Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Enver GÜNAY
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dilek ATILGAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Health Expenditure Economic Growth Panel Cointegration Analysis
 • Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Eşbütünleşme Analizi

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNAY, E., & ATILGAN, D. (2020). SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YENİ NESİL PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3640–3654. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1546

Özet

İçsel büyüme teorileriyle birlikte beşerî sermaye kavramı ekonomik büyüme modellerinde giderek önem kazanmıştır. Beşerî sermayenin temel dayanağı eğitim olmakla birlikte sağlık düzeyi de beşerî sermayeyi besleyen ve gelişimine katkı sağlayan belirleyiciler arasında yer almaktadır. Özellikle sosyoekonomik açıdan gelişmiş toplumsal yapının varlığı, sağlıklı bireyler ile mümkün olmaktadır. Bu bakımdan toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak düzeyi ile ilişkilidir. Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların yeterli düzeyde olması çalışma hayatında verimlilik artışına dolayısıyla ekonomik büyümeye olumlu katkılar sağlayacağı beklenmektedir.
Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmada sağlık harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ikinci nesil panel ekonometrik yöntemler yardımıyla sınanmıştır. 7 OECD ülkesi için 1985-2018 dönemi baz alınarak yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar; sağlık harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini göstermiştir.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ağır, H. ve Tıraş, H., (2018). “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizleri” , Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (4): 13-29.
 2. Ağır, H., ve Türkmen, S., (2020). “Ekonomik Büyümeye Etkisi Bakımından Doğal Kaynaklar: Dinamik Panel Veri Analizi”, Gaziantep Üniversitesi, Araştırma Makalesi, 19 (3): 1-11.
 3. Ay, A. Yardımcı, P., (2006). “Türkiye’de Fiziksel ve Beşerî Sermaye Birikimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Var Modeli ile Analizi (1950-2000)”, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 155: 491-502.
 4. Badri, A. K. ve Badri, S. K., (2016), “Health Spending and Economic Growth in Selected OECD Countries”, American Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery, 2 (1): 5-9.
 5. Baltagi, B.H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Fourth Edition, West Sussex: John Wiley & Sons.
 6. Barro, R. J., (1990). “Government Spending in a Simple Model Of Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, 98 (5): 103-125.
 7. Breusch T.S. and Pagan, A.R.. (1980), “A Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”, Review of Economic Studies, 47 (1): 239-253.
 8. Cebeci, E. Ahmet, A., (2016), “The Effects Of Health Expenditures On Economic Growth: A Panel Regression Analysis on BRICS Countries and Turkey”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, ss. 91-102.
 9. Dreger, C., ve Reimers, H. E., (2005). “Health Care Expenditures in OECD Countries: A Panel Unit Root and Cointegration Analysis”, Iza Discussion Paper, No. 1469.
 10. Eberhardt, M. ve Teal, F., (2010), “Aggregation versus Heterogeneity in Cross-Country Growth Empirics”, Centre for the Study of African Economies, Department of Economics, No: 17692, 1-37.
 11. Erdil, E. ve Yetkiner, I. H. (2004). “A Panel Data Approach For İncome- Health Causality”, The Economics of Health Reforms, (Ed. J.N. Yfantopoulus), 38, 701-724. https://www2.uni-hamburg. de/Wiss/FB/15/Sustainability/yetkiner/ papers/FNU47.pdf Erişim T: 04. 04. 2020.
 12. Fazaeli, A. A., Ghaderi, H., Salehi, M., ve Fazaeli, A. R., (2016), “Health Care Expenditure and GDP in Oil Exporting Countries: Evidence from OPEC Data, 1995-2012”, Global Journal of Health Science, 8 (2): 93-98.
 13. Göv, A., Orhan, E, B., ve Köstekçi, A., (2019), “Sağlık Harcamaları İle Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Ekonometrik Bir Analiz”, Journal of Academic Value Studies, 5 (5): 781-790.
 14. Kar, M. Ağır, H. ve Türkmen, S., (2019), “Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (3): 38-48.
 15. Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşerî Sermayenin Yeri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 53 (1): 207-230.
 16. Koying, C. ve Young-Hsiang, Y. (2006). “Economic Growth, Human Capital İnvestment, and Health Expenditure: a Study of OECD Countries”, Hitotsubashi Journal Of Economics, 47 (1): 1-16.
 17. Lucas, E. R., (1988). “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22 (1): 3-42.
 18. Mehrara, M., Fazaeli, A.A., Fazaeli, A.A. ve Fazaeli, A.R., (2012). “The Relationship between Health Expenditure and Economic Growth in Middle East & North Africa (MENA) Countries” , International Journal Business Managment Economic Research, 3 (1): 425-428.
 19. Narayan, S., Narayan, P. K. ve Mishra, S. (2010). “Investigating the Relationship Between Health and Economic Growth: Empirical Evidence From a Panel of 5 Asian Countries”, Journal of Asian Economics, 21: 401-411.
 20. Nazlıoğlu, Ş., (2010), “Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Için Bir Karşılaştırma”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 21. Özcan, B., (2015), “Çke Hipotezi Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Geçerli Mi? Panel Veri Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1): 1-14.
 22. Özcan, B., ve Arı, A. (2014), “Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, 166 (1): 39-55.
 23. Pesaran, H., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”. Cambridge: University of Cambridge Working Paper.
 24. Pesaran, M. H., (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence”. Journal of Applied Econometrics, 22: 265–312.
 25. Pesaran, M. H., Ullah, A., ve Yamagata, T., (2008), “A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence”. Econometrics Journal, 11: 105-127.
 26. Reese, S. and Westerlund, J. (2016), “Panicca: Panic on Cross-Section Averages”, Journal of Applied Econometrics, 31 (6): 961-981.
 27. Romer, P. M., (1986). “Increasing Returns and Long Run Growth”, Journal of Political Economy, 94 (5): 1002-1037.
 28. Taban, S., (2016), “ İktisadi Büyüme Kavram ve Modeller”, Ekin yayınevi, Bursa, 183.
 29. Tatoğlu, Y, F., 2013. ‘‘Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamaları, Beta Yayınlar, İstanbul, 306s.
 30. Wang, K., (2011). “Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel-Type Analysis” , Economic Modelling, 28: 1536-1549.
 31. Westerlund, J., ve Edgerton, D. L. (2007), “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters, 97: 185–190.
 32. Woodhall, M., (1987). “Human capital concepts, Edited: G. Psacharopoulos, Economics of Education Research and Studies”, Advanges in Education, Pergamon Pres, The World Bank, Washington, DC, USA.
 33. Yardımcıoğlu, F., (2012). “OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2): 27-47.