Cilt 1 Sayı 3 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İŞLETME VE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BÖLGESEL FARKLILIK ETKİSİ

Mustafa Canbaz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Bilal Çankır
Kırklareli Üniversitesi
Emre Çevik
Kırklareli Üniversitesi

Yayınlanmış 2014-01-30

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik,
 • Girişimcilik Türleri,
 • Girişimcilik Kültürü,
 • Entrepreneurship,
 • Entrepreneurial Types,
 • Entrepreneurship Culture
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

Canbaz, M., Çankır, B., & Çevik, E. (2014). İŞLETME VE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BÖLGESEL FARKLILIK ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 229–248. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i3.43

Özet

 Girişimcilik ve ilgili kavramlar tanımlanmış, girişimcilik türleri, girişimciliğe etki eden faktörler ve girişimcilik kültürü üzerinde durulmuştur. Ardından muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin bölgesel farklılık esasına göre ölçümü yapılmış ve değerlendirilmiştir.

 

 

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Checkery J. Kasouf, Opportunity Assessment: A Framework Integrating Positive Psychology and Environmental Variable, Working Paper, 2003.
 2. Deniz Börü, Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Yayın No.733, İstanbul, 2006.
 3. Edip Örücü, Recep Kılıç ve Özer Yılmaz, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2007, Cilt 2, Sayı 2: 27-47.
 4. Emine Cansız, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2007.
 5. Ercan Yılmaz ve Ali Murat Sünbül, “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/2009, s.195-2003
 6. Evrim Çevik, Girişimcilerin, Girişimcilik Tipleri İle Çalışma Amaçları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Kalite Yönetimi, İstanbul, 2006.
 7. Feruzahon Abdullaeva, Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ve İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan Ve Türkiye Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi S.B.E., Sakarya, 2007.
 8. Nicolai J. Foss, Peter.G Klein, Entrepreneurship and the Economic Theory of the Firm: Any Gainsfrom Trade?, Edward Elgar Adershot, İngiltere, 2002
 9. Robert D. Hisrich ve Michael P. Peters, Enterepreneurship: Starting, Devoloping And Managing A New Entreirse, Third Ed. Richard D. IrvinInc., 1985.
 10. Hakan P.Parta, “Gidip de Dönmemek, Dönüp de Bulamamak”, Mimar ve Mühendisler Grubu Dergisi, Sayı: 70, Nisan 2013, s.48-50
 11. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011.
 12. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Oxford University Press, New York, 1978.
 13. Kahraman Arslan, “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002/6, s.1-11
 14. Mustafa Canbaz, “Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi”, Istranca Panelleri I-II Bildiriler Kitabı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırklareli-2011, s. 2-22
 15. Mustafa Canbaz, Zonguldak - Sosyoekonomik Görünümü, Zerçev Zonguldak ve Çevresini Kalkındırma Derneği/Araştırma Raporları, Baskı: 4+4 Matbaası, İstanbul, 2008
 16. Nazif Gürdoğan, Girişim ve Girişimcilik Kültürü, İgiad Yayınları, İstanbul, 2010
 17. Ömer Dinçer ve Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000.
 18. Peter F. Drucker, The Frantiers of Management: Where Tomoırow’s Decisions Are Being Shajoed Today, Harper&Row, New York, 1986.
 19. Saliha Emre, Girişimcilik Kültürü: Hofstede’in Kültür Boyutlarının Malatya Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi S.B.E., Malatya, 2007.
 20. Sebahattin Yıldız ve Hüsnü Kapu, “Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, KAÜ-İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Yıl:2012, s. 39-66
 21. Semra Güney ve Arman Nurmakhamatuly, Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma - Enterprise and A Cross-Cultural Research Upon University Students of Kazakhstan and Turkey with Regards to Their Enterprising Capabilities, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 18, Aralık 2007, s. 62-86
 22. Seyfi Top, Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Basım, İstanbul, 2006.
 23. Tamer Müftüoğlu, “Kobi ve Girişimcilik”, KOSGEB Sanayicinin Sesi, Aralık 2000, Sayı 1, s.10-11
 24. Tamer Müftüoğlu, “Girişimcilik, yöneticilik ve teknisyenlik”, Ostim Kobilerin Sesi, 28 Aralık 2011
 25. Tepav Raporu, Türkiye’de Tersine Beyin Göçü: Geçmişe ve Günümüze Bakış, http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1316789701-8.Turkiye___de_Tersine_Beyin_Gocu_Gecmise_ve_Gunumuze_Bakis.pdf, Erişim: 15/05/2013
 26. Yahya Fidan ve Süha Çiftçi, “Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, Haziran 2010
 27. …………….., Türkiye’de Girişimcilik, Tüsiad Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Aralık 2002
 28. İnternet Kaynakları
 29. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf, Erişim: 15/02/2013
 30. http://www.gemconsortium.org/docs/download/2645, Erişim: 15/02/2013
 31. http://www.dika.org.tr/upload/archive/files/Sosyo-Ekonomik%20G%C3%B6stergeler%202011.pdf, Erişim: 10/04/2013