Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME DÜZEYLERİNE BAĞLI OLARAK ÖĞRETMENLERİN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARINDA FARKLILIKLAR OLUŞUR MU?: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İsmail BAKAN
Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi
Burcu ERŞAHAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi
Tuba BÜYÜKBEŞE
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi
Mustafa Tuncer OKUMUŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Ayşegül AKMEŞE
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

 • Psikolojik Güçlendirme,
 • Katılımcı Karar Verme,
 • İş Performansı

Nasıl Atıf Yapılır

BAKAN, İsmail, ERŞAHAN, B., BÜYÜKBEŞE, T., OKUMUŞ, M. T., & AKMEŞE, A. (2018). PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME DÜZEYLERİNE BAĞLI OLARAK ÖĞRETMENLERİN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARINDA FARKLILIKLAR OLUŞUR MU?: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 17–44. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.142

Özet

Küreselleşen rekabetçi iş ortamında rekabetçi üstünlük sağlamada insan kaynağının önemli bir kaynak olduğu ve güçlendirilmiş çalışanın işletmeye daha çok katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, güçlendirilmiş çalışanların işe yönelik davranışlarında nasıl bir değişim meydana geleceğinin açığa çıkarılması, günümüz işletmeciliği açısından önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı işe yönelik davranışlarda psikolojik güçlendirmenin rolünü açığa çıkartmaktır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle psikolojik güçlendirme ile işe yönelik davranışlar [Katılımcı Karar Verme, İş Performansı, İş Tatmini, İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği] arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, daha sonra farklı psikolojik güçlendirme düzeylerine bağlı olarak katılımcıların işe yönelik davranış algılamalarında anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin psikolojik güçlendirme düzeylerine bağlı olarak katılımcı karar verme, iş performansı, iş tatmini, aile-iş çatışması, rol çatışması ve rol belirsizliği algılamaları arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, çalışanların psikolojik güçlendirme düzeylerine göre işe yönelik davranışlarda farklılıklar ortaya çıktığını göstererek, psikolojik güçlendirmenin davranışlar üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu savunan literatürü destekler niteliktedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ambrose, S.C., Rutherford, B.N., Shepherd, C.D. ve Tashchian, A. (2014), “Boundary spanner multi-faceted role ambiguity and burnout: An exploratory study”, Industrial Marketing Management 43, 1070-1078.
 2. Applebaum E. ve Berg P., (1997), Work Reorganization And Flexibility in Job Design. In Lewin, D. Mitchell, D. and Mahmood, Z. (Eds.). Greenwich: JAI Press Inc. The Human Res. Manage. Handbook. pp. 38-96.
 3. Arslan, M., (2012), “İş-Aile Çatışmalarının ve Aile-İş Çatışmalarının Kadın Çalışanların İş Doyumları Üzerindeki Etkisi”, Birey ve Toplum Dergisi, 2(3), 99-113.
 4. Arslantaş, C.,C., (2007), “Güçlendirici Lider Davranışının Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 227-240.
 5. Asarkaya, Ç. ve Erdoğan, I., (2014), “Psikolojik Güçlendirme ve İşe Bağlılığın İş-Yaşam Dengesine Etkileri’’, Research Journal of Business and Management, 1(2), 130-138.; Greenhaus, J.H. ve Powell, G.N., (2006), “When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment’’, The Academy of Management Review, 31(1), 72-92.
 6. Aydın, N.Ö., Çoban, S. ve Mordoğan, H., “Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hasta Memnuniyeti” ,III, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Poster Bildiriler Kitabı, Ankara, ss. 212-226.
 7. Babin, B.ve Boles, J.S. (1998), “Employee behavior in a service environment: a model and test of potential differences between men and women”, Journal of Marketing, 62, 77-91.
 8. Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T., (2004), “ Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler’’: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (7), 1-30.
 9. Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T., (2005), “ Katılımcı Karar Verme: Çalışanlar Hangi Düzeyde Kararlara Katılmak İsterler?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi , 7(2).
 10. Bakan, İ., Erşahan, B. ve Büyükbeşe, T., (2013), “Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki Bir Alan Araştırması”, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 6(1), 107-139.; Graham, P. (ed.) (1994), Mary Parker Follett: Prophet of Management, Harvard Business School Press, Cambridge, MA.
 11. Barutçugil,, İ., (2006), “Yöneticinin Yönetimi’’, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 12. Basım, H. N., Erkenekli, M. ve Şeşen, H., (2010), “Birey Davranışındaki Kontrol Odağının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Algısı ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Amme İdaresi Dergisi, 43(1), 145 -165.
