Cilt 1 Sayı 2 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İŞE BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Haluk TANRIVERDİ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Mucize SARIHAN
Lütfi Kırdar Kartal EAH Onkoloji Bölümü

Yayınlanmış 2014-01-15

Anahtar Kelimeler

 • İşe Bağlılık,
 • Tükenmişlik,
 • Depresyon,
 • Work Commitment,
 • Burnout,
 • Depression
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

TANRIVERDİ, H., & SARIHAN, M. (2014). İŞE BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 206–228. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.34

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının işe bağlılık düzeylerinin tükenmişlik ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkileri incelemektir. Amaç doğrultusunda kişisel bilgiler formu, işe bağlılık ölçeği, tükenmişlik ölçeği ve depresyon ölçeklerinden oluşan anket formu; 2013 Yılı Mayıs ayında İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 266 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. sağlık çalışanlarının işe bağlılık, tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizinden, sağlık çalışanlarının işe bağlılık düzeylerinin tükenmişlik ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde ise regresyon analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda, sağlık çalışanlarının işe bağlılık, tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının işe bağlılık düzeyleri arttıkça depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Chusmir, L.H., (1982). Job commitment and the managerial woman, Academy of Management Review, (7): 595–602.
 2. Demir, A. (1995). Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Sivas.
 3. Ergin, C. (1992). Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uyarlaması, Ankara: HacettepeÜniversitesi VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 4. Girgin, G. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişlik Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Vir Model Önerisi, Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 5. Glass, DC, McKnight, JD, Valdimarsdottir, H. (1993). Depression, burnout, and perceptions of control in hospital nurses. J Consult Clin Psychol, (61) :147-155.
 6. Gülseren, Ş., Karaduman, E. Kültür, Ş., (2000). Hemşire ve Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif Belirti Düzeyi, Kriz Dergisi, 8 (1): 32-36.
 7. Kanungo, R. (1982). Measurement Of Jobandworkınvolvement, Jorunal Of Appliedpsychology, 67 (3): 341-349.
 8. Kuruüzüm, A., Irmak, S., Çetin, İpekçi, E. (2010). İşe Bağlılığı Etkileyen Faktörler, İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Bilig, Bahar, (53): 183-198.
 9. Martin, F., Poyen, D., Bouderlique, E., Gouvernet, J., Rivet, B., Disdier, P.(1997). et al. Depression and burnout in hospital health care professionals, Int J Occup Environ Health (3): 204-209.
 10. Maslach, C., Jackson, Susan, E. (1981). The measurement of experienced burnout, Journal Of Occupatıonal Behavıour, ( 2): 99- 113.
 11. Masuko, E., Yamagıshı, M, Kıshı, R, Mıyake, H. (1989). Burnout syndrome of human service professıonalsdoctors, nurses, caregıvers, teachers and clerks, Maslach Burnout Inventory factor structures for samples of human servıces professıonals, and ıts relatıon wıth Zung's Self-ratıng Depressıon Scale Sangyo Igaku, 31 (49): 203-215.
 12. Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 13. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları, Dok tora Tezi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 14. Üstün, B. (1995). Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri. Psikiyatri Hemşireliği Programı, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 15. Sağlam, Arı, G., Bal, H., Cına, Bal, E. (2010). İşe Bağlılığın Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Aracılık Etkisi: Yatırım Uzmanları Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3): 143-166.
 16. Taycan, O., Kutlu, L., Çimen, S., Aydın, N. ( 2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 7:100-108