Vol. 10 No. 3 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

Examining the relationship between the perceptions of favouritism and organizational silence behaviours of healthcare professionals: A comparative study on public and private hospitals

Mesut ÖZTIRAK
Assist. Prof. Dr, İstanbul Esenyurt University, İstanbul, Turkey
Vildan BAYRAM
Lecturer, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey

Published 2022-09-25

Keywords

 • Sağlık Sektörü Çalışanları, Kayırmacılık Algısı, Sessizlik Davranışı, Örgütsel Sessizlik
 • Health Sector Workers, Perception of Favouritism, Silence Behaviour, Organizational Silence

How to Cite

ÖZTIRAK, M., & BAYRAM, V. (2022). Examining the relationship between the perceptions of favouritism and organizational silence behaviours of healthcare professionals: A comparative study on public and private hospitals. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 956–976. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2091

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between the perceptions of favouritism and silence behaviours of healthcare professionals in terms of public and private hospital employees. In addition, it was examined whether demographic characteristics differ in the perception of favouritism and organizational silence. The research population consists of a total of 4700 healthcare professionals, 3200 employees of a public hospital and 1500 employees of a private hospital working in the province of Istanbul in 2021. Using the convenience sampling method, 411 healthcare workers were reached between 01.06.2021 and 30.08.2021. Data analysis was done with SPSS 24.0. T-test and ANOVA tests were used in the analysis of demographic variables. The relationship between the scale items was analyzed with the Pearson correlation test. The effect between the scale items was analyzed with the regression test. According to the results of the analysis, it was observed that the perceptions of favouritism, nepotism, favorism and cronyism were higher in those working in public hospitals than in those working in private hospitals (p<0,05). It was observed that accepting, defensive and prosocial silence behaviours were higher in those working in public hospitals than those working in private hospitals (p<0,05). It was determined that the organizational silence score did not show a statistically significant difference in terms of the health sector (p>0,05). In addition, it was understood that there were significant differences between the perception of favouritism and organizational silence variables according to demographic variables. Demographic questions include age, gender, marital status, educational status, working time in the enterprise, total working time, position in the enterprise and whether it is familiar. With these results, it is thought that the study will draw attention to nepotism behaviours in the health sector. In line with the proposed solutions, it is thought that it will reduce nepotism behaviours and create working environments where employees can express their thoughts freely instead of in organizational silence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Amiri, A., Kahnali, Z. M., Alamdari A. & Nejad A.R. (2018). “Investigating the Relationship Between Silence and Organizational Commitment (Case Study: Shiraz University Of Medical Sciences”, Revista Publicanda, 15(2), 893-906.
 2. Akan, B. B. & Oran, Ç.F. (2017). “Akademisyenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları: Konuya İlişkin Bir Uygulama”, K.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 6(5), 117-134.
 3. Araslı, H. & Tümer, M. (2008). “Nepotism, Favouritism and Croynism: A Study of The İreffects on Job Stressand Job Satisfaction in the Banking İndustry of North Cyprus”. International Journal of Sociology and Social Policy, 26(7): 295-308.
 4. Asunakutlu, T., & Avcı, U. (2009). Nepotizm-İş tatmini ilişkisi: Aile işletmelerinde bir inceleme. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 730, 736.
 5. Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: “Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 139 – 160.
 6. Büte, M. (2011). “Kayırmacılığın Çalışanlar Üzerine Etkileri ile İnsan Kaynakları Uygulamaları İlişkisi: Türk Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 383-404.
 7. Çağatay, H. T. (2020). “Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Kayırmacılık Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği)”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 8. Çakıcı, A. (2008). “Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117-134.
 9. De Carlo, L.T. (1997), “On the Meaning and Use of Kurtosis”, Psychological Methods, 2: 292-307.
 10. Demaj, E. (2012). “Nepotism, Favouritism and Cronyism And Their Effects on Organizational Trust and Commitment: The Case of the Service Sector in Albania” (Doctoral Dissertation), Albenia.
