Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SOSYAL AMAÇLI TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

Mehmet Ali POLAT
Dr. Öğr. Üyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İ.Y.B.F.,

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Transfer Payments Income Distribution Panel Data Analysis Method GINI Coefficient
 • Transfer Ödemeleri, Gelir Dağılımı, Panel Veri Analizi Yöntemi, GINI Katsayısı

Nasıl Atıf Yapılır

POLAT, M. A. . (2020). SOSYAL AMAÇLI TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 764–796. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1577

Özet

Bu çalışmada transfer ödemelerinin gelir dağılımına etkisi, 36 OECD ülkesinin 1996-2018 dönemi verileri kullanılarak, panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak; GINI katsayısı, bağımsız değişken olarak hane halkına yönelik transfer ödemelerinin milli gelire oranı verileri kullanılmıştır. Ayrıca ekonomik büyüme oranı, nüfus artış hızı 2008 küresel ekonomik krizini temsil eden kukla değişken de analize dâhil edilmiştir. Çalışmada yer verilen serilerin durağanlıkları LLC, IPS, Fisher ADF ve Fisher PP panel birim kök testleri ile sınanmış ve serilerin düzeyde durağan oldukları görülmüştür. Panel regresyon analizinde hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesine yönelik olarak Hausman (1978) testi yapılmıştır. Yapılan panel regresyon analizleri sonucunda; OECD ülkelerinde, 1996- 2018 döneminde hanehalkına yönelik gerçekleştirilen transfer ödemeleri ve ekonomik büyümenin gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığı tespit edilmiştir. Seriler arasında nedensellik ilişkileri; Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile incelenmiş ve transfer ödemeleri ve nüfus artış hızı ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında ve transfer ödemeleri ile nüfus artış hızı arasında karşılıklı nedensellik ilişkileri bulunmuştur. Ayrıca gelir dağılım eşitsizliğinden ekonomik büyümeye, ekonomik büyümeden transfer ödemeleri ve nüfus artış hızına doğru da tek yönlü nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Afonso, A., Schuknecht, L. ve Tanzi, V. (2010). Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency. Journal of Economic Inequality, 8(3), 367-389.
 2. Alesina, A. ve Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 2 (May, 1994), s. 465-490.
 3. Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons Ltd. England.
 4. Bastagli, F., Coady, D. ve Gupta, S. (2012). Income inequality and fiscal policy, International Monetary Fund Staff Discussion Note, No. SDN/12/08R.
 5. Caminada, K., Goudswaard, K. ve Wang, C. (2012). Disentangling Income Inequality and the Redistributive Effect of Taxes and Transfers in 20 LIS Countries Over Time, LIS Working Paper Series, No: 581, s.s. 1-47.
 6. Chu, K., Davoodi, H. ve Gupta, S. (2000). Income Distribution and Tax, and Government Social Spending Policies in Developing Countries. (No. 214), World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Erişim Adresi https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp214.pdf.
 7. Cimoli, M., Neto, A. M., Porcile, G. ve Sossdorf, F. (2017). Productivity, Social Expenditure and Income Distribution in Latin America, Brazilian Journal of Political Economy, 37(4), s. 660-679.
 8. Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (59), s. 89-132.
 9. D’Agostino, G., Pieroni, L. ve Procidano, I. (2016). Revisiting the Relationship Between Welfare Spending and Income Inequality in OECD Countries. Munich Personal RePEc Archive, s. 1-27.
 10. DPT (2020). Gelir Dağılımı ve Politikaları 7.BYKP, Erişim Adresi http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan7.pdf.
 11. Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), s. 1450-1460.
 12. Engle, F. E. ve Granger C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation and Testing. Econometrica, (55), s. 251-276.
 13. Eroğlu, N., Altaş, D., Turgut, Ü. N. ve Ulu, M. İ. (2017). OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), s. 335-354.
 14. Frederick, S. (2019). The Standardized World Income Inequality Database, Erişim Adresihttps://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LM4OWF.
 15. Granger, C. W. J. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), s. 111-120.
 16. Greene, W. H. (2002). Econometric Analysis. (Fifth Edition). Prentice Hall, New Jersey.
 17. Gujarati, D. N. ve Porter, D. C. (2012). Temel Ekonometri (Beşinci Basımdan Çeviri), Çevirenler: Ümit Şenesen ve Gülay Güllük Şenesen. Literatür Yayınevi, İstanbul.
 18. Gustafsson, B. ve Johansson, M. (1999). In search of smoking guns: What makes income inequality vary over time in different countries?. American Sociological Review, 64 (4): 585-605.
