Cilt 11 Sayı 4 (2023): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Yapay zekâ kaygısının iş umuduna etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici rolü

Ayşe Meriç Yazıcı
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlanmış 2023-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Yapay Zeka Kaygısı, İş Umudu, Kariyer Kararlılığı
 • Artificial Intelligence Anxiety, Employment Hope, Career Decidedness

Nasıl Atıf Yapılır

Yazıcı, A. M. (2023). Yapay zekâ kaygısının iş umuduna etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1260–1274. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2284

Özet

Yapay zekanın her sektördeki hızla yükselişi ve teknolojik değişimin yarattığı kaygı, üniversite öğrencilerinin hem iş bulma umudu hemde gelecekteki kariyer kararlılığını etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, yapay zekâ kaygısının üniversite öğrencilerinin iş umutları üzerindeki etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici bir rolü olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 389 kişilik (264 kadın, 125 erkek) bir öğrenci grubu oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları ise, 18-34+ arasındadır. Anket demografik bilgiler, yapay zekâ kaygısı, istihdam umudu ve kariyer kararlılığı olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Nicel bir araştırma yöntemi olan anket 5'li Likert ifadelerden oluşmaktadır. Üç değişken için toplam 36 ifadeye yer verilmiştir. Verilerin analizi, spearman korelasyon analizi ve quantile regresyon analizi ile test edilmiştir. Spearman korelasyon analizi sonucunda, ölçekler arasında zayıf ve çok zayıf yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Quantile regresyon analizi sonucunda ise, yapay zeka kaygısının iş umutları üzerindeki etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici bir rolü olmadığı tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Achim, N., & Kasim, A. A. (2015). Computer usage: the impact of computer anxiety and computer self-efficacy. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 17: 701-708. Doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.422
 2. Akçakanat, T., & Uzunbacak, H. H. (2019). Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9): 159-170.
 3. Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Kaya, Ç., & Sarıçam, H. (2013). Turkish Version of Employment Hope Scale: The Validity and Reliability Study. IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 11(4): 56-68.
 4. Akkaya, B., Özkan, A., & Özkan, H. (2021). Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği: Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(2): 1125-1146.
 5. Altintaş, E., Uylas Aksu, Z., & Gümüş, Z. (2021). Machine Learning Techniques for Anxiety Disorder. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 31, 365-374. Doi:10.31590/ejosat.9999914
 6. Arslan, Ü., & Uyar, B. B. (2020). Do career decidedness and career distress influence psychological and subjective wellbeing? The mediating role of mindfulness. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 271-280.
 7. Beckers, J. J., & Schmidt, H. G. (2003). Computer experience and computer anxiety. Computers in Human Behavior, 19: 785-797. Doi:10.1016/S0747-5632(03)00005-0
 8. Bozionelos, N. (2001). Computer anxiety: relationship with computer experience and prevalence. Computers in Human Behavior, 17(2): 213-224. Doi:10.1016/S0747-5632(00)00039-X
 9. Carleton, R. N., Gosselin, P., & Asmundson, G. J. (2010). The intolerance of uncertainty index: replication and extension with an English sample. PsycholAssess., 22(2), 396-406.
 10. Chanseau, A., Dautenhah, K., Koay, K. L., & Salem, M. (2016). Who is in charge? Sense of control and robot anxiety in Human-Robot Interaction. 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), August 26-31, Colombia University, NY, USA.
 11. Chou, C. (2003). Incidences and correlates Internet anxiety among high school teachers in Taiwan. Computers in Human Behavior, 19(6): 731-749. Doi:10.1016/S0747-5632(03)00010-4
 12. Diemer, M. A., & Blustein, D. L. (2007). Vocational hope and vocational identity: Urban adolescents’ career development. Journal of Career Assessment, 15(1), 98-118.
 13. Dorst, W. C., Hahn, T., Knafla, F., Loewen, U., & Rosen, R. (2015). Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 – Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0. Bitkom Research GmbH.
