Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DEVELİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

Kenan GÜLLÜ
Erciyes Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Destinasyon Pazarlaması,
 • SWOT Analizi,
 • Develi

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLLÜ, K. (2019). BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DEVELİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 862–877. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.402

Özet

Bu çalışma gelişmekte olan bir turizm destinasyonu olarak Develi ilçesinin turizm potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Develi, tarihi, tabi ve kültürel olmak üzere pek çok turizm potansiyeline sahip bir destinasyondur. Destinasyon, üstünlükleri, zayıflıkları, fırsatları ve tehditleri itibarı ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda destinasyona ilişkin bir SWOT matrisi oluşturulmuş, Develi'nin sahip olduğu üstünlükler ve fırsatlar aynı zamanda karşı karşıya kaldığı zayıflıklar ve tehditler ile birlikte ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular, Develi'nin turizm potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasını ve içsel çekicilik unsurlarının ve üstünlüklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını işaret etmiştir. Bulgular ışığında Develi'nin sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve buna dayalı olarak alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve turizm altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi olmak üzere çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Acar, N., Güllü K., Karamustafa, K., (2014). “Tüketicilerin Destinasyon Seçme Kriterleri Çerçevesinde Yahyalı’nın Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Yahyalı.
 2. Akbulak, C. (2016). “Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi”, Humanitas, 4(7): 1-30.
 3. Aktan, C.C. (2008), “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimentoİşveren, Temmuz-Ağustos, 4-21. www.ceis.org.tr/dergi/Docs/makale132pdf, (Erişim Tarihi: 15.08.2018).
 4. Arpacı, Ö. ve Orta, C. (2013). "Karaman İlinin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 3 (1), 12-24.
 5. Arslan, Y. (2005). "Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi", Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, 8(3), 29-53.
 6. Ayazlar, G., & Ayazlar, R. A. (2016). "Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1451–1470.
 7. Bahar, O., Kozak., M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
 8. Bernroider, E. (2002). “Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to Medium, and Large Software Enterprises: An Austrian Study”, European Management Journal, 20(5): 562-573.
 9. Birdir, K., Karakan, H. İ. ve Çolak, O. (2015). “Gaziantep İlinin Turizm Açısından SWOT Analizi ve Turizmin Geliştirmesine Yönelik Öneriler”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 13 (1), 77-92.
 10. Cebecioğlu, C. (2006), “SWOT Analizi ve Bir İşletme Üzerinde Uygulama”, Gebze İleri Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,Gebze.
 11. Develi Belediyesi, (2012). Develi Tanıtım, www.develi.bel.tr/icerikler.asp?id=7 (Erişim Tarihi: 05.08.2015).
 12. Emir, G. (2012). “Bartın ve Çevresi Kırsal Turizminin SWOT Analizi”, Mesleki Bilimler Dergisi, 1(1): 50-56.
 13. Emir, O. (2011). Turizmde SWOT Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 14. Ersun, N., Arslan, K. (2011). “Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,Yıl 2011, Cilt XXXI, Sayı II: 229-248.
 15. Gökçe, F. (2006), “Yerel Destinasyonlarda Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde SWOT (FÜTZ) Analizi Tekniği: Giresun Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
 16. Gürel, E., Tat M. (2017). “SWOT Analysis: A Theoretical Review”, The Journal of International Social Research, Volume: 10, Issue: 51, Ağustos, 994-1006.
 17. Gürlek, A. (1975), Memleketim Develi, Yeni Desen Matbaası, Ankara.
 18. Güven, A. ve Şimşek, G. (2018). "Yerel Yönetimlerin Sosyo Ekonomik Gelişimi ve Tanıtımı Açısından Film Platolarının Önemi: Midwood Örneği", Sayıştay Dergisi, Sayı: 108, Ocak-Mart, 123-148.
 19. Hosany, S., Ekinci, Y., Uysal, M. (2006). “Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places”, Journal of Business Research, (59): 638-642.
 20. Karadeniz, E., Kandır, S. Y., Önal, Y. B. (2007), “Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2): 195-205.
 21. Keskin, A. (2016). "Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı:1, 143-154.
 22. Kızılaslan, N., Ünal, T.( 2014). “Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi”, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 9, 45-61.
 23. Kotler, P., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999), Principles of Marketing, Prentice Hall New Jersey.
 24. Kozak, N. (2010).Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 25. Kozak, N., Akoğlan, M. ve Kozak, M. (1994). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Ankara: Anatolia Yayıncılık.
 26. Noori, K., Zand, F. (2013). The Role of Rural Tourism in Rural Sustainable Development According to the SWOT Method (Case study: Kermanshah Provincevillages). International Research Journal of Appliedand Basic Sciences, 4(9): 2620-2625.
 27. Okan, T., Köse, N., Arifoğlu, E., Köse, C. (2016). “Assessing Ecotourism Potential of Traditional Wooden Architecture in Rural Areas: The Case of Papart Valley”, Sustainability, 8, 974:1-17.
 28. Ongun, U., Gövdere, B., Çiçek, Ç. (2016). “Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 16:75-88.
 29. Orhan, T., Karahan, F. (2010). “Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1): 27-42.
 30. Ören, V. E., Şahin, T. (2014). “Alternatif Turizm Kapsamında Uşak-Ulubey Kanyonu’nun SWOT Analizi”, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,Ocak / Şubat / Mart Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 7.
 31. Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, 1. Baskı, Ankara:Detay Yayıncılık.
 32. Özdemir, Ş., Karaca, Y. (2009). Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (2),113-134.
 33. Özgen, N. (2010). “Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 1, 1385-1416.
 34. Rızaoğlu, B. (2004). Turizmde Tanıtma, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 35. Sarı, Y., Kozak, M. (2005). “Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri için Bir Model Önerisi, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, (9): 248-271.
 36. Sarıışık, M., Turkay, O., Akova, O. (2011). “How to Manage Yacht Tourism in Turkey: A SWOT Analysis and Related Strategies”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1014–1025.
 37. Soyak, M. (2016). “Türk Turizm Sektörünün Yapısal Analizi ve SWOT Matrisine Dayalı Sektörel Stratejiler”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:10: 47-71.
 38. Surat, H., Yılmaz, H, Surat, Z. (2011). “Yusufeli ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma”, Eastern Geographical Review, 34: 61-88.
 39. Tosun, C., Jenkins, C. L. (1996). “Regional Planning Approaches toTourism Development: The Case of Turkey”, Tourism Management, Vol. 17, No. 7: 519-531.
 40. Tunçel, H. (1996), “Develi İlçesi’nin Turizm Potansiyeli”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(8), 345-360.
 41. Turner, J., Shah, R. (2010). How to Make Money with Social Media: An Insider's Guide on Using New and Emerging Media to GrowYour Business, NJ: Pearson.
 42. Yeşiltaş, M., Çeken, H, Öztürk, İ. (2009). “Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2 Sayı : 3:250-269.