Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İŞ GÜVENLİĞİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ UYGULAMASI

Yunus TAŞ
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
Ali Talip AKPINAR
Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ihsan YİĞİT
University of Marmara, Business Faculty, Business Department

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Workplace Safety, Patient Safety, Hospital, Healthcare
 • İş Güvenliği,
 • Hasta Güvenliği,
 • Hastane,
 • Sağlık Hizmeti

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞ, Y., AKPINAR, A. T., & YİĞİT, I. (2017). İŞ GÜVENLİĞİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 282–292. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.94

Özet

Bu çalışma hastane çalışanlarının iş güvenliği ve hasta güvenliği algıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bulgular iş güvenliği azalırken meslek kazaları ve hastalıklarının arttığı yönündedir. Bu durum olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ayrıca hasta güvenliği, hastanelerde verilen sağlık hizmetinin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Hayes’in iş güvenliği ölçeği test edilmiştir.  Bulgulara göre hasta güvenliği ve iş güvenliği boyutları arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca hasta güvenliği ve denetimci güvenliği (0,250), iş güvenliği (0,216), iş güvenliği politikaları (0,238), güvenli çalışma ortamı (0,299), ve iş güvenliğini iyileştirme (0,313) arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile hasta güvenliği arttıkça denetimci güvenliği, iş güvenliği, iş güvenliği politikaları, güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliğini iyileştirme artmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akalın, H. E. (2004), “Hasta Güvenliği Kültürü: Nasıl Geliştirebiliriz?”, ANKEM Dergisi, 18 (2),12-13.
 2. Dejoy, D., M; Schaffer, B. S.; Wilson, M. G; Vandenberg, Robert J ve Butts,M. M (2004),“Creating Safer Workplaces: Assessing the Determinants and Role of Safety Climate”, Journal of Safety Research, 35 (1), 81-90.
 3. Edwards, M. (2016) , “An Organizational Learning Framework for Patient Safety”, American Journal of Medical Quality, 31(1), 1–8.
 4. Gyekye, S. A. (2005), “Workers’ Perceptions of Workplace Safety and Job Satisfaction”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 11(3), 291–302.
 5. Gyekye, S. A. (2006), “Organisational Tenure and Safety Perceptions: A Comperative Analysis”, Journal of Occupational Health and Safety, 22 (4), 359-371.
 6. Hatırnaz G. (2007),Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu Ve Hasta Hakları. İstanbul: Seçkin Yayınevi.
 7. Hayes, B. E; Perander, Jill; Smecko, Tara ve Jennifer Trask (1998), “Measuring Perceptions of Workplace Safety: Development and Validation of the Work Safety Scale”, Journal of Safety Research, 29 (3). 145–161.
 8. Hofmann, D. A. and Morgeson, F. P. (1999), „Safety-Related Behavior As A Social Exchange: The Role Of Perceived Organizational Support And Leader–Member Exchange”, Journal of Applied Psychology, 84, 286–296.
 9. Holloway, Joseph B (2012), “Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a Non-profit Organization”, Emerging Leadership Journeys, 5(1), 9- 35.
 10. Institue of Medicine Committe on Quality of Health Care in America (2001), Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st. Washington D.C.:National Academy Press.
 11. Kaya S. (2009), “Hasta Güvenliği Kültürü Nedir ve Nasıl Geliştirilebilir?”, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Dergisi, 1(1), 32-34.
 12. Neal, A., Griffin M., and Hart, P. (2000), “The Impact Of Organisational Climate On Safety Climate And Individual Behavior”, Safety Science, 34 (1-3), 99–109.
 13. Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi.
 14. Sabuncuoğlu, Z. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa:Furkan Ofset.
 15. Sezgin B. (2007). Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı Ve Hemşirelik Uygulamalarının Hasta Ve Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Yönetim AD Yükseklisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü. İstanbul.
 16. Türen,U., Gökmen, Y., Tokmak, İ. ve Bekmezci, M. (2014), “Güvenlik Iklimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalişmasi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (4), 171 -190.
 17. Tüzüner, V. L. ve Özaslan, B. Ö. (2011), “Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 138-154.
 18. Vincent, C. (2012) The Essentials of Patient Safety. Wiley-Blackwell, USA. http://www.chfg.org/wp-content/uploads/2012/03/Vincent-Essentials-of-Patient-Safety-2012.pdf(Erişim, 15.08.2016).
 19. Wendin R. (2007), Hasta Güvenliği - Temel Bir Yetkinlik Mi Yoksa Sadece Bir Kavram Mı?, 1. Hasta Güvenliği Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya 28-31 Mart, 24-28.
 20. http://www.ankaisguvenligi.com.tr/?/is-guvenligi-sagligi(Erişim, 10.11.2015).
 21. http://tuisag.com/2014-yili-kazasi-ve-meslek-hastaliklari-istatistikleri/ (Erişim, 11.10.2015).