 13. Begenirbaş, M. ve Çalışkan, A., (2014), “Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü”, Business and Economics Research Journal, 5(2), 109-127.
 14. Boyar, S.L., Carson, C.M., Mosley, D.C., Maertz, C.P., Allison, J. ve Pearson, W. (2006), “Assessment of the validity of Netemeyer et al.'s (1996) WFC and FWC scales”, International Journal of Conflict Management, 17, 34-44.
 15. Carbrita, J. ve Perista, H.. (2007), “Measuring jobsatisfaction in surveys comparative analytical report”. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition.
 16. Ceylan, A., Özbal S., Dinç A. ve Kesgin, M., (2005), “Lider-Üye Etkileşimi ve Güvenin Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 16(50), 25-40.
 17. Ceylan, A.K., Çelik, G.M. ve Emhan, A., (2015), “Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama”, 7(1), 168-185.; Liden, R. C.,Wayne, S. J., &Sparrowe, R. T., 2000, “ An Examination of the Mediating Role of Psychological Empowerment on the Relations Between the Job, Interpersonal Relationships and Work Outcomes”, Journal of Applied Psychology, 85, 407–416.
 18. Ceylan, A.ve Ulutürk, Y.H., (2006), “Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), 48-58.
 19. Chebat, J.C. ve Kollias, P. (2000), “The Impact of Empowerment on Customer Contact Employees’ Roles in Service Organizations”, Journal of Service Research, 3(1), 66-81.
 20. Chiang, C.F. ve Hsieh, T.S., (2012), “The impacts of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational Citizenship Behavior”, International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.
 21. Chiang, C.F. ve Jang, S.S., (2008), “The Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment: The Case of Taiwan’s Hotel Companies” Journal of Hospitality&Tourism Research, 32(1), 40-61.
 22. Chiappo, I.L., DiDona, T. (2014), “Ethnicity on Work-Family, Family-Work Conflicts & Time-Based, Strain-Based Interferences”, International Journal of Education and Social Science, 1(4), 50-60.
 23. Coger J. A. ve Kanungo R. N., 1988, “ The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice.’’ Academy of Management Review, 13(3), 471-482.
 24. Colombo, L. ve Ghislieri, C. (2008), “ The Work-To-Family Conflict: Theories and Measures”, TPM, 15(1), 35-55.
 25. Çalışkan, A., (2013), “İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(1), 88-112.; Wallach, V. A.,Mueller, C. W., 2006, “Job Characteristics and Organizational Predictors of Psychological Empowerment Among Paraprofessional Within Human Service Organizations: An Exploratory Study”, Administration in Social Work, 30(1), 99.
 26. Çavuş, M. F. ve Demir Y., (2010), “ The Impacts of Structural and Psychological Empowerment on Burnout: A Research on Staff Nurses in Turkish State Hospitals.’’ Canadian Social Science, 6(4), 63-72.; Brief, A.P. ve Nord, W.R., 1990, “Work And Meaning: Definitions And Interpretation” In W.R. Nord & A.P. Brief, (Eds.) Meaning Of Occupational Work, Lexington, Mass: Lexington Books.
 27. Çavuş, M.F. ve Demir Y., (2009), “Performans Artırma Yöntemi Olarak Personel Güçlendirme: Devlet Hastanesi Doktorları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 19-21 Mart, Antalya, ss.78-86.
 28. Çavuş, M.F. ve Demir Y., (2011), “Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, 215-222. “http://www.researchgate.net/publication/259573733(Erişim Tarihi, 24.08.2015)’’.
 29. Çekmecelioğlu, H.D. ve Eren, E., (2007), “Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 18(57), 13-25.; Spreitzer, G., M., ve Quinn, R., E., (1999). “Empowered To Lead: The Role Of Psychological Empowerment İn Leadership” Journal of OrganizationalBehavior, 20(4), 511- 526.
 30. Çelik, H. ve Yılmaz, S., (2011), “Bilecik İlinde Aile Hekimlerinin İş Memnuniyet Düzeylerinin Performanslarına Etkisi”, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Poster Bildiriler Kitabı Ankara, ss.66-76.
 31. Çöl, G., (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 32. Degago, E. (2014), “A Study on Impact of Psychological Empowerment on Employee Performance in Small and Medium Scale Enterprise Sectors’’, European Journal of Business and Management, 6(27), 60-72.