 11. Durak, İ. (2012). Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik, Bursa: Etkin Yayınları.
 12. Durak, İ. (2014). “Örgütsel Sessizliğin Demografik ve Kurumsal Faktörlerle İlişkisi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28(2), 89- 108.
 13. Erdem, A. R. (2020). “Conceptual Analysis of Discrimination”. International Journal of Humanities and Research, 5 (4), 12-20.
 14. Erkekli, S. & Yavuz, E. (2020). Nepotizm ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Rekreasyon Faaliyeti Gösteren Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Journal of the Human and Social Sciences Researches, 9(5).
 15. Gencer, M. (2018). “Güç Merkezi Oluşturma Oyunlarının Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sosyalleşmeye Etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 16. Groeneveld, R.A. & Meeden, G. (1984). “Measuring Skewness and Kurtosis”, The Statistician, 33: 391-399.
 17. Hopkins, K.D. & Weeks, D.L. (1990), “Tests for Normality and Measures of Skewness and Kurtosis: Their Place in Research Reporting”, Educational and Psychological Measurement, 50: 717-729.
 18. Hozouri M, Yaghmaei M. & Andbordbar H. (2018). “Clarifyingtheimpacts of Organizational
 19. Silence on Organizational Commitment with Controllingthe Effects of Organizational. Rumors”. Management Science Letters, 8(6), 533-542.
 20. Iqbal, Q., & Ahmad, N. H. (2020). Workplace spirituality and nepotism-favouritism in selected ASEAN countries: the role of gender as moderator. Journal of Asia Business Studies, 14(1), 31-49.
 21. Macit, R. (2020). “Gönüllülük İklimi ile Performans Arasındaki İlişkide Kayırmacılık Algısının Düzenleyici Rolü: Yerinden Yönetim Kuruluşlarında Üç Farklı Araştırma”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Erzurum.
 22. Moors, J. J. A. (1986), “The Meaning of Kurtosis: Darlington Reexamined”, The American Statistician, 40: 283-284.
 23. Maswabi, O. K., & Qing, Y. (2017). “Risk Analysis and Countermeasures of Favouritism, Nepotism and Cronyism in Organizations”. 14th International Conference on Innovation & Management (s. 792-797). Wuhan: Wuhan University of Technology Press.
 24. Örücü, E., Biyan, A. N. (2018). “Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma”, M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 46-71.
 25. Öztürk, E. U., Gemlik, N., & Öztürk, İ. (2021). “Sağlık Yönetimi Alanında Çalışan Yöneticilerin ve İdari Personelin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği”. Journal of Healthcare Management and Leadership, (1), 1-20.
 26. Öztırak, M., & Barış, O. (2022). Uzaktan çalışma süreçlerinde dijital zorbalığın örgütsel dışlanmaya etkisi üzerine bir çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), 605-630.
 27. Özüren, Ü. (2017). “Tekstil İşletmelerinde Nepotizm Uygulamalarına Bağlı Olarak, Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Sonuçları”. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 28. Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). “Employee Silence: Quıescence and Acquıescence as Responses to Perceıved Injustıce”. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 29. Polat, B. (2016). “Çalışanların Kayırmacılık Algıları ile Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişki: Kamu Sektöründe Bir Uygulama”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 30. Sözen, C. Yeloğlu, H. O. & Ateş, F. (2009). “Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 395-408.
 31. Sroka, W., & Vveinhardt, J. (2018). “Nepotism and Favouritism in the Steel Industry : a Case Study Analysis”. Forum Scientiae Oeconomia, 6(1), 31-45.
 32. Şahin, H. & Yalçın, B. (2017). “Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki: İzmir İli Çiğli İlçesi Devlet İlkokullarına İlişkin Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(3), 60-90.
 33. Tunçbilek, Y. & Akkuş, A. (2017). “Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Safranbolu Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3), 169-197.
 34. Usta A. (2011). “Characterization and Corrosion Behaviour of Ceramic Coating on Magnesium By Micro-Arcoxidation”. Journal of Alloys and Compounds, Volume 509, Issue 34, August 25th 2011, Pages 8601-8606.
 35. Ülker, F. & Kanten, P. (2009). “Örgütlerde Sessizlik İklimi, İş Gören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma”, A.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 1(2), 112-126.
 36. Vveinhardt, J., & Sroka, W. (2020). “Nepotism and Favouritism in Polish and Lithuanian Organizations: The Context of Organisational Microclimate”. Sustainability, 12(1425), 1-23.
 37. Yalçınsoy, A. (2019). “Örgüt Kültürü ve Örgüt İkliminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin Analizi“, Anemon Muş̧ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),67-77.