Vol. 1 No. 1 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

WORK-RELATED ACCIDENTS AND EMPLOYEE SAFETY IN THE HOSPITALS: AN APPLICATION AT KARABUK CITY CENTRE

Hakan Cebeci
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

Published 2013-12-26

How to Cite

Cebeci, H. (2013). WORK-RELATED ACCIDENTS AND EMPLOYEE SAFETY IN THE HOSPITALS: AN APPLICATION AT KARABUK CITY CENTRE. Business & Management Studies: An International Journal, 1(1), 62–82. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.18

Abstract

In health sector, health care workers are exposed to a lot of work accidents as a source of the feature of the service. A set of legal arrangements have been made on the subject by the Ministry of Health is working basically assuring the safety of these arrangements, hospitals, hospital management, employee safety committee and a number of employees responsibilities. Evaluation of the work-related accidents which the health care workers are exposed to and safety issues related to working in health care workers and to contribute to the process of searching for solutions, applications, reviews of health care workers and detection of exposure to work-related accidents are important to employee safety. Virtue of this importance, the aim of our research, which threaten the security of working in hospitals and to identify the most common work-related accidents, accidents at work in the formation of this, according to the Service Quality Standards which essentially based on to provide patient and employee safety and to include all the health institutions in the country, hospital management, employee safety committee and responsibilities of employees and so on which provide employees the opportunity to evaluate separately by sections that determine the development of open spaces. Health personnel working in hospitals in the city center of Karabuk scope of the research carried out and the data obtained from questionnaires were applied to various analyzes.
Research of health personnel as a result of a work accident rate is quite high exposure, the culture of event notification which does not occur in hospitals, hospitals for the purposes of employee safety committees are actively
committed to the fore the results. In addition, the participants 'management' obligations relating to employee safety assessment in which the assessment is unfavorable compared.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akgün M., Arslanoğlu A., Dağlı G., (2011) “Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Güvenliği” III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı, s.92-106, Ankara.
 2. Alpsoy L., Çolak M., (2013), “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, Denetler Yayıncılık, İzmir.
 3. Çınar F., Özlem A., Hatun M., İhsan B., (2011), “Kalp Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Algı Düzeyi ile Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki” III. Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Poster Bildiriler Kitabı s.279-295, Ankara.
 4. Devebakan N., (2007), “Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” Dokuz Eylül Üniv., SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 5. Dursun S., (2011) Güvenlik Kültürünün Güvenlik Performansı Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 6. Hakeri H., (2010), “Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Hukuksal Sorumluluk” Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Ocak S.1 s.53-59, Ankara.
 7. Hastane Hizmet Kalite Standartları (2008), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı.
 8. Koraşlı D., Elif T., Ganime Y., (2010), “Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Değerlendirilmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği” II. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı s.442-454
 9. Nakip M., (2006) Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 10. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2011), 1.HKS Okulu Ders Notları, Ankara.
 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (2011), “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu” Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Yayınları No:6, Ankara.
 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Komisyonu (2013), Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Sıra Sayısı 454, Ankara.
 13. Yavuz E., (2009), “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi” Haliç Üniversitesi, SBE, Hemşirelik ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 14. 04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”
 15. Özkılıç, Özlem (2005), “İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri” www.tisk.org.tr/download/yayinlar/is_sagligi_ve guvenligi_metodolojileri.pdf (16.06.2012)
 16. http://www.ctf.edu.tr/ctfhemhzmd/calisan_guvenligi.html (17.06.2012)
 17. http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2009/21_Agustos_2009/hanifi_aktas.pdf (17.06.2012)
 18. http://www.turksagliksen.org.tr/haberler/sendikamizdan-haberler/10744-saglik-muhabirleri-ile-bir-araya-geldik.html (09.07.2013)
 19. SGK 2012 yılı istatistik yıllığı, www.sgk.gov.tr (17.06.2013)