 33. Dewettinck, K., Buyens, D. ve Singh, J. (2004), Psychological Empowerment in the Workplace: Reviewing the Empowerment Effects on Critical Work Outcomes. Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper.
 34. Dickson, K.E. ve Lorenz, A. (2009), “Psychological Empowerment and Job Satisfaction of Temporary and Part-Time Nonstandard Workers: A Preliminary Investigation” Institute of Behavioral and Applied Management, 166-191.
 35. Dimitriades, Z. S., (2005), “Employee Empowerment in the Greek Context”, International Journal of Manpower, 26(1), 80-92.
 36. Efeoğlu, E. ve Özgen, H., (2007), “ İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 237-254.
 37. Emamgholizadeh, S., Matin, H.Z. ve Razav, H.R. (2011), “Is participation in decision making related to employee’s empowerment?”, African Journal of Business Management, 5(9), 3504-3510.
 38. Ergin, D.Y. (1995), “Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 125-148.
 39. Esatoğlu A.E., Ağırbaş İ., Akbulut Y., Çelik Y., "Hastanelerde Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama", 5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, ss:56-65, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (Sözlü bildiri).
 40. Fong, K. H., ve Snape, E. (2015), Empowering leadership, psychological empowerment and employee outcomes: testing a multi-level mediating model. British Journal of Management, 26, 126-138.
 41. Göksoy, S. (2014), “Okul yönetiminde karara katılım”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 253-268.; Hoy, W. K. ve Miskel, G. C. (2012). ‘’Educational Administration, Theory, Research and Practice’’ (7. Baskı). Selahattin Turan (Ed.). Ankara, Nobel Yayınları.
 42. Gül, H. ve Çöl, G. (2004), “ Personeli Güçlü Kılan Örgütsel Bir Yapı Oluşturmada Sosyal-Yapısal Öncüllerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4).
 43. Gümüşlüoğlu, L. ve Aygün, K. Z., (2010), “ Bilgi Çalışanlarının Adalet ve Güçlendirme Algılarının Örgüte, Lidere ve İşe Bağlılık Üzerindeki Etkileri”, Türk Psikoloji Dergisi, 25(66), 21-36.
 44. Hair, J.F. Jr. ,Anderson, R.E.,Tatham, R.L., ve Black, W.C. (1998), Multivariate Data Analysis, (5th Edition). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
 45. Hamwi, G.A., Rutherford, B.N., ve Boles, J.S. (2011), Reducing emotional exhaustion and increasing organizational support. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(1), 4-13.
 46. He, P., Murrmann, S., & Perdue, R. (2010). “An Investigation of the Relationships among Employee Empowerment, Employee Perceived Service Quality, and Employee Job Satisfaction in a U.S. Hospitality Organization”. Journal of Foodservice Business Research , Vol.13, pp:36-50.
 47. Hu, S.L. Y., Leung, L., (2003), “ Effects of expectancy-value, attitudes, and use of the internet on psychological empowerment experienced by Chinese women at the workplace’’. Telematic sand Informatics, 20(4), 365-382.
 48. Indradevi, R. (2012), “Relationship between appraisal and organizational performance. Prabandhan: Indian Journal of Management, 5(6), 19-25.
 49. Ismail, N. (2012) “Organizational Commitment and Job Satisfaction among Staff of Higher Learning Education Institutions in Kelantan”, Universiti Utara Malaysia, Master Of Human Resource Management.
 50. İslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 51. Kanter, R. M., (1993), “ Men and Women of the Corporation”, (2nd Edition), New York, Basic Books.
 52. Karatepe, O.M. (2013), “Inking Perceived Ethical Climate To Performance Outcomes: The Mediating Role Of Job Embeddedness”, Ekonomska Istražıvanja-Economıc Reserach, 26(4), 77-90.
 53. Kılıç, R. ve Sakallı, S.Ö., (2013), “Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışanların İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 208-237.
 54. Kitapçı, H., Kaynak, R. ve Ökten, S.S., (2013), “Güçlendirmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kamu ve Özel Sektörde Mukayeseli Bir Araştırma”, International Review of Economicsand Management, 1(1), 49-73.; Bordin C.,Bartram T., ve Casimir G. (2007). “The Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment amongSingaporean IT Employees”, Management Researchs, 30(1), 37.
 55. Koçel, T., (2010), “İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş Yaklaşımlar, 12. Basım, Beta Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şirketi, İstanbul.
