Vol. 3 No. 1 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

INTEREST-FREE BANKING'S AND CONVENTIONAL BANKING'S ATTITUDES AGAINST FINANCIAL CRISES: THE CASE OF TURKEY

Mustafa CANBAZ
Bezmialem Vakıf Üni. Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü
Emre ÇEVİK
Assistant
Bio

Published 2015-07-31

Keywords

 • faizsiz ve katılım bankacılığı, konvansiyonel bankacılık, t testi, Welch testi, finansal göstergeler
 • participation banking,
 • deposit banking,
 • t-test,
 • Welch test,
 • financial indicators

How to Cite

CANBAZ, M., & ÇEVİK, E. (2015). INTEREST-FREE BANKING’S AND CONVENTIONAL BANKING’S ATTITUDES AGAINST FINANCIAL CRISES: THE CASE OF TURKEY. Business & Management Studies: An International Journal, 3(1), 88–122. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i1.102

Abstract

Following the financial crisis in 2001, Turkish banking sector started a ‘restructuring’ process. This led to recovery of the damage caused by the crisis and, despite the significant decrease in number of the banks, the banking sector gained quite a sound structure. This imrpovement allowed it to remain strong against the global financial crisis that took place after 2007 and caused important progress for many financial indicators, in particular the deposits and loans. Interest- free banking, which has been operating in form of participation bank through the profit and loss sharing system since 2005, become a competitor, in a different aspect, to deposit banks, an important part of the conventional banking. This study compares attitudes of the Participation Banks and the Deposit Banks against their customers before and after the crisis, in light of the financial indicators from the financial statements. The analysis concludes that Particpiation Banksa re significantly different from Deposit Bank in aspect of 'acticity ratios', which are based on the main areas of activity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. ABDU-­‐RAHMAN, Y. The Art of İslamic Banking and Finance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010.
 2. AFŞAR, M. “Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (2) (2011): 143-­‐173.
 3. AKHAN, A. Katılım Bankaları ile Mevduat Bankaları’nın Müşteri Odaklılıklarının Karşılaştırılması, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, 2010.
 4. AKTEPE, İ. E. Katılım Bankaları Hakkında 120 Soru-­‐Cevap. İstanbul: Yayınlanmamış Ders Notu, 2012. ALANTAR, D. “Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme.” Maliye Finans Yazıları,
 5. (2008).
 6. ATASOY, H. Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-­‐Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2007
 7. BDDK (2011), “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kitapçığı” Ankara: April 2011. ……………..,
 8. <http://www.wto.org/english/news_e/pres11_e/pr628_e.pdf>, 15/05/2012 BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-­‐Aralık 2012, 2013
 9. BİLİR, A. Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 10. CANBAZ, M. Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Gelişimi.” Feridun Kaya (Ed.), İstanbul: in Bankacılık: Giriş ve İlkeler, Beta Yayıncılık, 2012.
 11. CANDEMİR, G. “Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı Riski Algısı ve Yönetim”, Maliye Finans Yazıları 93(2011). COŞKUN, A. Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Önemi İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal
 12. Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 13. DJENNAS, M., BENBOUZİANE, M, DJENNAS, M., “Currency-­‐Banking Crises and Economic Downturns: A Comparison Between Islamic and Conventional Banks”, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, December 19-­‐21, Qatar, 2011.
 14. DOĞAN, S. Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 15. DOĞRU, H. “Basel II ve IAS 39 Muhasebe Standardı Çerçevesinde Menkul Kıymetleştirme İşleminin Türkiye’de Banka ve Diğer Kaynak Şirketlerin Bilanço ve Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine Etkileri.” Bankacılar Dergisi, 62 (2007):44-­‐58.
 16. ECE, N. “Dünya’da ve Türk Bankacılık Sektöründe İslam Bankalarının Gelişimi.” Akademik Bakış Dergisi 25 (2011)
 17. ERSOY, H. “Bankacılık Krizlerinin Yönetimi.” Maliye Finans Yazıları, Sayı: 94 (2012).
 18. ERSOY, H. “Türk Bankacılık Sisteminde Sermaye Yeterliliği Ve Basel Standartları” İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 1 (9) (2011): 53-­‐72.
 19. MCDONALD, J. H. Handbook Of Biological Statistics. Baltimore: Sparky House Publishing, 2009.
 20. ÖZDEMİR, A. F. Anova Methods For The Group Means With Unknown Variances. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 21. ÖZULUCAN, A. and DERAN, A. “Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (11) (2009): 85-­‐108.
 22. PARASHAR, S. P. and VENKATESH, J. “How did Islamic Banks do During Global Financial Crisis?” Banks and Bank Systems 5 (2010): 54-­‐61.
 23. PARLAKKAYA, R. and ÇÜRÜK, S.A. “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış 11 (3) (2011): 397-­‐405.
 24. ŞENESEN, Ü. İşletme ve İktisat İçin İstatistik. İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2010..
 25. WELCH, B. L. “On the Comparison of Several Mean Values: An Alternative Approach.” Biometrika 38 (3/4), (1951): 330-­‐336.
 26. YILDIRAN, M. (2011), “Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması” Bütçe Dünyası Dergisi 35 (2011): 105-­‐120.
 27. YILMAZ, O. N. (2010), “ Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım Bankacılığı.” 2010 < www.tkbb.org.tr>, 03.04.2012