020). Sosyal hizmet bölümü stajyer öğrencilerinin iş bulma kaygısını azaltmaya yönelik grup çalışması. Turkish Studies., 15(3), 1721-1738.
 11. Couloute, L. & Kopf, D. (2018). Out of prison & out of work: Unemployment among formerly incarcerated people. Prison Policy Initiative, 1-14. Erişim Tarihi: 24.04.2021. https://www.prisonpolicy.org/reports/outofwork.html
 12. Coyle, A., (2002). Cezaevi yönetimine insan haklarını göz önüne alan bir yaklaşım cezaevi görevlileri için el kitabı. International Centre for Prison Studies, London.
 13. Çolak, H. & Altun, U. (2006). Denetimli serbestlik kavramının yaptırım teorisi ve penolojik bakımdan tahlili ile pozitif hukukumuzdaki düzenlemeler. Adalet Dergisi., 25, 2-37.
 14. Dizman, H.İ. (2015). Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerde yeniden suç işleme eğilimi (residivizm), bu oranlarının ölçülmesi ve uluslararası uygulamalara dair değerlendirme. Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı., ss. 284-295
 15. Dong, K. R., Must, A., Tang, A. M., Beckwith, C. G. & Stopka, T. J. (2018). Competing priorities that rival health in adults on probation in Rhode Island: substance use recovery, employment, housing, and food intake. BMC Public Health., 18(1), 1-10.
 16. Dursun & Aytaç (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., 28(1), 71-84.
 17. Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection?. Scandinavian Journal of Economics., 107(2), 353-373.
 18. Ersoy-Kart, M. & Erdost, H. E. (2008). Unemployment worries among Turkish university students. Social Behavior and Personality: International Journal., 36(2), 275-288.
 19. Ertan, C. & Demez, G. (2018). İçerideki ses: suça yönelmiş bireylerin gözünden denetimli serbestlik uygulamaları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi., 21(1), 42-70.
 20. Fergusson, D. M., Horwood, L. J. & Woodward, L. J. (2001). Unemployment and psychosocial adjustment in young adults: causation or selection?. Social Science & Medicine., 53(3), 305-320.
 21. Fine, B. (1977). Labelling theory: an investigation into the sociological critique of deviance. Economy and Society., 6(2), 166–193.
 22. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research., 18(1), 39-50.
 23. Gilbert, P. (2000). Varieties of submissive behaviour: evolution and role in depression. In L. Sloman, & P. Gilbert, Subordination and defeat. An evolutionary approach to mood disorders (pp. 30–45). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 24. Gilbert, P. ve Allan: (1998). The role of defeat and entrapment (arrested flight) in depression: an exploration of an evolutionary view. Psychological medicine., 28(3), 585-598.
 25. Gove, W. R. (1975). The labelling theory of mental illness: a reply to Scheff. American Sociological Review., 40(2), 242-248.
 26. Göçoğlu, V. (2015). Dezavantajlı gruplar üzerinde yapılan bir kamu politikası sonlandırmasının analizi: Eski hükümlülerin özel sektördeki istihdam zorunluluğunun kaldırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi., 8(36), 846-863.
 27. Jöreskog, K. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.
 28. Kara, T. (2014). Eski hükümlülerin istihdamında yaşanılan güçlükler ve İskur’un bu konudaki rolü. Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 29. Kaya, Y. & İnan, K. (2020). Suça ve suçluya toplumsal damga: Niğde ili örneği, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi., 4(Özel Sayı), 45-61.
 30. Kesbiç, C. Y. & Dündar, Ö. (2017). İşsizlik ve suç arasındaki ilişkiye teorik bir bakış. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., 24(2), 327-348.
 31. Kıvrak, R. (2021). Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 32. Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 33. Koçak, O. & Altun, S. (2010). Ceza infaz kurumundaki mesleki eğitim faaliyetlerinin hükümlü istihdamına katkıları. Çalışma İlişkileri Dergisi., 1(1), 95-117.
 34. Lerner, D., Adler, D. A., Chang, H., Lapitsky, L., Hood, M. Y., Perissinotto, C., ... & Rogers, W. H. (2004). Unemployment, job retention, and productivity loss among employees with depression. Psychiatric Services., 55(12), 1371-1378.
 35. Lev‐Wiesel, R. & Kaufman, R. (2004). Personal characteristics, unemployment, and anxiety among highly educated immigrants. International Migration., 42(3), 57-75.
 36. Lurigio, A. J., Cho, Y. I., Swartz, J. A., Johnson, T. P., Graf, I., & Pickup, L. (2003). Standardized assessment of substance-related, other psychiatric, and comorbid disorders among probationers. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology., 47(6), 630-652.
 37. Macit, R. (2017). Uyuşturucu satıcıları: damgalanmışların suç ve ceza anlayışı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi., 20(2), 173-199.
 38. McWilliams, W. & Pease, K. (1990). Probation Practice and an End to Punishment. The Howard Journal of Crime and Justice., 29(1), 14-24.
 39. Montgomery: M., Cook, D. G., Bartley, M. J. & Wadsworth, M. E. (1999). Unemployment pre-dates symptoms of depression and anxiety resulting in medical consultation in young men. International Journal of Epidemiology., 28(1), 95-100.
 40. Namal, M. K., Berke, M. & Çetinay, H. A. (2021). Eski hükümlü istihdamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi., 16(63), 1338-1354.
 41. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 42. Ölçer Kimzan, F. (2020). Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemi öğrencilerinin işsizlik kaygısı ve girişimcilik eğilimi ilişkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 43. Scheff, T. J. (1974). The labelling theory of mental illness. American Sociological Review., 39, 444-452.
 44. Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured?. Social science information., 44(4), 695-729.
 45. Smith, D. ve Stewart, J. (1997). Probation and social exclusion. Social Policy & Administration., 31(5), 96-115.
 46. Spielberger, C. D. (1971). Development of the Spanish edition of the state-trait anxiety inventory. Revista Interamericana de Psicologia., 5, 145-158.
 47. Şahin, C. (2001). Tahliye öncesi ve sonrası hükümlüye ve eski hükümlüye yardım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., 5(2).
 48. Şahin, İ. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmen istihdamı ve mesleki geleceklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., 11(3), 1167-1184.
 49. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition)., United States: Pearson Education.
 50. Tangney, J. P. (1993). Shame and guilt. In C. G. Costello (Ed.) Symptoms of Depression., pp. 161–181. J. Wiley: New York.
 51. Tannenbaum, F. (1938). Crime and Community. Boston: Ginn & Co. Boston., Massachusetts.
 52. Tekin Tayfun, A. N. & Korkmaz, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 8(17), 534-558.
 53. Timurturkan, M., Demez, G., Elife, K. A. R. T., Ertan, C., Cankurtaran, S. & Aktin, S. (2017). "Hükümlü” olmanın sosyal tezahürleri: sosyal dışlanma, damga ve suç. Social appearences of being an offender: social exclusion, stigma and crime. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 9(20), 138-157.
 54. Warr, P. & Jackson, P. (1983). Self-esteem and unemployment among young workers. Le Travail Humain., 46(2), 355-366.
 55. Wellford, C. (1975). Labelling theory and criminology: An assessment. Social Problems., 22(3), 332-345.
 56. Yıldız, R. & Tarı, M. (2019). Sosyal hizmet eğitiminin suçlu algısına etkileri: Yalova Üniversitesi örneği, (Editör: E.İslamoğlu ve S. Yıldırımalp) içinde Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar (ss. 177-194)., Berikan Yayınevi: Ankara.