 56. Kohli, A. , (1985), “Some Unexplored Supervisory Behaviors and Their Influence on Salespeople’s Role Clarity, Specific Self Esteem, Job Satisfaction and Motivation”, Journal of Marketing Research, 22, 424–433.
 57. Lee J.,Waever, C., ve Hrotowski, S., (2011), “Psycological Empowerment and Child Welfare Worker Outcomes: A Path Analysis”, Child Youth Care Forum, 40, 479-497.
 58. Li, C.P., Li, X. X., ve Shi, K. (2006), “The Measurement of Empowerment and Its Relationship with Work Attitude of Employees”, Journal of Psychology, 38, 99-106.
 59. Lu, H., Barriball, K.L., Zhang, X., Z. ve While, A.E., (2012), “Job satisfaction among hospital nurses revisited: A systematic review”, International Journal of Nursing Studies, 49, 1017–1038.
 60. Malik, M.I., Ahmad, A. Gomez, S.F. ve Ali M. (2011), “A study of work environment and employees’ performance in Pakistan”, African Journal of Business Management, 5(34), 13227-13232.
 61. Menon, S. T. (1995), “ Employee Empowerment: Definition, Measurement, and Construct Validation”, Unpublished Doctoral Dissertation, McGillUniversity.
 62. Mustafayeva, L. ve Bayraktaroğlu, S., (2014), “İş-Aile Çatışmaları ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Türkiye ve İngiltere’deki Akademisyenlerin Karşılaştırılması”, İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 127-145.; Karimi, Q., Jomehri, F., Asadzade, H., ve Sohrabi F. (2012), Consequences of Conflict between Work and Family among Iranian Female Teachers, J. Basic Appl. Sci. Res, 2(2), 1869-1875.
 63. Netemeyer, R.G.,Boles, J.S. ve Mcmurrian, R., (1996), “ Development and Validation of Work- Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”, Journal of Applied Psychology, 81, 400-410.
 64. Niehoff, B.P., Enz, C.A. ve Grover, R.A. (1990), “The Impact of Top Management Actions on Employee Attitudes and Perceptions,” Group and Organization Studies, 15 (September), 337-52.
 65. Noordin, F., Othman, A.K. ve Kassim, E.S. (2016), “Proceedings of the 2nd Advances in Business”, Research International Conference: ABRIC2016.
 66. O’Brien, J.L., (2010), “Structural Empowerment, Psychologıcal Empowerment And Burnout In Regıstered Staff Nurses Workıng In Outpatient Dialysis Centers”, The State University of New Jersey, degree of Doctor of Philosophy, Newark, New Jersey.
 67. Özdevecioğlu, M. ve Doruk, N.Ç., (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.
 68. Pizam, A., (2007), “International Encyclopedia of Hospitality Management”, Elsevier Ltd.
 69. Polatçı, S. ve Özçalık, F., (2013), “Yapısal Psikolojik Güçlendirmenin İşyeri Nezaketsizliği ve Tükenmişliğe Etkisi”, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi, 1(1), 17-34.
 70. Prati, G. ve Zani, B. (2016), “A moderated multilevel study of work-to-family conflict, empowerment, and turnover intentions”, Qual Quant, 50, 2279–2292.
 71. Robbins, S.P. ve Judge, T.A., (2012), Örgütsel Davranış,(Çev.Ed. İnci Erdem), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 14.Basımdan Çeviri, şubat, yayın no:18.
 72. Rousseau, D. M., ve P. J. Mclean, (1993), The Contracts of Individuals and Organizations. (Ed.), Cummings, L. L. ve Staw, B. M.,Research in Organizational Behavior, 15, Greenwich, Ct: Jai Pres, ss. 1–43.
 73. Sabuncuoğlu, E., (2008), “Rol Çatışmasının ve Rol Belirsizliğinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 35-49.
 74. Sangeeta Malik, S ve Singh, P., (2016), “A Study On The Relationship Between Job Satisfaction and Components Of Organisation Commitment In Indian Telecommunication Sector”, International Journal of Science Technology and Management, 5(1), 276-286.
 75. Saputra, R.S., Akram, K. ve Perkasa, M.A. (2015), “Impact of Participative Decision Making and Demographic Characteristics on Job Performance of University Academic Staff: Evidence from Universiti Utara Malaysia”, Journal of Marketing and Consumer Research, 14, 29-38.
 76. Seibert, S., Silver, S., ve Randolph, A. (2004), “Taking Empowerment to the Next Level: a Multible-Level Model of Empowerment, Performance, and Satisfaction”. Academy of Management Journal , 47(3), 332-349.
