Vol. 6 No. 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE EFFECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON EMPLOYEES' PERFORMANCE: A RESEARCH ON TEXTILE MANAGEMENTS

Published 2018-11-29

How to Cite

KARA, E. (2018). THE EFFECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON EMPLOYEES’ PERFORMANCE: A RESEARCH ON TEXTILE MANAGEMENTS. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 570–582. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.385

Abstract

Total quality management is a management perception which has to increase quality and productivity in managements of all opportunities mobilised systematically to provide client satisfaction. To reach success in total quality management (TQM) perception depends on various reasons so satisfying the employees' request and expectations is quite essential for this success.  For this reason, providing increase of the employees' economic income in management gain parallel, increasing their motivation, presenting career opportunities to prove themselves, taking performance increase precautions and using awarding systems are necessary factors for TQM success.  The effect of total quality management which is practised in the sectors such as textile sector especially which requires employees' personal skills was researched on the basic factors which affects employees' performance.  The research was done by face to face technique with 275 staff working in textile managements in Bursa province.  In the conclusion of correlation and regression analysis, it was determined that total quality management has a positive effect on the employees' economic gain and motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akal, Z. (2005). “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi”, Bizim Büro Basım Evi, Ankara.
 2. Barutçugil, İ. (2004). “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 3. Barutçugil, S. İ. (2002). “Performans Yönetimi”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 4. Başat, T., H. (2010). “Performans Prizması”, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 5. Baykal, C. (1998). “Cumhuriyetimizin 75. Yılında DTM'nin KOBİ'lere Bakışı, İhracatta Sektörel Dış Ticaret Şirketi Modeli ve Devlet Yardımları”, Ekim: Dış Ticaret Dergisi
 6. Bekiş, T., Bayram, A. ve Şeker, M. (2013). “Kurumsal İtibarın İşgören Performansı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Ss:19-27.
 7. Birdal, İ., ve Aydemir, N., (1992). “Yönetim Teorileri”, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1992, s.67
 8. Çatalca, H., (2003). “Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yonetimi”, Beta Yayımevi, İstanbul.
 9. Çetin, C. (1996). “Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, KOBİ'ler ve Bunlann Özendirilmesi”, DER Yay. İstanbul.
 10. Gupta, O., P. (1982). “Commitment to Work of Industrial Workers”, Concept Publishing Company. New Delhi.
 11. Helvacı, M., A. (2002). ‟Performans Yönetim Sürecinde Performans Değerlemenin Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), s.155-170.
 12. Kanbur, A. ve Kanbur, E., (2008). “Toplam Kalite Yonetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerinde Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Yonetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1.
 13. Kantarcı, H. (1999). “Toplam Kalite Yönetimi ve Toplum Kalitesi Bir Uygulama Örneği: Brisa’nın İş Mükemmelliğine Yolculuğu”. İstanbul: Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını. (Aktaran: Akdağ, Mustafa. 2005. Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. s.4: 161).
 14. Karataş, S. (1993). “Orta ve Küçük İşletmeler Raporu”, TOBB Yayını, Ankara.
 15. Kaya, M. (2007). “Bankalar Açısından Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Kobiler Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref Kalaycı), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Isparta.
 16. Kubalı, D. (1999). “Performans Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, C.32, S.1, http://grandakademi.blogspot.com/2009/07/performans-denetimi.html (04.06.2018), 32
 17. Müftüoğlu, T. (1993). “Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar, Öneriler”, EGS Bank Yay., Ankara.
 18. Özgör, B. (2008). “Toplam Kalite Felsefesinin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara.
 19. Sabuncuoglu, Z. ve Tüz, M. (1998). “Örgütsel Psikoloji”, Alfa Basım Yayım, Bursa, s.120 (8) Sabuncuoglu, s.120.
 20. Şimşek Ş. (2001). “Yönetim ve Organizasyon”, Eğitim Kitabevi, Konya.
 21. Şimşek, M. (2002). Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım. İstanbul.
 22. Sümer, C., H. (2000). “Performans Değerlendirmesine Tarihsel Bir Bakış ve Kültürel Bir Yaklaşım”, Türk Psikolojisi Dergisi, ss:57-90.
 23. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 24. Ugur, A. (1991). “Türkiye’de İşgücü Verimliligini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin Önemi”, I. Verimlilik Kongresi, s.80
 25. Yücel H. (2000). “Uluslararası Pazarlara Açılmada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rolü”, İGEME, Ankara.
 26. Yumuşak, S. (2002). “İnsan Kaynaklarının Verimliliginin Artırlmasında Uyumlaştırma Teknikleri ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,