Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BELEDİYE YÖNETİMLERİNDE UYGULANMASI: TÜRKİYE’DE EGE BÖLGESİ İLLERİ BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zuhal ÖNEZ ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Total Quality Management, Local Government, Municipal Administration, Turkey
 • Toplam Kalite Yönetimi, Yerel Yönetim, Belediye Yönetimi, Türkiye

Nasıl Atıf Yapılır

ÖNEZ ÇETİN, Z. (2020). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BELEDİYE YÖNETİMLERİNDE UYGULANMASI: TÜRKİYE’DE EGE BÖLGESİ İLLERİ BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 924–949. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1351

Özet

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren yerel yönetim yapısında kullanılmaya başlandı. Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, Türkiye’de hizmet sunumunda birçok sorunla karşı karşıyadır. TKY genel olarak, belediyeleri etkililik ve verimlilik açısından güçlendirmek, yerel hizmetlerin kalitesini iyileştirmek ve belediyelerin güçlerini korumalarını kolaylaştırmak gibi belediye idareleri için olumlu sonuçlar üreten bir yaklaşım olarak belirtilmektedir. Çalışmanın ilk amacı, temel projelerin ve beş yıllık kalkınma planlarının incelenmesi ile TKY’ nin Türkiye'deki belediyeler için ortaya çıkışını araştırmaktır. İkinci adımda, yerel yönetimler için TKY’ nin önemi araştırılmış ve TKY' nin Türkiye'deki belediye yönetimleri üzerindeki temel faydaları belirtilmiştir. Üçüncü olarak, Türkiye’ deki Ege Bölgesi illeri belediye yönetimlerinin stratejik planları, TKY’ nin stratejik planlama süreçlerine yansıması açısından değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Acar, Ali and Sevinç, İsmail (2013). “Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Sektörüne Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 13 / Sayı: 25, pp:1-16.
 2. Afyon Municipality, (2010-2014) Strategic Plan, <https://www.afyon.bel.tr/upload/tr/dosya/ dokumanyonetimi/1/01102010111132-1.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 3. Afyon Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <https://www.afyon.bel.tr/upload/tr/ dosya/ dokumanyonetimi/336/17122014082008-1.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 4. Arık, K. Fikret and Kenan Sürgit, “Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)”, Yedinci İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları, 11-13 Haziran 1963, Ankara, İskan ve Şehircilik Derneği Yayınları No: 2, Ankara-1964, p. 92.
 5. Arıkboğa, Ülkü, (2016). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Orion Kitabevi.
 6. Aydın Metropolitan Municipality, (2010-2014) Strategic Plan, <http://aydin.bel.tr/Content/files/2009-2014-stratejik-plan.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 7. Aydın Metropolitan Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <http://aydin.bel.tr/Content/files/2015-2019_stratej%C4%B1k_plan.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 8. Balcı, Asım, (2005). “Kamu Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulanması: Olumlu Perspektifler ve Olası Zorluklar”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:2, Cilt:5, pp.196-211.
 9. Coşkun, Bayram, (2005). “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş Ve Genel Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 448, Eylül Sayısı, Ankara, pp.13-47.
 10. Dahlgaard, Jens, Kristensen, Kai and Kanji, Gophal, (2007). “Fundementals of Total Quality Mangement”, Taylor- Francis e-Library, London and New York.
 11. Denizli Metropolitan Municipality, (2010-2014) Strategic Plan, <http://www.sp.gov.tr/ upload/ xSPStratejikPlan/files/eqzB2+DenizliBelediyesiSP1014.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 12. Denizli Metropolitan Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <https://www2.denizli. bel.tr/ userfiles/file/stratejik_plan_2015-2019.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 13. Ersoy S., Mesiha and Ersoy, Abdullah, (2011). Kalite Yönetimi: Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Denetimi, Ankara: İmaj Yayınevi.
 14. İzmir Metropolitan Municipality, (2010-2017) Strategic Plan, <https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/eskisite/file/23_12_2013%2016_30_30_2010-2017straplanMyeni.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 15. İzmir Metropolitan Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/eskisite/file/MALI_HIZMETLER/2015_19StratejikPlan_web.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 16. Kaya, Erol, (2012). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000, . (Accessed in 15.10.2019).
 17. Keleş, Ruşen, (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset. Genişletilmiş 5. Basım, Cem Yayınevi: İstanbul.
