Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Türkiye’deki hisse senedi piyasası gelişiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ARDL analizi

Emine Aybike Akkutay
Dr. Lecturer, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Türkiye

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Ekonomik büyüme, Hisse senedi piyasası, Türkiye
 • Economic growth, Stock market, Turkey

Nasıl Atıf Yapılır

Akkutay, E. A. (2024). Türkiye’deki hisse senedi piyasası gelişiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ARDL analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 148–160. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2353

Özet

Finansal piyasaların uluslararasılaşmasıyla beraber hisse senedi piyasası önem kazanmış ve ekonomik büyüme üzerinde itici bir güç olarak görev aldığına dair genel bir kanı oluşmuştur. Ancak son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve finansal alt yapılarına bağlı olarak bu etkinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ekonomik istikrarın sağlandığı ve güçlü finansal alt yapıya sahip ülkelerde hisse senedi piyasası ekonomik büyümeye katkı sağlarken makroekonomik istikrarsızlıkların ve belirsizliklerin olduğu bir ekonomide hisse senedi piyasasının ekonomik büyümeye katkısı bulunmamaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye'deki hisse senedi piyasası gelişiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 2006-2023 yılları arasında üçer aylık veriler kullanılarak otoregresif dağıtılmış gecikme (ARDL) yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye'deki hisse senedi piyasası gelişiminin uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde negatif ama anlamlı bir etkisinin olmadığı; kısa vadede ise negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar Türkiye’de hisse senedi piyasasının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilmesi için finansal alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adjasi, C. K.D., & Biekpe, N. B. (2006). Stock Market Development and Economic Growth: The Case of Selected African Countries, African Development Review, 18(1), 144-161. https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2006.00136.x
 2. Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., Adjasi, C. K. D., & Yawson, A. (2014). Private Capital Flows and Economic Growth in Africa: The Role of Domestic Financial Markets, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 30(C), 137-152. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2014.02.003
 3. Alexakis, P., & Petrakis P. (1991). Analyzing stock market behaviour in a small capital market, Journal of Banking and Finance, 15(3), 471-483. https://doi.org/10.1016/0378-4266(91)90081-V
 4. Antonios, A. (2010). Stock Market and Economic Growth: An Empirical Analysis for Germany, Business and Economic Journal, 1(1), 1-12. https://www.hilarispublisher.com/open-access/stock-market-and-economic-growth-an-empirical-analysis-for-germany-2151-6219-1-001.pdf
 5. Arı, A., & Cergibozan, R. (2014). The Recent History of Financial Crises in Turkey, The Journal of European Theoretical and Applied Studies, 2(1), 31-46. https://www.researchgate.net/publication/316716887_The_Recent_History_of_Financial_Crises_in_Turkey
 6. Bekaert, G., Garcia, M. G.P., & Harvey, C. R. (1995). The Role of Capital Markets in Economic Growth, Textos para discussão 342, Department of Economics PUC-Rio (Brazil). 1-53. https://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td342.pdf
 7. BIST (2023) https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/180/konsolide-veriler
 8. Boubakari, A., & Jin, D. (2010). The Role of Stock Market Development in Economic Growth: Evidence from Some Euronext Countries, International Journal of Financial Research, 1(1), 14-20. https://www.researchgate.net/publication/49595830_The_Role_of_Stock_Market_Development_in_Economic_Growth_Evidence_from_Some_Euronext_Countries
 9. Boyd, J. H., & Smith, B. D. (1997). Capital Market Imperfections, International Credit Markets, and NonCovergence, Journal of Economic Theory, 73(2), 335-364. https://doi.org/10.1006/jeth.1996.2237
 10. Brasoveanu, L. O., Dragota, V., Catarama, D., & Semenecsu, A. (2008). Correlations Between Capital Market Development and Economic Growth: The Case of Romania, Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), 64-75. http://www.jaqm.ro/issues/volume-3,issue-1/pdfs/obreja-brasoveanu_dragota_catarama_semenescu.pdf
 11. CBRT (2023). https://evds2.tcmb.gov.tr
 12. Choong, C. K., Yusop, Z., Law, S. H., & Liew V.K. (2005). Financial Development And Economic Growth In Malaysia: The Stock Market Perspective, Investment Management and Financial Innovations,2(4), 178-183 https://www.researchgate.net/publication/23747353_Financial_Development_and_Economic_Growth_in_Malaysia_The_Stock_Market_Perspective
 13. Contuk, F. Y., & Güngör, B. (2016). Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi [ An Analysis of Relationship between Financial Development and Economic Growthwith Asymmetric Causality Test], Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71(3), 89-108. https://doi.org/10.25095/mufad.396700
 14. Coşkun, Y., Seven, Ü., Ertuğrul, H. M., & Ulussever, T. (2017). Capital market and economic growth nexus: Evidence from Turkey, Central Bank Review, 19-29. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2017.02.003
 15. Çetintaş, H., & Barışık, S. (2003). Bank, Stock Market and Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis Case of Turkey (1989-2000), The ISE Review, 7(25-26), 1-18. https://www.borsaistanbul.com/datum/imkbdergi/EN/ISE_Review_25-26.pdf
 16. Demir, C. (2019). Macroeconomic Determinants of Stock Market Fluctuations: The Case of Bist-100, Economies, 7(1),1-14. https://doi.org/10.3390/economies7010008
 17. Donwa, P., & Odia, J. (2010). An Empirical Analysis of the Impact of the Nigerian Capital Market and Her Socio-Economic Development, Journal of Social Sciences, 24(2), 135-142. https://doi.org/10.1080/09718923.2010.11892845
 18. Enisan, A. A.,& Olufisayo, A. O. (2009) Stock market development and economic growth: Evidence from sub-Sahara African countries, Journal of Economics and Business, 61(2), 162-171. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2008.05.001
