Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBİNG) ve ÇALIŞAN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Burhanettin UYSAL
Dr., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mustafa Ayhan EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ali Can ÖNAL
Uzm. Dr., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Emel KULAKOĞLU
Başhemşire, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlanmış 2019-03-20

Anahtar Kelimeler

  • Mobbing,
  • Motivation,
  • Health Employees,
  • Hospital
  • Psikolojik Yıldırma,
  • Motivasyon,
  • Sağlık Çalışanları,
  • Hastane

Nasıl Atıf Yapılır

UYSAL, B., EKİCİ, M. A., ÖNAL, A. C., & KULAKOĞLU, E. (2019). PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBİNG) ve ÇALIŞAN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 280–307. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1066

Özet

Bu çalışma, sağlık çalışanları üzerinde psikolojik yıldırma (mobing) ile çalışan motivasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kamu sektöründe faaliyet gösteren bir işbirliği yapılan (afiliye) hastanede gerçekleştirilen kesitsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 1076 çalışan oluşturmuş olup araştırma 222 hastane çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 45 yaşının altında ve kadındır. Çalışmanın sonucuna göre hastanedeki sağlık hizmetlerinin kadın ağırlıklı sağlık meslek mensupları tarafından verildiğini göstermektedir. Aynı zamanda katılımcıların yaklaşık 1/3’ü bekârdır. Araştırmaya katılan çalışanların %90,1’inin daha önce yöneticilik deneyimi yoktur. Eğitim durumuna bakıldığında en yüksek oranı lisans grubu oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 1/3’ünü hemşire/ebeler oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısına yakını gündüz; büyük çoğunluğu 40 saat üstü çalışmakta; büyük çoğunluğu 10 yılın altında görev yapmaktadır. Katılımcıların 2/3’ünün kadrosu Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Korelasyon analizi sonucunda psikolojik yıldırma ile motivasyon araçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Regresyon analizine göre psikolojik yıldırma motivasyon araçlarını etkilemektedir ((F=3,954, R²=0,018; F=9,351, R²=0,041).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Atıcı- Türkeli, H. (2015). Mobbing ve Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN.
Barles, M. (2016). İşgörenlerin Motivasyon Araçlarını Algılaması Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Sağlık Bakanlığında Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇ.
Donnelly J.H., Gibson J.L., ve Ivancevich J.M. (1987). Fundamentals of Management. Six Edition. Texas. Business Publications.
Fernandez, M.D., Garcia, M.L. ve Picos, A.P. (2012). Motivation in The Field of Tourism: An Analysis of its Influence on Consumer Decisions and Its Implications for The Planning of Tourist Services, (Ed. Franco, J.N., Svensgaard, A.E.), Handbook on Psychology of Motivation New Research, Nova Publishers. New York.
Gözüm, P. ve Karaçor, S. (2017). Mobbing Algısı ile Motivasyon İlişkisi: Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(20), 497-515.
https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 19.11.2018.
İncesu, E., Yorulmaz, M. ve Evirgen, H. (2017). Örgütsel Sinizmin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 3, 370-380.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı, 27.12.2017 tarihli Çalışan Motivasyonu Konulu Genel Yazı.
Karaahmet, E. Kıran, S., Atik, L. Atasoy, N., Saraçlı, Ö., Ankaralı, H. ve Konuk, N. (2013). İş yerinde yıldırmaya maruz kalımı ölçmek için kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe formunun güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14:275-82.
Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, Ankara: Nobel Yayınevi.
Keser, A., (2012). Örgütlerde Motivasyon (Ed. Memet Zencirkıran), Örgüt Sosyolojisi, Bursa: Dora Basım.
Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği Beta Basım Yayınevi. 10.Basım, İstanbul.
Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği Beta Basım Yayınevi. İstanbul.
Leontiev, D.A. (2012). From Drive to Need and Further: What is Human Motivation About, (Ed. D. A. Leontiev, In: Motivation, Consciousness and Self-Regulation), Nova Science Publishers. 9-25.
Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Poli, R. (2010). The Structure of Motivation: A First Introduction. (Ed. Causality and Motivation), Chapter:1, 7-22.
Sapru R.K. (2013). Administrative Theories and Management Thought. Third Edition. PHI Learning Private Limited. Delhi. India.
Sayar, K. ve Dinç, M. (2013). Psikolojiye Giriş. DEM Yayınları. 4. Baskı. İstanbul.
Smith, P.K. and Monks, C.P. (2013). Concepts of Bullying: Developmental and Cultural Aspects. Chapter 1. (Ed.: Merrick, J., & Srabstein, J. C.). Bullying: A Public Health Concern. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=607819&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid.
Tarakçıoğlu, S., Sökmen, A. ve Boylu, Y. (2010). Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/1, 3-20.
Taşkaya, S., Şahin, B., Demirkıran, M., Yorulmaz, M. ve Yalçın Balçık, P. (2016). The relationship between health indicators and development ranks of provinces in Turkey, Sanitas Magisterium, 2, 103–110. http://dx.doi.org/10.12738/SM.2016.2.0023.
Tüfekçi, M. (2014). Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde Mobbing Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Mersin Üniversitesi. Mersin.
Weissman, D. (2010). Two Kinds of Motivation: Character and Reward. (Ed. Causality and Motivation), Chapter:1, 51-63.
Yanik, O. (2018). Mağdurların Yıldırmaya Karşı Agresif Açıdan Tepki Göstermesi ile Tepkisiz Kalmasının Altında Yatan Bireysel ve Çalışma Hayatına İlişkin Faktörler. Business and Economics Research Journal. 9(2), 395-411. doi: 10.20409/berj.2018.112.
Yıldırım-Kaptanoğlu A. ve İşçi E. (2013). Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni. Beşir Kitabevi, İstanbul.
Yorulmaz, M., ve Gençtürk, M. (2018). Türkiye’de Sağlık Yönetimi Mesleğinin Karşılaştığı Temel Sorunlar Nitel Bir Çalışma. Business and Management Studies: An International Journal, 6(4), 1310–1321.