 18. Kütahya Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/VXCzY+kutahya_belediye_stratejik_plan_2015-19.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 19. Leblebici, Doğan Nabi, Ömürgönülşen, Uğur and Aydın, Mehmet Devrim, (2001). “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 1, pp.123-135.
 20. Manisa Metropolitan Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Xo85g+stratejik.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 21. Mengi, Ayşegül, (1997). “Kamu Yönetiminde Gelişmeler, Yerel Yönetimler ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 1-4, Cilt:52, pp.505-515.
 22. Muğla Municipality, (2010-2014) Strategic Plan, <http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/MEuZs+MuglaBelediyesiSP1014.pdf> (Accessed in 14.11.2019).
 23. Muğla Metropolitan Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <https://www.mugla.bel.tr/uploads/sayfatr/2015_2019_stratejik_plan.pdf> (Accessed in 14.11.2019).
 24. Nohutçu, Ahmet, (2005). ‘Toplam Kalite Yönetimi ve Yerel Yönetimler’, Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran (eds.), Mayıs 2005, Ankara: Hizmet-İş Sendikası Yayın, Yayın No:36, pp. 91-113.
 25. Özeroğlu, Ali İhsan, (2015), “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl:8, Sayı: 21, pp. 539-581.
 26. Özgül, Mustafa, (2014). Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Etkilerinin Analizi (Dikmen Belediyesi), KKTC, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 27. Özşen, Tayfur. “(1998). Toplam Yönetim Kalitesi”, Türk İdare Dergisi, Yıl. 70, Sayı. 421, pp.283-296.
 28. Öztemel, Ercan, (2001). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yayınları: Adapazarı.
 29. Öztürk, Namık Kemal and Coşkun, Bayram, (1998). “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.7, Sayı, 4, pp.113-125.
 30. Peker, Ömer, (1996a). “Belediye Yönetimlerinde Kalite Üretimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.5, S.2, Mart-1996, pp.15-23.
 31. Peker, Ömer (1996b). “Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Hizmetlerinde Kalite”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt. 5, Sayı. 6, pp.43-57.
 32. Samson, Danny and Terziovski, Mile, (1999). “The Relationship Between Total Quality Management Practices and Operational Performance”, Journal of Operations Management, Vol.17, Issue.4., pp. 393-409.
 33. Saran, M. Ulvi and Göçerler, Ahmet, (1998). “Kamu Hizmetlerinde ve İçişleri Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 70, Sayı: 421, pp. 225-282.
 34. Soysal, Abdullah and Alıcı, Sedat, (2006). “Yerel Yönetimlerde Kaliteli Hizmet Anlayışının Geliştirilmesi ve Kurumsallaştırılması”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 450, pp.167-182.
 35. State Planning Organization (DPT), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), <http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp content/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_ Plani.pdf>, <http://www3.kalkinma.gov.tr/ Por tal Design/ Portal Con trols/> (Accessed in 10.11.2019).
 36. State Planning Organization (DPT), 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2007-2013). <https://www.metu.edu.tr/ system/ files/ kalkinma.pdf> (Accessed in 10.11.2019).
 37. Suğur, Nadir, Nichols, Theo and Suğur, Serap, (2004). “Türkiye'de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları: Beyaz Eşya, Otomotiv ve Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma?”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.59, No.2, pp:127-150.
 38. The Law No 5018, (2003), Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, The Date of Acceptance 10/12/2003, Published Official Gazette 24/12/2003, No: 25326, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf> (Accessed in 10.11.2019).
 39. The Ministry of Development, (2014-2018), 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, <http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf>, (Accessed in 12.11.2019).
 40. The Ministry of Development, (2018), “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” , 3. Sürüm, <http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/ files/VrllQ+Kamu_Idareleri_ Icin_Stratejik _Planlama _Kilavuzu.pdf> (Accessed in 12.11.2019).
 41. The Republic of Turkey Presidency, Strategy And Budget Headship, (2019-2023), 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı, <http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf> (Accessed in 12.11.2019).
 42. Uşak Municipality, (2015-2019) Strategic Plan, <https://www.usak.bel.tr/ dosya/files/stratejikplan/2015-2019stratejikplan.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 43. Uşak Municipality, (2010-2014) Strategic Plan, <https://www.usak.bel.tr/dosya/files/stratejikplan/2009-2014stratejikplan.pdf>. (Accessed in 14.11.2019).
 44. Yatkın, Ahmet, (2004). Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayın: Ankara.