 19. Gürsoy, S., & Zeren, F. (2022). Ekonomik Politika Belirsizliği ve Borsa Belirsizliği İlişkisi: G7 ve BRIC Ülkeleri Örneği [ Economic Political Uncertainty And Stock Market Relationship: Evidence From G7 AND BRIC Countries] , Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 61(1), 353-368. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.986321
 20. Hall, R. E. (1999). The Stock Market and Capital Accumulation, NBER Working Papers 7180, National Bureau of Economic Research, Inc. 1-32, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7180/w7180.pdf
 21. Kaplan, M. (2008). The Impact of Stock Market on Real Economic Activity: Evidence from Turkey, Journal Applied Sciences, 8(2), 374-378. OI: 10.3923/jas.2008.374.378
 22. Kaya, E., Bektaş, E., & Feridun, M. (2011). Stock Market And Banking Sector Development in Turkey: Do They Have The Same Impact on Economic Growth? Economic Research, 24(4), 65-74. https://doi.org/10.1080/1331677X.2011.11517481
 23. Kılıç, Y. (2020). Borsa İstanbul’da COVID-19 (Koronavirüs) Etkisi, [ The Effect of COVID-19 (Coronavirus) in Borsa Istanbul], Journal of Emerging Economies and Policy, 5(1), 66-77. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1132865
 24. Kırankabeş, M. C., & Başarır, Ç. (2012). Stock Market Development and Economic Growth in Developing Countries: An Empirical Analysis of Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, 87,134-146. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9390/kırankabeş.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 25. Koçak, H., Kısakürek, M. M., & Babacan, A. (2023). Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Performans Etkinlik İncelemesi: BİST’te Bir Araştırma [ Performance Efficiency Review Of Businesses In Period Of Economic Crisis: A Research On Istanbul Stock Exchange (BIST)], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 40-60. https://doi.org/10.46482/ebyuiibfdergi.1300289
 26. Kunt-Demirgüç, A., & Levine, R. (1996). Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth: An Overview, The World Bank Economic Review, 10(2), 223-239. https://documents1.worldbank.org/curated/en/395201468150596848/pdf/771210JRN0WBER0Box0377291B00PUBLIC0.pdf
 27. Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, 35(2), 668-726. https://www.jstor.org/stable/2729790
 28. Naceur, S. B., & Ghazounai, S. (2007). Stock markets, banks and economic growth: Empirical evidence from the MENA region, Research in International Business and Finance, 21(2), 297-315. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.05.002
 29. Nordin, S., & Nordin, N. (2016). The Impact of Capital Market on Economic Growth: A Malaysian Outlook, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(7), 259-265. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364049
 30. Obstfeld, M. (1998). The Global Capital Market: Benefactor or Menace?, Journal of Economic Perspectives, 12(4), 9-30. DOI: 10.1257/jep.12.4.9
 31. Obstfeld M., & Taylor, A. M. (2002). Globalization and Capital Markets, NBER Working Papers, 8846, National Bureau of Economic Research, Inc. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w8846/w8846.pdf
 32. Owusu, E. L., & Odhiambo, N. M. (2014). Stock market development and economic growth in Ghana: an Ardl bounds testing approach, Applied Economics Letters, 21(4), 229-234. https://doi.org/10.1080/13504851.2013.844315
 33. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R., (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics 16(3) 289–326. https://www.jstor.org/stable/2678547
 34. Pradhan, R. P. (2018). Development of stock market and economic growth: the G-20 evidence, Eurasian Economic Review, 8(2), 161-181. https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-018-0094-4
 35. Schmukler, S. L. (2008). The Benefits and Risks of Financial Globalization, in Capital Market Liberalization and Development, J. S. Ocampo & J. E. Stiglitz, Capital Market Liberalization and Development, 48-75, New York, Oxford University Press,
 36. Schumputer, J. A. (1912). The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
 37. Stiglitz, J. E. (1992). Alfred Marshall Lecture Capital markets and economic fluctuations in capitalist economies, European Economic Review 36, 269-306. https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90084-A
 38. Seven, Ü., & Yetkiner, H. (2015). Financial İntermediation and economic growth: Does income matter? Economic Systems, 40(1), 39-58. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2015.09.004
 39. Şentürk, M., Özkan ,S. G., & Akbaş, Y. E. (2014). The Relationship Between Economic Growth and Stock Returns: An Example From Turkey, Doğus Üniversitesi Dergisi, 15(2), 155-164. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2152063
 40. TURKSTAT (2023) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113&dil=1
 41. Tursoy, T., & Faisal, F. (2016). Causality between stock price and GDP in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach, Romanian Statistical Review, 64(4),3-19. https://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2016/12/RRS4_2016_A1.pdf
 42. Usta, C., & Mete, E. (2022). Ekonomik Politika Belirsizliğinin Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği [The Effect of Economic Policy Uncertainty on Macroeconomic Indicators: The Case of European Union Countries], Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 14(27), 644-659. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2754261
 43. Uyar, A., Kılıç, M., & Gökçe B. A. (2016). Compliance with IAS/IFRS and firm characteristics: evidence from the emerging capital market of Turkey, Economic Research, 29(1), 148-161. https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.1163949
 44. Yousaf, I., Patel, R., & Yarovaya, L. (2022). The reaction of G20+ stock markets to the Russia–Ukraine conflict ‘‘black-swan’’ event: Evidence from event study approach, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 35(C), 1-6. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100723