Vol. 5 No. 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

EVALUATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN TURKEY IN TERMS OF ECONOMIC GROWTH

Rıdvan KARACAN
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.Uzunyol MYO
Bio

Published 2017-09-16

How to Cite

KARACAN, R. (2017). EVALUATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN TURKEY IN TERMS OF ECONOMIC GROWTH. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 314–329. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.108

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between infrastructure investments and economic growth in Turkey. The extension of infrastructure studies, which is a indicator of development, to almost every area is of great importance for Turkey in terms of development. At the same time, it is equally important that the developed countries have as sustainable infrastructure as their infrastructure. In this context, firstly the changes and developments related to the infrastructural problems of Turkey, the existing infrastructure and the infrastructure have been mentioned respectively. Then an empirical analysis of the relationship between infrastructure investments and economic growth took place between 1998 and 2015. As a result of the study, it is concluded that there is a strong relationship between infrastructure expenditures and economic growth (GDP) in Turkey for the determined period. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akar, S. (2014). “Türkiye’de Sağlık Harcamaları, Sağlık Harcamalarının Nisbi Fiyatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:21, Sayı:1, 311-322.
 2. Aktan, C., İstiklal Y. V. ve Dilek D. (2005). Seçkin Yayıncılık, Altyapı Ekonomisi
 3. Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, İstanbul.
 4. Avşar, S., İsmail . A., Tomris G. ve Mehmet P. (2009). Türkiye`de Teknik Altyapı Kadastrosu Gereksinimi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara.
 5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2014). Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler ve Eğilimler, http://www.btk.gov.tr/, (Erişim Tarihi:10.07.2016).
 6. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2016). Üç Aylık Pazar Verileri Raporu, 1-27.
 7. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2015). Faaliyet Raporu, 1-138.
 8. Çetin, B. (2014). Eğitim Ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 1-268.
 9. Değer, M. K. ve Doğanay M. A. (2015). Ekonomik Büyüme Üzerinde Altyapı Yatırımlarının Etkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizleri (1994-2013), Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Vol: 11, Sayı: 03, 63-82.
 10. Demir, M. ve Erşan S. (2008). Kamu Altyapı Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2007), Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 99-118.
 11. Emek, U. (2009). Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi, Neden, Ne zaman, Nasıl?, İktisat İşletme ve Finans, 24(284), 9-45.
 12. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (2016). Doğal Gaz Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu, Ankara, 1-169.
 13. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (2015). Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Elektrik Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2015–2019), http://www.epdk.org.tr/, (Erişim Tarihi:20.07.2016).
 14. Erçakar M. E. ve Karagöl E. T.(2011). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, SETA Analiz, Sayı:33, 1-32.
 15. Genç Ö. ve Erdal E. (2007). Altyapı Yatırımlarının Finansmanı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., GA/07-07-30, 1-22.
 16. Goel, D.(2003). Impact of Infrastructure on Productivity: Case of Indian Registered Manufacturing, Indian Economic Review, New Series, Vol: 38, No:1, 95-113.
 17. Kalem, A. (2015). Türkiye’deki Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisinin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No:2922, Ankara.
 18. Kara Yolları Genel Müdürlüğü (2014). http://www.kgm.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 09.07.2016).
 19. Lall, S.V. (2007). Infrastructure and Regional Growth, Growth Dynamics and Policy Relevance for India, The Annals of Regional Science, 41(3), 581-601.
 20. Pereira, A.M. and Andraz, M.J. (2006). Public Investment in Transportation Infrastructures and Regional Asymmetries in Portugal, Annals of Regional Science, 40(4), 803-819.
 21. Reungsri, T. (2010). The impact of public infrastructure investment on economic growth in Thailand. PhD thesis, Victoria University, (1-295).
 22. Sloboda, B.W. ve Yao. V.W. (2008). Interstate Spillovers of Private Capital and Public Spending, Annual Regional Science, 42(3), 505-518.
 23. T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2014). Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023), http://www.kalkinma.gov.tr/List/, (Erişim Tarihi:28.07.2016).
 24. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). Fatih Projesi, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/, (Erişim Tarihi:17.08.2017)
 25. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (2015). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara. 1-359.
 26. T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2009). Kentleşme Şurası, Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyonu Raporu, Ankara, 1-180.
 27. TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi:29.04.2017)
 28. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı (2016). www.dlh.gov.tr, (Erişim Tarihi: 06.07.2016).
 29. Yılmaz V. ve Yentürk N. (2015). Türkiye’de Sağlık Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, 1-17.