Cilt 1 Sayı 1 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

HASTANELERDE İŞ KAZALARI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİ ÖRNEĞİ

Hakan Cebeci
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

Yayınlanmış 2013-12-26

Anahtar Kelimeler

 • İş Kazası,
 • Çalışan Güvenliği,
 • Sağlıkta Kalite Standartları,
 • Employee Safety,
 • Work-Related Accident,
 • Quality Standarts in HealthSector.
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

Cebeci, H. (2013). HASTANELERDE İŞ KAZALARI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(1), 62–82. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.18

Özet

Sağlık sektöründe, verilen hizmetin özelliğinden kaynaklı olarak sağlık çalışanları birçok iş kazasına maruz kalmaktadırlar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca çalışan güvenliğini sağlamak adına bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Temelde bu düzenlemeler hastanelerde çalışan güvenliğinin sağlanmasında hastane yönetimine, çalışan güvenliği komitesine ve çalışanlara sorumluluklar yüklemektedir. Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları iş kazaları ve çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm yollarının aranması sürecine katkı sağlaması açısından, sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği uygulamalarını değerlendirmeleri ve maruz kalınan iş kazalarının tespiti önem arz etmektedir. Bu öneme binaen hazırlanan araştırmanın amacı, hastanelerde çalışan güvenliğini tehdit eden ve sık karşılaşılan iş kazalarının tespit edilmesi, bu iş kazalarının oluşumunda, temelde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamayı esas alan ve ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarını kapsayan Sağlıkta Kalite Standartlarına göre, hastane yönetimi, çalışan güvenliği komitesi ve çalışanların sorumluluklarının çalışanlar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlanması ve böylece hangi bölümlerde geliştirmeye açık alanların bulunduğunun belirlenmesidir. Araştırma kapsamında Karabük il merkezindeki hastanelerde çalışan sağlık personeline anket uygulaması yapılmakta ve elde edilen verilere çeşitli analizler uygulanmaktadır. Araştırma sonucunda sağlık personelleri arasında iş kazasına maruz kalma oranının oldukça yüksek olduğu, hastanelerde olay bildirim kültürünün oluşmadığı, hastanelerde çalışan güvenliği komitelerinin amaçları doğrultusunda aktif işlemediği sonuçları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların “yönetimin” çalışan güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini değerlendirmesi ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, “çalışan güvenliği komitesinin” ve “çalışanların” konu ile ilgili yükümlülüklerini değerlendirmelerine nazaran olumsuz değerlendirmede bulundukları görülmektedir.


İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akgün M., Arslanoğlu A., Dağlı G., (2011) “Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Güvenliği” III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı, s.92-106, Ankara.
 2. Alpsoy L., Çolak M., (2013), “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, Denetler Yayıncılık, İzmir.
 3. Çınar F., Özlem A., Hatun M., İhsan B., (2011), “Kalp Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Algı Düzeyi ile Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki” III. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Poster Bildiriler Kitabı s.279-295, Ankara.
 4. Devebakan N., (2007), “Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” Dokuz Eylül Üniv., SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 5. Dursun S., (2011) Güvenlik Kültürünün Güvenlik Performansı Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 6. Hakeri H., (2010), “Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Hukuksal Sorumluluk” Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Ocak S.1 s.53-59, Ankara.
 7. Hastane Hizmet Kalite Standartları (2008), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı.
 8. Koraşlı D., Elif T., Ganime Y., (2010), “Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Değerlendirilmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği” II. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı s.442-454
 9. Nakip M., (2006) Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 10. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2011), 1.HKS Okulu Ders Notları, Ankara.
 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (2011), “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu” Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Yayınları No:6, Ankara.
 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Komisyonu (2013), Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Sıra Sayısı 454, Ankara.
 13. Yavuz E., (2009), “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi” Haliç Üniversitesi, SBE, Hemşirelik ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 14. 04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”
 15. Özkılıç, Özlem (2005), “İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri” www.tisk.org.tr/download/yayinlar/is_sagligi_ve guvenligi_metodolojileri.pdf (16.06.2012)
 16. http://www.ctf.edu.tr/ctfhemhzmd/calisan_guvenligi.html (17.06.2012)
 17. http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2009/21_Agustos_2009/hanifi_aktas.pdf (17.06.2012)
 18. http://www.turksagliksen.org.tr/haberler/sendikamizdan-haberler/10744-saglik-muhabirleri-ile-bir-araya-geldik.html (09.07.2013)
 19. SGK 2012 yılı istatistik yıllığı, www.sgk.gov.tr (17.06.2013)