 14. Eryılmaz, M., & Çiğdemoğlu, C. (2019). Individual flipped learning and cooperative flipped learning: their effects on student’s performance, social, and computer anxiety. Interactive Learning Environments, 27(4): 432-442. Doi:10.1080/10494820.2018.1522652
 15. Field, A. (2002). Discovering Statistics using SPSS. Sage Publications, London.
 16. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?. Retrieved from: http://www.oxfordmartin.ox.ac. uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
 17. Gerçek, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin iş (istihdam) umudu ile akademik branş memnuniyeti düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 266-277.
 18. Gianakos, I. (1999). Patterns of career choice and career decision-making selfefficacy. Journal of Vocational Behavior, 54, 244–258. doi:10.1006/jvbe.1998.1668
 19. Gillath, O., Ai, T., Branicky, M. S., Keshmiri, S., Davison, R. B., & Spaulding, R. (2021). Attachment and trust in artificial intelligence. Computers in Human Behavior, 11, 106607. Doi:10.1016/j.chb.2020.106607F
 20. Gordon, V. N. (1998). Career decidedness types: A literature review. The Career Development Quarterly, 46(4), 386-403.
 21. Gower, P. (2018). Faculty of Humanities News. Psychology and the 4IR: Adaptability Will Be Key to Navigating the Future Career Space. University of Pretoria. Retrieved from https://www.up.ac.za/faculty-of-humanities/news/post_2734234-psychology-and-the-4ir-adaptability-will-be-key-to-navigating-the-future-career-space
 22. Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 5th edition, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 23. Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., & Kohl, H. (2016). Holistic approach for human resource management in industry 4.0. Proc. Cirp 54, 1-6. doi: 10.1016/j.procir.2016.05.102
 24. Heinssen, R. K., Glass, C. R., & Knight, L. A. (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the Computer Anxiety Rating Scale. Computers in Human Behavior, 3(1): 49-59. Doi:10.1016/0747-5632(87)90010-0
 25. Hirschi, A. (2014). Hope as a resource for self-directed career management: Investigating mediating effects on proactive career behaviors and life and job satisfaction. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1495-1512.
 26. Hong, P. Y. P., Joshua, R., & Terri, D.P. (2012). Validation of the employment hope scale: measuring psychological self-sufficiency among low-income jobseekers. Research on Social Work Practice, 22(3), 323-332. doi.org/10.1177/1049731511435952
 27. Hong, P. Y. P., & Choi, S. (2013). The employment hope scale: Measuring an empowerment pathway to employment success. International Journal of Psychology Res., 8(3), 173.
 28. Huber, D., & Kaiser, T. (2015). Wie das Internet der Dinge neue Geschäftsmodelle ermöglicht. HMD Praxis Wirtschaftsinform. 52, 681–689. doi: 10.1365/s40702-015-0169-6
 29. İşgüzar, S. (2021). Çelik İrade: Güven Bağlamında yapay zekâ üzerine bir değerlendirme. In A. Karabulut (Ed.), Dijital Yozlaşma ve Etik, Konya: Literatürk Yayınevi.
 30. Jarrahi, M. H. (2018). Artificial Intelligence and the Future of Work: Human-AI Symbiosis in Organizational Decision Making. Business Horizons, 61(4).
 31. Johnson, T., Wisniewski, M. A., Kuhlemeyer, G., Isaacs, G., & Krzykowski, J. (2012). Technology adoption in higher education: Overcoming anxiety through faculty bootcamp. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(2), 63-72.
 32. Johnson, D. G., & Verdicchio, M. (2017). AI anxiety. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(9): 2267–2270
 33. Joiner, R., Gavin, J., Duffield, J., Brosnan, M., Crook, C., Durndell, A., Maras, P., Miller, J., Scott, A. J., & Lovatt, P. (2005). Gender, Internet Identification, and Internet Anxiety: Correlates of Internet Use. Cyber Psychology & Behavior, 8(4): 371-378. Doi:10.1089/cpb.2005.8.371
 34. Kuchenbrandt, D., & Eyssel, F. (2012). The Mental Simulation of a Human-Robot Interaction: Positive Effects on Attitudes and Anxiety toward Robots, Symposium on Robot and Human Interactive Communication. September 9-13, Paris, France.
 35. Küpana, M. N. (2017). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin iş umudu düzeylerinin incelenmesi. Education, 7(2), 350-362.
