Cilt 3 Sayı 3 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞE CEZBOLMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Özlem Özer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü
Biyografi
Meltem Saygılı
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Biyografi
Özgür Uğurluoğlu
Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2016-01-11

Anahtar Kelimeler

 • İşe cezbolma,
 • hastane,
 • sağlık sektörü

Nasıl Atıf Yapılır

Özer, Özlem, Saygılı, M., & Uğurluoğlu, Özgür. (2016). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞE CEZBOLMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 261–272. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.115

Özet

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının işe cezbolma düzeylerini belirlemek ve çalışanlara ilişkin bireysel ve demografik özelliklerin işe cezbolma düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 414 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, araştırmaya katılan çalışanların işe cezbolma düzeylerinin eğitim durumları, mesleki statüleri ve cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak toplam çalışma süreleri, yaşları ve medeni durumlarının çalışanların işe cezbolma düzeyleri açısından bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Agyemang, CB. ve Ofei, SB. (2013). Employee Work Engagement and Organizational Commitment: A Comparative Study of Private and Public Sector Organizations in Ghana, European Journal of Business and Innovation Research, 1(4): 20-33.
 2. Ardıç, K. ve Polatçı, S. (2009). Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32 (Ocak-Haziran):21-46.
 3. Bakker AB. ve Leiter, MP. (2010). Where to go from here: Integration and Future Research on Work Engagement, Work Engagement A Handbook of Essential Theory and Research, Psychology Press.
 4. Bakker, AB. ve Demerouti, (2008). Towards a Model of Work Engagement, Career Development International, 13(3):209-223.
 5. Beukes, I. ve Botha, E. (2013). Organisational Commitment, Work Engagement and Meaning of Work of Nursing Staff in Hospitals, SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 10 pages.
 6. Bezuidenhout, A. ve Cilliers, F. (2011). Age, Burnout, Work Engagement and Sense of Coherence in Female Academics at Two South African Universities, South African Journal of Labour Relations, 35(1):61-80.
 7. Coetzee, M. and Villers M. (2010). Sources of Job Stress, Work Engagement And Career Orientations of Employees in a South African Financial Institution, Southern African Business Review, 14(1):27-58.
 8. Colquitt, JA. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.
 9. Çakıl, E. (2011). Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Asistanlarda Mobbing’in İşe Gönülden Adanma Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak.
 10. Doğan, E. (2002). Çalışanın İşine Cezbolması: Dönüştürücü Liderlik Tarzının, Lidere Olan Güvenin, Güçlenmenin ve Negatif/Pozitif Duygulanımın Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 11. Esen, E. (2011). Çalışanların Örgüte Cezbolması, Marmara Dergisi İİBF Dergisi, 30(1):377-390.
 12. Gonzalez-Roma, V. Schaufeli, W. Bakker, AB. ve Lkoret, S. (2006). Burnout and Work Engagment: Independent Factors or Opposite Poles?, Journal of Vocational Behavior, 68, 165-174.
 13. Hakeem, IA. ve Gulzar, S. (2015). Employee Engagement: An Empirical Study of Higher Education Sector in Kashmir, Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management&Techonology, 4(4):20-26.
 14. Hallberg, UE. (2005). A Thesis on Fire: Studies of Work Engagement, Type a Behavior and Burnout, Department of Psychology, Stockholm University, ISBN 91-7155-171-9.
 15. Ibnu Ruslan, R. Islam A. ve Noor, IM. (2014). The Relationship Between Psychological Meaningfulness and Employee Engagement: Moderating Effect of Age and Gender, Journal of Asian Scientific Research, 4(12):711-722.
 16. Kahn WA. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 17. Kong, Y. (2009). A Study on the Job Engagement of Company Employess, International Journal of Psychological Studies, 1(2):65-68.
 18. Koyuncu, M. Burke, RJ. ve Fiksenbaum, L. (2006). Work Engagement Among Women Managers and Professionals in a Turkish Bank: Potential Antecedents and Consequences, Equal Opportunities International, 25(4):299-310.
 19. Lovejoy, P. (2012). Demographic Variables Influence on Work Engagement of Nurses and Doctors in Hospitals, Other Thesis, Chirist University.
 20. Mahboubi, M. Ghahramani, F. Mohammadi, M. Amani, N. Mousav, SH. Moradi, F. Akbarzadeh, A. ve Kazemi, M. (2015). Evaluation of Work Engagement and Its Determinants in Kermanshah Hospitals Staff in 2013, Global Journal of Health Science, 7(2):170-176.
 21. Maslach, C. Schaufeli, WB. ve Leiter, MP. (2001). Jop Burnout, Annual Reviews, 52, 397-422.
 22. Müceldili, B. ve Erdil, O. (2013). Pozitif Organizasyonel Bilim Üzerine Bir Araştırma: İşe Cezbolmanın Organizasyonel Çıktılara Etkileri, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 23. Naudé, JLP. ve Rothmann, S. (2006). Work-Related Well-Being of Emergency Workers in Gauteng, South African Journal of Psychology, 36, 63-81.
 24. Özmen, NT. Arbak, Ö. Özer Y. ve Sürel P. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 7(1):17-33.
 25. Persson, A. (2010). Identifying Predictors of Work Engagement: An Example From A Management Consultancu Company, Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen.
 26. Saks, AM. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, 21(7):600-619. Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:3 Year:2015
 27. Schaufeli, W. Salanova, M. Gonza´lez-Roma, V. ve Bakker, AB. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, The Journal of Happiness Studies, 3,71-92.
 28. Schaufeli, W. ve Bakker, AB. (2004a). Job Demands, Job Resources and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study, Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, pp. 293-315
 29. Schaufeli, W. ve Bakker, AB. (2004b). Utrecht Work Engagement Scale, Preliminary Manual.
 30. Storm, K. ve Rothmann, S. (2003). A Psychometric Analysis of the Utrecht Work Engagement Scale in the South African Police Service, SA Journal of Industrial Psychology, 29(4):62-70.
 31. Sundaray, BK. (2011). Employee Engagement: A Driver of Organizational Effectiveness, European Journal of Business and Management, 3(8):53-59.
 32. Ugwu, FO. (2013). Work Engagement in Nigeria: Adaptation of the Utrecht Work Engagement Scale for Nigerian Samples, International Journal of Multidisiplinary Academic Research, 1(3):16-26.
 33. Vokić, N P. ve Hernaus, T. (2015). The Triad of Job Satisfaction, Work Engagement and Employee Loyalty–The Interplay Among the Concepts (No. 1507), Faculty of Economics and Business, University of Zagreb.