 19. Hazman, G. G. (2011). Türkiye’de Gelir Dağılımında Adalet ve Sosyal Güvenlik Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), s. 205-216.
 20. Heald, D. ve McLeod, A. (2002). Constitutional Law, The Laws of Scotland: Stair Memorial Encyclopaedia, Edinburgh: Butterworths.
 21. Holzner, M. (2011). Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe, ECINEQ WP, s. 1-25.
 22. Huber, E., Pribble, J. ve Stephens, J. D. (2004). ‘’Social Spending and Inequality in Latin America and the Caribbean’’ In Paper Delivered at The Meetings of The Society for The Advancement of Socio-Economics, Washington. DC. July.
 23. Im, K. S., Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 24. IMF (2001). A Manual on Government Finance Statistics, ErişimAdresi www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf.
 25. İlgün, M. F. (2015). Kamu Sosyal Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), s. 493-516.
 26. Karaman, B. ve Özçalık, M. (2007). Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin bir sonucu, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14. Sayı:1. s. 25-41.
 27. Keane, M.P. ve Prasad, E.S. (2000). Inequality, Transfers and Growth: New Evidence from the Economic Transition in Poland, The Review of Economics and Statistics, 84(2), s. 324-341.
 28. Kozuharov, S., ve Petkovski, V. (2018). The Impact of Social Transfers on Inequality Measured By Gini Index : The Example of Macedonia, UTMS Journal of Economics, 9(1), s. 49-61.
 29. Levin, A., Lin, C. F. ve Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108, s. 1-24.
 30. Li, H., Xie, D. ve Zou, H. (2000). Dynamics of Income Distributio, Canadian Journal of Economics, Vol. 33, No. 4, 2000, s. 937-961.
 31. Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999). A Comparative Study of UnitRoot Tests with Panel Data and a New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, s. 631-652.
 32. Martínez-Vazquez, J., Vulovic, V. ve Dodson, B. M. (2014). The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Disttribution: Evidence from a Large Panel of Countries, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 200-(4/2012): s. 95-130.
 33. Niehues, J. (2010). Social Spending Generosity and Income Inequality: A Dynamic Panel Approach, Discussion Paper Series, IZA (No. 5178).
 34. OECD (2020a). Income inequality. Erişim Adresi https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
 35. OECD (2020b). Social Expenditure-Aggregated Data. Erişim Adresi https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG.
 36. Öztürk, N. (2009). İktisatta bölüşüm (1.bs.), Kuram-Politika, Palme Yayıncılık, Ankara.
 37. Öztürk, N. (2017). Gelir dağılımının iktisadi analizi (1.bs.), Ekin Yayınevi, Bursa.
 38. Persson T. ve Tabellini, G. (1994). The American Economic Review, Vol. 84, No. 3 (Jun., 1994), s. 600-621.
 39. Pınar, A. (2019). Maliye Politikası Teori ve Uygulama. 10. Baskı, Ankara: Turhan Yayınevi.
 40. Samuels, P. ve Gilchrist, M. (2014). Pearson Correlation, Statsutor, Community Project. Encouraging Academics to Share Statistics Support Resources.
 41. Schwabish, J., Smeeding, T. ve Osberg, L. (2004). Income Distribution and Social Expenditures: A Crossnational Perspective, Luxemburg Income Study, (LIS) Working Papers Series. No: 350, October 2004, s. 5-23.
 42. Sylwester, K. (2002). Can Education Expenditures Reduce Income Inequality?. Economics of Education Review, Vol. 21, 2002, s. 43-52.
 43. Ulu, M. İ. (2018). The effect of government social spending on income inequality in oecd: a panel data analysis, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 1 (3), s. 184-202.
 44. Ürper, T. D. (2018). Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 45. Wang, C, Caminada, K. ve Goudswaard, K. (2012). The Redistributive Effect of Social Transfer Programmes and Taxes: A Decomposition Across Countries, International Social Security Review 65(3), s. 27-48.
 46. Weede, E. (1997). Income inequality, democracy and growth reconsidered. European Journal of Political Economy, 13 (4), s. 751-764.
 47. Woo, J., Bova E., Kinda T. ve Zhang, S. (2013). Distributional Consequences of Fiscal Consolidation and The Role of Fiscal Policy: What Do The Data Say?, IMF Working Paper, No. 13-195,
 48. Wooldridge, J. M. (2013). Ekonometriye Giriş. (4. Basımdan Çeviri). (Çeviren: Ebru Çağlayan), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
 49. World Bank (2020a). GDP growth (annual %). Erişim Adresi https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart,
 50. World Bank (2020b). Population growth (annual %). Erişim Adresi https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?view=chart.
 51. Yardımcıoğlu, F. ve Yayla, Y. E. (2020). Sosyal Harcamaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Örneği. Gümrük Ticaret Dergisi,7(19),s.34-48.