 36. Liu, R., & Zhan, Y. (2020). The impact of artificial intelligence on job insecurity: A moderating role based on vocational learning capabilities. Journal of Physics: Conference Series, 1629, 012034. Doi:10.1088(1742-6596/1629/1/01/2034
 37. Lopez, S. J., Rose, S., Robinson, C., Marques, S. C., & Pais-Ribeiro, J. (2009). Measuring and promoting hope in schoolchildren. In R. Gilman, E. S. Huebner, and M. J. Furlong (Ed.), Handbook of positive psychology in the schools (pp. 37-51). doi.org/10.4324/9780203884089
 38. Lorcu, F. (2015). Örneklerle veri analizi spss uygulamalı. Detay Yayıncılık, Ankara.
 39. Lounsbury, J. W., Tatum, H. E., Chambers, W., Owens, K., & Gibson, L. W. (1999). An investigation of career decidedness in relation to “Big Five” personality constructs and life satisfaction. College Student Journal, 33(4): 646-652.
 40. Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R., & Sanghvi, S. (2017). McKinsey Global Institute, Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation. Retrieved from, https://www.mckinsey.com/global-them es/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-s kills-and-wages. Accessed date:17.03.2023.
 41. Marcoulides, G. A. (1989). Measuring Computer Anxiety: The Computer Anxiety Scale. Educational and Psychological Measurement, 49(3): 733-739. Doi:10.1177/001316448904900328
 42. Meneses, J. M. (2022). Computer Anxiety and ICT Utilization of Program Heads in a State University. International Journal of Information and Education Technology, 12(10). Doi:10.18178/ijiet.2022.12.10.1727
 43. Meuter, M. L., Ostrom, A. L., Bitner, M. J., & Roundtree, R. (2003). The influence of technology anxiety on consumer use and experiences with self-service Technologies. Journal of Business Research, 56, 899-906. Doi:10.1016/S0148-2963(01)00276-4
 44. Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 31-50. Doi:10.1257/jep.29.3.31
 45. Niles, S. G., Yoon, H. J., Balin, E., & Amundson, N. A. (2010). Using a hope-centered model of career development in challenging times. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(34), 101-108.
 46. Nomura, T., Suzuki, T., Kanda, T., & Kato, K. (2006). Measurement of Anxiety toward Robots. Human Interactive Communication (RO-MAN06), Hatfield, UK, September 6-8.
 47. Ogunsanya, O. O., Solanke, O. E., & Olatoye, A. A. (2020). Computer Anxiety and Use of Online Resources by Distance Learning Students in Two Universities in Oyo State, Nigeria. Information and Knowledge Management, 10(2).
 48. Özer, A., & Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 45-72.
 49. Özkan, H., & Salepçioǧlu, M. A. (2022). Does Organizational Agility Affect Sustainable Quality Perception? The Mediating Role of Innovation Orientation. International Journal of Business, 27(4), 1-20.
 50. Paul, N., & Glassman, M. (2017). Relationship between internet self-efficacy and internet anxiety: A nuanced approach to understanding the connection. Australasian Journal of Educational Technology, 33(4).
 51. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harv. Bus. Rev. 93, 96−114.
 52. Rand, K. L., & Cheavens, J. S. (2009). Hope theory. In S. J. Lopez and C. R. Snyder (Ed.), Oxford library of psychology. Oxford handbook of positive psychology (pp. 323-333). Oxford University Press.
 53. Restubog, S. L. D., Florentino, A. R., & Garcia, P. R. J. M. (2010). The mediating roles of career selfefficacy and career-decidedness in the relationship between contextual support and persistence. Journal of Vocational Behavior, 77(2),186-195.
 54. Roll, L. C., De Witte, H., & Wang, H-J. (2023). Conceptualization and Validation of the Occupation Insecurity Scale (OCIS): Measuring Employees’ Occupation Insecurity Due to Automation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 2589. Doi:10.3390/ijerph20032589
 55. Rotatori, D., Lee, E. J., & Sleeva, S. (2021). The evolution of the workforce during the fourth industrial revolution. Hum. Resour. Dev. Int. 24, 92–103. doi: 10.1080/13678868.2020.1767453
 56. Saadé, R. G., & Kira, D. (2007). Mediating the impact of technology usage on perceived ease of use by anxiety. Computers & Education, 49: 1189-1204. Doi:10.1016/j.compedu.2006.01.009
 57. Scherer, M. U. (2015). Regulating artificial intelligence Systems: risks, challenges, competencies, and strategies. Harv. J. Law Technol. 29(2).
