Vol. 1 No. 2 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE EFFECTS OF WORK COMMITMENT ON THE LEVELS OF BURNOUT AND DEPRESSION: A RESEARCH ON THE HEALTH CARE EMPLOYEES

Haluk TANRIVERDİ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Mucize SARIHAN
Lütfi Kırdar Kartal EAH Onkoloji Bölümü

Published 2014-01-15

How to Cite

TANRIVERDİ, H., & SARIHAN, M. (2014). THE EFFECTS OF WORK COMMITMENT ON THE LEVELS OF BURNOUT AND DEPRESSION: A RESEARCH ON THE HEALTH CARE EMPLOYEES. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 206–228. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.34

Abstract

The main purpose of this study is to examine the effects of health workers’ levels of work commitment on the levels of depression and burnout.  Having this purpose in mind, a questionnaire consisting of personal information form, work commitment scale, burnout scale and depression scale was conducted with 266 health workers of İstanbul Kartal Training and Research Hospital in May 2013. Data obtained from questionnaires were analyzed by SPSS 17,0 statistical software. Correlation analysis was utilized in order to determine the relationships among work commitment, burnout and depression levels of health workers whereas regression analysis was utilized in order to determine the effects of health workers’ levels of work commitment on the levels of depression and burnout. According to the results, it has been found that there are statistically relevant relationships among work commitment, burnout and depression levels of health workers. It has been concluded that the more health workers’ levels of work commitment increase, their levels of depression and burnout decrease.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Chusmir, L.H., (1982). Job commitment and the managerial woman, Academy of Management Review, (7): 595–602.
 2. Demir, A. (1995). Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Sivas.
 3. Ergin, C. (1992). Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uyarlaması, Ankara: HacettepeÜniversitesi VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 4. Girgin, G. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişlik Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Vir Model Önerisi, Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 5. Glass, DC, McKnight, JD, Valdimarsdottir, H. (1993). Depression, burnout, and perceptions of control in hospital nurses. J Consult Clin Psychol, (61) :147-155.
 6. Gülseren, Ş., Karaduman, E. Kültür, Ş., (2000). Hemşire ve Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif Belirti Düzeyi, Kriz Dergisi, 8 (1): 32-36.
 7. Kanungo, R. (1982). Measurement Of Jobandworkınvolvement, Jorunal Of Appliedpsychology, 67 (3): 341-349.
 8. Kuruüzüm, A., Irmak, S., Çetin, İpekçi, E. (2010). İşe Bağlılığı Etkileyen Faktörler, İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Bilig, Bahar, (53): 183-198.
 9. Martin, F., Poyen, D., Bouderlique, E., Gouvernet, J., Rivet, B., Disdier, P.(1997). et al. Depression and burnout in hospital health care professionals, Int J Occup Environ Health (3): 204-209.
 10. Maslach, C., Jackson, Susan, E. (1981). The measurement of experienced burnout, Journal Of Occupatıonal Behavıour, ( 2): 99- 113.
 11. Masuko, E., Yamagıshı, M, Kıshı, R, Mıyake, H. (1989). Burnout syndrome of human service professıonalsdoctors, nurses, caregıvers, teachers and clerks, Maslach Burnout Inventory factor structures for samples of human servıces professıonals, and ıts relatıon wıth Zung's Self-ratıng Depressıon Scale Sangyo Igaku, 31 (49): 203-215.
 12. Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 13. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları, Dok tora Tezi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 14. Üstün, B. (1995). Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri. Psikiyatri Hemşireliği Programı, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 15. Sağlam, Arı, G., Bal, H., Cına, Bal, E. (2010). İşe Bağlılığın Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Aracılık Etkisi: Yatırım Uzmanları Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3): 143-166.
 16. Taycan, O., Kutlu, L., Çimen, S., Aydın, N. ( 2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 7:100-108