Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

OECD ÜLKELERİ KAPSAMINDA REBOUND ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİNE YÖNELİK BİR SINAMA

Ali KONAK
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi
Biyografi
Güller ŞAHİN
Dr., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-09-21

Anahtar Kelimeler

 • Rebound Effect, OECD Countries, Energy Density, Urbanization, Energy Use
 • Rebound Etkisi, OECD Ülkeleri, Enerji Yoğunluğu, Kentleşme, Enerji Kullanımı

Nasıl Atıf Yapılır

KONAK, A., & ŞAHİN, G. (2019). OECD ÜLKELERİ KAPSAMINDA REBOUND ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİNE YÖNELİK BİR SINAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1361–1382. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1179

Özet

Günümüzde üretim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, enerjinin eskiye oranla daha verimli bir şekilde kullanımına olanak sağlamaktadır. Enerjinin daha verimli bir şekilde kullanımı ise, enerji tasarrufunu mümkün kılmakta ve literatürde rebound etkisi olarak adlandırılan iktisadi olgunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 1995-2015 dönemi içerisinde OECD ülkelerinde rebound etkisinin geçerli olup olmadığının incelenmesidir. Amaç doğrultusunda enerji kullanımı, birincil enerji yoğunluğu, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve kentsel nüfus değişkenleri arasındaki ilişki için panel eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, birincil enerji yoğunluğundaki artışın, enerji kullanımını artırdığı; ekonomik büyümenin, enerji kullanımında artışa neden olduğu; kentleşme oranlarının yükselmesinin ise, enerji kullanımını azalttığı tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuç, 1995-2015 döneminde OECD ülkeleri için enerji yoğunluğundaki artışların, enerji verimliliğini azaltarak enerji kullanımının arttığını göstermiştir. Bu bağlamda, enerji yoğunluğundaki azalışlara bağlı olarak, enerji verimliliğinde görülen artışların piyasada geçerli olan fiyat mekanizması aracılığıyla enerji kullanımında yarattığı pozitif yönlü eğilimi açıklayan rebound etkisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adaçay, F. R. (2014). Türkiye İçin Enerji ve Kalkınmada Perspektifler. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2): 87-103.
 2. Akıncı, M., Sevinç, H. ve Yılmaz, Ö. (2018). Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Fiscaoeconomia, 2(1): 77-98.
 3. Belaïda, F., Bakalogloub, S. and Roubaudd, D. (2018). Direct Rebound Effect of Residential Gas Demand: Empirical Evidence From France. Energy Policy, (115): 23-31.
 4. Bilgili, F., Koçak, E., Bulut, Ü. and Kuşkaya, S. (2017). Can Biomass Energy Be An Efficient Policy Tool For Sustainable Development?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (71): 830-845.
 5. Broberg, T., Berg, C. and Samakovlis, E. (2015). The Economy-Wide Rebound Effect From Improved Energy Efficiency in Swedish Industries-A General Equilibrium Analysis. Energy Policy, (83): 26-37.
 6. Buluş, A. and Topallı, N. (2011). Energy Efficiency and Rebound Effect: Does Energy Efficiency Save Energy?. Energy and Power Engineering, (3): 355-360.
 7. Çalışkan, Ş. (2009). Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25): 297-310.
 8. Druckman, A. and Jackson, T. (2016). Understanding Households as Drivers of Carbon Emissions, in: Taking Stock of Industrial Ecology, p. 181-203, Eds. R. Clift and A. Druckman, Springer, Cham.
 9. Du, Q., Li, Z., Li, Y., Bai, L., Li, J. and Han, X. (2019). Rebound Effect of Energy Efficiency in China’s Construction Industry: A General Equilibrium Analysis. Environmental Science and Pollution Research International, 26(12): 12217-12226.
 10. Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55: 251-276.
 11. Evans, A. and Schafer, A. (2013). The Rebound Effect in the Aviation Sector. Energy Economics, 36: 158-165.
 12. Freire-González, J. (2011). Methods to Empirically Estimate Direct and Indirect Rebound Effect of Energy-Saving Technological Changes in Households. Ecological Modelling, (223): 32-40.