 58. Sirkin, H. L., Zinser, M., & Rose, J. R. (2015). The Robotics Revolution The Next Great Leap in Manufacturing, The Boston Consulting Group (BCG). Retrieved from https://circabc.europa.eu/sd/a/b3067f4e-ea5e-4864-9693-0645e5cbc053/BCG_The_Robotics_Revolution_Sep_2015_tcm80-197133.pdf Accessed 24.04.2023.
 59. Spath, D., Ganschar, O., Gerlach, S., Hämmerle, M., Krause, T., & Schlund, S. (2013). Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0. Fraunhofer Verlag, Stuttgart.
 60. Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. J Pers Soc Psychol., 60(4): 570-85. Doi:10.1037/022-3514.60.4.570
 61. Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73(3), 355-360. doi.org/10.1002/j.1556-6676.1995.tb01764.x
 62. Snyder, C. R. (2000). The Past and Possible Futures of Hope. Journal of Social Clinical Psychology, 19(1): 11-28. Doi:10.1521/jscp.2000.19.1.11
 63. Szollosy, M. (2017). Freud, Frankenstein and our fear of robots: projection in our cultural perception of technology. AI&Soc, 32: 433-439. Doi:10.1007/s00146-016-0654-7
 64. Şen-Baz, D. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunu yordamada kariyer kararı özyeterliği ve umudun rolünün incelenmesi. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(2), 144-165.
 65. Taş, M. A., & Alparslan, A. M. (2020). Kültürel değerler, psikolojik sermaye ve kariyer uyum yeteneği ilişkisine dair bir saha araştırması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 417-440.
 66. Terzi, R. (2020). An adaptation of artificial intelligence anxiety scale into Turkish: Reliability and validity study. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(4): 1501-1515.
 67. Thatcher, J. B., Loughry, M. L., Lim, J., & Mcknight, D. H. (2007). Internet anxiety: An empirical study of the effects of personality, beliefs, and social support. Information & Management, 44: 353-363. Doi:10.1016/j.im.2006.11.007
 68. Thibodeau, P. (2014). One in Three Jobs Will Be Taken by Software or Robots by 2025. Retrieved from: http://www.computerworld.com/article/2691607/onein-three-jobs-will-be-taken-by-software-or-robots-by-2025.html
 69. Torkzadeh, G., & Angulo, I. E. (1992). The concept and correlates of computer anxiety. Behavior & Information Technology, 11(2): 99-108. Doi:101080/01449299208924324
 70. Ulaş, Ö., & Yıldıırm, İ. (2016). Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 77-90.
 71. Umutlu, S., & Bayar, H. T. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İş Umutlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması: SDÜ ÇEEİ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31): 416-434.
 72. Wang, Y-Y., & Wang, Y-S. (2022). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: an initial application in predicting motivated learning behavior. Interactive Learning Environments, 30(4): 619-634. Doi:10.1080/10494820.2019.1674887
 73. Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M. J., Ives, J., & Conrad, B. (2016). Made in China 2025 The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries, Mercator Institute for China Studies (MERICS), No. 2. Retrieved from https://d-nb.info/1139180665/34 Accessed 24.04.2023.
 74. Yakushko, O., & Sokolova, O. (2010). Work hope and influences of the career development among Ukrainian college students. Journal of Career Development, 36(4), 310-323.
 75. Yazıcı, A. M. (2022). A Theoretical Discussion on the Use of Artificial Intelligence in Business Models, Scientific Journal of Space Management and Space Economy, 1(1): 1-12.
 76. YÖK. (2023). https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz Accessed: 31.07.2023.
 77. YÖK. (2023). https://istatistik.yok.gov.tr/ Accessed: 31.07.2023.
 78. Zakay, D., & Barak, A. (1984). Meaning and career decision-making. Journal of Vocational Behavior, 24(1):1-14. https://doi.org/10.1016/0001-8791(84)90062-9
 79. http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf Accessed: 31.07.202