Vol. 4 No. 3 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE IMPACT OF LONELINESS IN THE WORKPLACE ON BURNOUT

Nuran Akşit Aşık
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Bio

Published 2016-12-26

How to Cite

Akşit Aşık, N. (2016). THE IMPACT OF LONELINESS IN THE WORKPLACE ON BURNOUT. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 366–384. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i3.168

Abstract

This study seeks to explore the relationships between loneliness in the workplace and burnout of the hotel employees’.  The population of the study is formed,   hotel employees working in the hotel business in Balıkesir city center. Since the population is of accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole population of the study. To collect data for the study, the survey technique was used. The questionnaire work was designed in three parts: the first part contains questions about demographic, the second part contains the loneliness in the workplace scale and also in the third burnout scale. The questionnaire form was administered to the 143 employees. Study results showed that participants had moderate loneliness and burnout high levels and there was a moderate positive correlation between loneliness and burnout. It has been determined that the loneliness in the workplace increase the level of employees’ burnout. Obtained results showed that the loneliness predicted 31,2% of emotional exhaustion, 24,6% depersonalization and 12,6% personal accomplishment and also, social loneliness has the most impact on overall the burnout sub-dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akçamete, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 2. Akkoç, İ. ve Tunç, H. (2015). Örgüt Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 1-21.
 3. Aktan, C. C. (2004). Bilgi Toplumunun Doğuşu Ve Gelişimi, http://www.canaktan.org/ yenitrendler/ yeni-ekonomi/bilgi-toplum-dogusu.htm. Erişim Tarihi: 19.12.2016.
 4. Bahar, E. (2006). Tükenmişlik Sendromu, Otel İşletmelerinde Ön Büro Çalışanlarında Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 5. Birdir K. ve Tepeci M. (2003). Otel Genel Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişliğin Genel Müdürlerin İşlerini Değiştirme Eğilimlerine Etkileri, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 93-106.
 6. Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence, Cornell University Press, New York.
 7. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 8. Canlı, S., Demirtaş, H., Bozak, A. ve Doruk, S. (2013). Eğitim Denetmenliğinde Kadın Olmak: Mesleğe İlişkin Düşünceler ve Sorunlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19, 543-574.
 9. Chan, S. H. ve Qiu, H. H. (2011). Loneliness, Job Satis¬faction, and Organizational Commitment of Mig¬rant Workers: Empirical Evidence from China, The International Journal of Human Resource Manage¬ment, 22, 1109-1127.
 10. Cordes, C. L. ve Dougherty, T. W. (1993). A Review and in Integration of Research on Job Burnout, Academy of Management Review, 18, 621-656.
 11. Dericioğulları, A., Konak, Arslan, E. ve Öztürk, B. (2007). Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2, 13-23.
 12. Doğan T., Çetin B. ve Sungur M. Z. (2009). İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.
 13. Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). A Study of Developing the Thinking-Friendly Classroom Scale (TFCS), Elementary Education Online, 11, 214-229.
 14. Erdil O. ve Ertosun Ö. G. (2011). The Relationship Between Social Climate and Loneliness in the Workplace and Effects on Employee Well-Being, Procedia, Social and Behavioral Sciences, 24, 505-525.
 15. Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.
 16. Ersoy, A. ve Demirel Utku, B. (2005). Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-I, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 26, 43-50.
 17. Güllüce, A. Çağlar (2006). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 18. Güloğlu, B. ve Karaırmak, O. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 73-88.
 19. Goodwin, R., Cook, O. ve Yung, Y. (2001). Loneliness and Life Satisfaction Among Three Cultural Groups, Personal Relationships, 8, 225-230.
 20. Kaçmaz, N. (2005). Tükenmişlik (Burnout) Sendromu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68, 29-32.
 21. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, Ankara.
 22. Karagöz, Y. ve İ. Kösterelioğlu (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 23. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 24. Karnick, P. M. (2011). Yalnızlık Hissi: Teorik Yaklaşımlar, (Çev. S. Zengin ve M. Kızılgeçit), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 11, 217-229.
 25. Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin İş Yerinde Yalnızlık Duygularının Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 26. Kozak, M. (2001). Türkiye’de Konaklama Sektörü ve Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Turizm Akademik Dergisi, 2, 11-12.
 27. Lam, L. W. ve Lau, D. C. (2012). Feeling Lonely at Work: Investigating the Consequences of Unsatisfactory Workplace Relationships, The International Journal of Human Resource Management, 23, 4265-4282.
 28. Lambie,G. W. (2007), The Contribution of Ego Development Level to Burnout in School Counselors: Implications for Professional School Counseling, Journal of Counseling & Develpoment , 85, 82-88.
 29. Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The Masurement of Experienced Burnout, Journal of Occuppational Behavior, 2, 99-113.
 30. Maslach, C. (2003). Job Burnout: New Directions in Research and Intervention, Current Directions in Psychological Science, 12, 189-192.
 31. Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S. ve Bengül, S. (2012). İş yeri Yalnızlığı ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4, 213-226.
 32. Özdevecioğlu, M. (2004). Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri, Amme İdaresi Dergisi, 37, 97-115.
 33. Özer, H. Ekinci, M. Bağ, B. ve Kırpınar, İ. (1997). Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Bilimsel Çalışmalar Kitabı, Mutludoğan Ofset, İstanbul.
 34. Rhodes, J. L. (2014). Loneliness: How Superficial Relationships, Identity Gaps, And Social Support Contribute to Feelings of Loneliness at Pepperdine University, Journal of Communication Research, Vol: 2, 1-16.
 35. Sılığ, A. (2003). Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 36. Sürvegil, O. (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörler: Akademisyen Personel Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İzmir.
 37. Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu ve Sosyal-Duygusal Yoksunluk Düzeyleri: M.E.B. Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 117-128.
 38. Teppers, E., Klimstra, T. A., Van Damme, C., Luyckx, K., Vanhalst, J. ve Goossens, L. (2013). Personality Traits, Loneliness, And Attitudes Toward Aloneness in Adolescence, Journal of Social and Personal Relationships, 30, 1045–1063.
 39. Uyar, S. ve Erdinç, S. B. (2011). Muhasebe Personelinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13, 213-232.
 40. Uzuner, M. E.ve Karagün, E. (2014). Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 107 - 120
 41. Yılmaz, E. ve Altınok, V. (2009). Okul Yöneticilerinin Yalnızlık ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15, 451-470.
 42. Yılmaz, E. (2011). An Investigation Of Teachers’ Loneliness in The Workplace in Terms of Human Values They Possess, African Journal of Business Management, 5, 5070-5075.
 43. Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin İş Yerindeki Yalnızlıkları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3, 59-69.
 44. Wright S. L, Burt C. D. B. ve Strongman K. T. (2006). Loneliness in the Workplace: Construct Definition and Scale Development, New Zealand Journal of Psychology, 35, 259-268.
 45. Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR,148571/ isletme-belgeli-konaklama-tesisleri-listesi.html. Erişim Tarihi: 20.09.2016.