 13. Gillingham, K., Rapson, D. and Wagner, G. (2015). The Rebound Effect and Energy Efficiency Policy. Fondazione Eni Enrico Mattei Research Paper Series (FEEM) Working Paper No. 107. pp. 1-38. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2550710.
 14. Gossart, C. (2014). Rebound Effects and ICT: A Review of the Literature, in: ICT Innovations for Sustainability. Advances in Intelligent Systems and Computing: 310, p. 435-448, Eds. L. M. Hilty, and B. Aebischer, Switzerland: Springer International Publishing.
 15. Kılıçarslan, Z., ve Dumrul, Y. ( 2019). Enerji Rebound Etkisinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(1): 1-13.
 16. Lin, B. and Liu, X. (2012). Dilemma between Economic Development and Energy Conservation: Energy Rebound Effect in China. Energy, 45(1): 867-873.
 17. Orea, L., Llorca M. and Filippini, M. (2015). A New Approach to Measuring The Rebound Effect Associated to Energy Efficiency Improvements: An Application To The US Residential Energy Demand. Energy Economics, (49): 599-609.
 18. Ouyang, J., Long, E. and Hokao, K. (2010). Rebound Effect in Chinese Household Energy Efficiency and Solution for Mitigating It. Energy, 35(12): 5269-5276.
 19. Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61: 653-70.
 20. Pedroni, P. (2000). Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, (15): 93-130.
 21. Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20: 597-625.
 22. Saatçioğlu, C. ve Küçükaksoy, İ. (2004). Türkiye Ekonomisinin Enerji Yoğunluğu ve Önemli Enerji Taşıma Projelerinin Ekonomiye Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11): 19- 40.
 23. Saunders, H. D. (2013). Historical Evidence for Energy Efficiency Rebound in 30 US Sectors and a Toolkit for Rebound Analysts. Technological Forecasting and Social Change, 80(7): 1317-1330.
 24. Shahbaz, M., Chaudhary, A. R. and Ozturk, I. (2017). Does Urbanization Cause İncreasing Energy Demand İn Pakistan? Empirical Evidence From STIRPAT Model. Energy, (122): 83-93.
 25. Sorrell, S., Dimitropoulos, J. and Sommervılle, M. (2009). Empirical Estimates of the Direct Rebound Effect: A Review. Energy Policy, 37(4): 1356-1371.
 26. Thomas, B. A. and Azevedo, I. L. (2013). Estimating Direct and Indirect Rebound Effects for U.S. Households with Input-Output Analysis Part 1: Theoretical Framework. Ecological Economics (86): 199-210.
 27. Topallı, N. ve Buluş, A. (2016). The Rebound Effect: Empirical Evidence from Turkey. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1): 29-38.
 28. Turner, K. (2009). Negative Rebound and Disinvestment Effects in Response to an Improvement in Energy Efficiency in the UK Economy. Energy Economics, 31(5): 648-666.
 29. Ulucak, R. ve Koçak E. (2018). Rebound Effect for Energy Consumption: The Case of Turkey. Econworld-VIII. International Conference on Economics, pp. 1-10 Amsterdam.
 30. Üçgül, İ. ve Elibüyük, U. (2015). Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Çeşitleri, İçinde: Çevre Eğitimi ve Enerji. ss. 207-208, Ed. A. A. Kocaeren, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 31. Wang, Z., Lu, M., and Wang, J. C. (2014). Direct Rebound Effect on Urban Residential Electricity Use: An Empirical Study in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (30): 124-132.
 32. Wang, Q., Gao, Z., Tang, H., Yuan, X. and Zuo, J. (2018). Exploring the Direct Rebound Effect of Energy Consumption: A Case Study. Sustainability 10(259): 1-21.
 33. Yakıcı Ayan, T. ve Pabuçcu, H. (2013). Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3): 89-110.
 34. Yang, Q.-R., Zhang, K., Yuan, X.-X. and Liang Q.-M. (2019). Evaluating the Direct Rebound Effect of China’s Urban Household Energy Demand. Energy Procedia, 158: 4135-4140.
 35. Zhang, Y. J. and Peng, H-R. (2016). Measuring the Direct Rebound Effect of China’s Residential Electricity Consumption. Energy Procedia, (104): 305-310.
 36. Zhang, Y. J., Liua, Z., Qin, C. X. and Tan, T. D. (2017). The Direct and Indirect CO2 Rebound Effect for Private Cars in China. Energy Policy, 100: 149-161.
 37. Zink, T. and Geyer, R. (2017). Circular Economy Rebound. Journal of Industrial Ecology, 21(3): 593-602.