Vol. 7 No. 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Articles

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND EMPLOYEE MOTIVATION

Burhanettin UYSAL
Dr., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hospital
Mustafa Ayhan EKİCİ
Assist. Prof. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal University
Ali Can ÖNAL
Dr., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hospital
Emel KULAKOĞLU
Head Nurse, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hospital

Published 2019-03-20

Keywords

  • Mobbing,
  • Motivation,
  • Health Employees,
  • Hospital
  • Psikolojik Yıldırma,
  • Motivasyon,
  • Sağlık Çalışanları,
  • Hastane

How to Cite

UYSAL, B., EKİCİ, M. A., ÖNAL, A. C., & KULAKOĞLU, E. (2019). INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND EMPLOYEE MOTIVATION. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 280–307. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1066

Abstract

This study is a cross-sectional area study conducted in a public hospital to reveal the relationship between mobbing and motivation on health employees. The population of the study consisted of 1076 employees and applied to 222 hospital employees. The data gathered were analyzed by the SPSS 22.0 program. The majority of the participants were under 45 years old and female. According to the results of the study show that the health services in the hospital are given by health care professionals who are female. Besides, about 1/3 of the participants were single. 90.1% of the surveyed employees had no management experience before. When education level examined, the highest rate belongs to the bachelor’s group. Approximately 1/3 of the participants were nurses/midwives. About half of the participants were in the daytime; most of them work over 40 hours; the vast majority of them are under 10 years. The 2/3 of the participants was affiliated to the Ministry of Health. As a result of the correlation analysis, there was no statistically significant relationship between mobbing and motivation tools (p˃0.05). According to regression analysis, mobbing affects motivation tools (F = 3,954, R² = 0,018; F = 9,351, R² = 0,041).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atıcı- Türkeli, H. (2015). Mobbing ve Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN.
Barles, M. (2016). İşgörenlerin Motivasyon Araçlarını Algılaması Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Sağlık Bakanlığında Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇ.
Donnelly J.H., Gibson J.L., ve Ivancevich J.M. (1987). Fundamentals of Management. Six Edition. Texas. Business Publications.
Fernandez, M.D., Garcia, M.L. ve Picos, A.P. (2012). Motivation in The Field of Tourism: An Analysis of its Influence on Consumer Decisions and Its Implications for The Planning of Tourist Services, (Ed. Franco, J.N., Svensgaard, A.E.), Handbook on Psychology of Motivation New Research, Nova Publishers. New York.
Gözüm, P. ve Karaçor, S. (2017). Mobbing Algısı ile Motivasyon İlişkisi: Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(20), 497-515.
https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 19.11.2018.
İncesu, E., Yorulmaz, M. ve Evirgen, H. (2017). Örgütsel Sinizmin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 3, 370-380.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı, 27.12.2017 tarihli Çalışan Motivasyonu Konulu Genel Yazı.
Karaahmet, E. Kıran, S., Atik, L. Atasoy, N., Saraçlı, Ö., Ankaralı, H. ve Konuk, N. (2013). İş yerinde yıldırmaya maruz kalımı ölçmek için kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe formunun güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14:275-82.
Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, Ankara: Nobel Yayınevi.
Keser, A., (2012). Örgütlerde Motivasyon (Ed. Memet Zencirkıran), Örgüt Sosyolojisi, Bursa: Dora Basım.
Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği Beta Basım Yayınevi. 10.Basım, İstanbul.
Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği Beta Basım Yayınevi. İstanbul.
Leontiev, D.A. (2012). From Drive to Need and Further: What is Human Motivation About, (Ed. D. A. Leontiev, In: Motivation, Consciousness and Self-Regulation), Nova Science Publishers. 9-25.
Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Poli, R. (2010). The Structure of Motivation: A First Introduction. (Ed. Causality and Motivation), Chapter:1, 7-22.
Sapru R.K. (2013). Administrative Theories and Management Thought. Third Edition. PHI Learning Private Limited. Delhi. India.
Sayar, K. ve Dinç, M. (2013). Psikolojiye Giriş. DEM Yayınları. 4. Baskı. İstanbul.
Smith, P.K. and Monks, C.P. (2013). Concepts of Bullying: Developmental and Cultural Aspects. Chapter 1. (Ed.: Merrick, J., & Srabstein, J. C.). Bullying: A Public Health Concern. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=607819&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid.
Tarakçıoğlu, S., Sökmen, A. ve Boylu, Y. (2010). Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/1, 3-20.
Taşkaya, S., Şahin, B., Demirkıran, M., Yorulmaz, M. ve Yalçın Balçık, P. (2016). The relationship between health indicators and development ranks of provinces in Turkey, Sanitas Magisterium, 2, 103–110. http://dx.doi.org/10.12738/SM.2016.2.0023.
Tüfekçi, M. (2014). Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde Mobbing Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Mersin Üniversitesi. Mersin.
Weissman, D. (2010). Two Kinds of Motivation: Character and Reward. (Ed. Causality and Motivation), Chapter:1, 51-63.
Yanik, O. (2018). Mağdurların Yıldırmaya Karşı Agresif Açıdan Tepki Göstermesi ile Tepkisiz Kalmasının Altında Yatan Bireysel ve Çalışma Hayatına İlişkin Faktörler. Business and Economics Research Journal. 9(2), 395-411. doi: 10.20409/berj.2018.112.
Yıldırım-Kaptanoğlu A. ve İşçi E. (2013). Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni. Beşir Kitabevi, İstanbul.
Yorulmaz, M., ve Gençtürk, M. (2018). Türkiye’de Sağlık Yönetimi Mesleğinin Karşılaştığı Temel Sorunlar Nitel Bir Çalışma. Business and Management Studies: An International Journal, 6(4), 1310–1321.