 77. Shaed, M.M., Ishak, S. ve Ramli, Z., (2015), “Employees’ Participation in Decision Making (PDM): A literature survey”, Malaysian Journal of Society and Space, 11(13), 142-155.
 78. Sigler, T., H. ve Pearson, C. M., (2000), “Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture And Perceptions Of Empowerment”, Journal of Quality Management, 5, 27-52.
 79. Spreitzer, G., Mark, M. ve Kizilos, A., (1997), “A Dimensional Analysis of The Relationship between Psychological Empowerment andEffectiveness”, Satisfaction and Strain Journal of Management, 23(5), 679-704.
 80. Spreitzer, G.M., (1995), “Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation”, The Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
 81. Spreitzer, Gretchen M., (1996), “Social structural characteristics of psychological empowerment”, Academy of Management Journal, 39, 483–504.
 82. Sukirno, D. ve Siengthai, S., (2011), “Does Participative Decision Making Affect Lecturer Performance in Higher Education?”, International Journal of Educational Management, 25(5), 494-508.
 83. Sun, X., (2016), “Psychological Empowerment on Job Performance-Mediating Effect of Job Satisfaction”, Psychology, 7, 584-590.
 84. Sürgevil,O., Tolay, E. ve Topoyan, M., (2013), “Yapısal Güçlendirme ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri”, Journal of Yasar University, 8(31), 5371-5391.
 85. Şahin, İ., (2013), “Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , X(I), 142-167.
 86. Taylor, J., ve Bowers D.G., (1972), Survey of Organizations: A Machine-scored Standardized Questionnaire Investment. University of Michigan, Ann Arbor, MI.
 87. Tetik, N. (2016), “The Effects of Psychological Empowerment on Job Satisfaction and Job Performance of Tourist Guides”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(2), 221-239.
 88. Thomas, K. W. ve Velthouse, B.A., (1990), “Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation”, The Academy of Management Review, 15(4), 666-681.
 89. Tolay, E.,Sürgevil, O. ve Topoyan, M., (2012), “Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 12(4), 449-465.; Laschinger, H.K.S.,Finegan, J.E., Shamian, J., Wilk, P., (2004), “A Longitudinal Analysis of the Impact of Workplace Empowerment on WorkSatisfaction” Journal of Organizational Behavior, 25(4), 527-545.
 90. Toplu, D. ve Akça, M., (2013), “Öğrenen Organizasyonun Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 12(23), 221-235.
 91. Turunç, Ö. ve Çelik, M., (2010), “Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 209-232.; Frone, M. R. ve Cooper, M. L. (1992). “Prevalence of Work-Family Conflict: Are Work and Family Boundraies Asymmetrically Permeable?”. Journal of Organizational Beha¬vior, 13(7).
 92. Turunç, Ö., (2010), “Organizasyonlarda Kontrol Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 251-269.
 93. Tuten, T.L. ve Neidermeyer, P.E., (2004), “Performance, satisfaction and turnover in call centers The effects of stress and optimism”, Journal of Business Research, 57, 26-34.
 94. Tuuli, M.,M. ve Rowlinson, S., (2009), “Performance Consequences of psychological empowerment”, Journal of Construction Engineering and Management, 135(12), 1334-1347.
 95. Wang, G. ve Lee P.D., (2009), “Psychological Empowerment and Job Satisfaction”, Ground and Organization Management, 34(3), 271-296.
 96. Wilborn, LCR, (1999), “An Investigation of the Relationships between Diversity Management Training Involement with the Personal Inputs and Outputs of Managers in the Lodging Industry”, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Doctor of Philosophy.
 97. Yıldız, S., Savcı, G. Ve Kapu, H., (2014), “Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi, 21(1).
 98. Yılmaz, H. Ve Karahan, A., (2014), “Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Psikolojik Güçlendirme ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 607-637.
 99. Yücel, İ. ve Demirel, Y., (2012), “Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 19-48.
 100. Yürür, Ş. ve Keser, A., (2010), “İşe Bağlı Gerginlik İle İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(4), 165-193.; Paul, R. J. (1974), “Role Clarity as a Correlate of Satisfaction, Job Related Strain and Propensity to Leave -Male Vs. Female,” The Journal of Management Studies, October: 233-245.
 101. Zeng, L. Z., (2009), An Empirical Study of Relationship between Psychological Empowerment and Job Satisfaction on Hotel Staff. Xiangtan: Xiangtan University.