Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

SWARA VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE CATERING FİRMASI SEÇİMİ

Alptekin ULUTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF UTL Böl.

Yayınlanmış 2019-09-23

Anahtar Kelimeler

 • SWARA, MAIRCA, Catering Firm Selection
 • SWARA, MAIRCA, Catering Firması Seçimi

Nasıl Atıf Yapılır

ULUTAŞ, A. (2019). SWARA VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE CATERING FİRMASI SEÇİMİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1467–1479. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1166

Özet

Catering firması dışarıdan herhangi bir kişiye ya da kuruluşa yemek ve hizmet sağlayan firmadır. Bu hizmeti alan kurumlar için catering firması çok büyük öneme sahiptir. Bu firmaların sundukları yemekleri, kurumlarda çalışan personeller tüketmektedirler. Yemeklerin doğrudan kurumdaki personelin performansına etkisi vardır. Bu sebepten dolayı kurumların, catering firması seçimi yaparken dikkatli olması gerekmektedir. Catering firması seçiminde birçok ve birbirleriyle çelişen kriterler göz önüne alınmaktadır. Bundan dolayı çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri catering firması seçiminde kullanılabilir. Bu çalışmada SWARA ve MAIRCA yöntemleri kullanılarak catering firması seçimi yapılmıştır. SWARA yöntemi ile kriter ağırlıkları elde edilirken, MAIRCA yöntemi ile alternatiflerin performansları değerlendirilmiş ve alternatiflerin sıralaması yapılmıştır.  Şu kriterler bu seçim işleminde hesaba katılmıştır; Hijyen, Lezzet, Yemek Çeşitleri, Servis Zamanı, Referanslar, Servis Kalitesi ve Fiyat. SWARA yöntemi ile kriter ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu yöntemin sonuçlarına göre en önemli kriter, Hijyen kriteri olarak belirlenmiştir. SWARA yönteminin ardından alternatiflerin sıralanması için MAIRCA yöntemine geçilmiştir. MAIRCA yönteminde dört alternatif değerlendirilmiştir. MAIRCA yönteminin sonuçlarına göre en iyi alternatif CF2 kod adlı catering firması olarak belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2017). Bir Tedarikçi Seçim Problemi için SWARA ve WASPAS Yöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı. International Review of Economics and Management, 5(4), 56-77.
 2. Arsić, S. N., Pamučar, D., Suknović, M., & Janošević, M. (2019). Menu evaluation based on rough MAIRCA and BW methods. Serbian Journal of Management, 14(1), 27-48.
 3. Atan, M., Türe, H., & Koçak, D. (2016). Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Erken Uyarı Sistemine İlişkin Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 103-112.
 4. Aytaç, E., Işık, A. T., & Kundakcı, N. (2011). Fuzzy ELECTRE I method for evaluating catering firm alternatives. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(5), 125-134.
 5. Badi, I., & Ballem, M. (2018). Supplier selection using the rough BWM-MAIRCA model: A case study in pharmaceutical supplying in Libya. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1(2), 16-33.
 6. Chatterjee, K., Pamucar, D., & Zavadskas, E. K. (2018). Evaluating the performance of suppliers based on using the R'AMATEL-MAIRCA method for green supply chain implementation in electronics industry. Journal of cleaner production, 184, 101-129.
 7. Çakır, E., & Özdemir, M. (2018). Altı Sigma Projelerinin Bulanık COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bir Üretim İşletmesi Örneği. Verimlilik Dergisi, (1), 7-39.
 8. Çakır, E., Akel, G., & Doğaner, M. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Özel Alışveriş Sitelerinin Bütünleşik Swara-Waspas Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, 599-616.
 9. Ekinci, E. B. M., & Can, G. F. (2018). Algılanan İş Yükü ve Çalışma Duruşları Dikkate Alınarak Operatörlerin Ergonomik Risk Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Ergonomi, 1(2), 77-91.
 10. Ersöz, F., Kinci, C. H., & Ersöz, T. (2018). A Model Proposal for Course Selection with the Fuzzy MOORA Approach. European Journal of Science and Technology, (14), 369-377.
 11. Fu, Y. K. (2019). An integrated approach to catering supplier selection using AHP-ARAS-MCGP methodology. Journal of Air Transport Management, 75, 164-169.
 12. Gigović, L., Pamučar, D., Bajić, Z., & Milićević, M. (2016). The combination of expert judgment and GIS-MAIRCA analysis for the selection of sites for ammunition depots. Sustainability, 8(4), 372.
 13. Juodagalvienė, B., Turskis, Z., Šaparauskas, J., & Endriukaitytė, A. (2017). Integrated Multi-Criteria Evaluation of House’s Plan Shape Based on the EDAS and SWARA Methods. Engineering Structures and Technologies, 9(3), 117-125.
 14. Kahraman, C., Cebeci, U., & Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP: The case of Turkey. International journal of production economics, 87(2), 171-184.
 15. Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65.
 16. Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258.
 17. Kıran, M. B. (2019). Ülke iş sağlığı ve güvenliği performanslarını değerlendirilmek amacıyla MAIRCA yönteminin dört farklı ağırlıklandırma yaklaşımı ile uygulanması, Master Tezi, Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 18. Mavi, R. K., Goh, M., & Zarbakhshnia, N. (2017). Sustainable third-party reverse logistic provider selection with fuzzy SWARA and fuzzy MOORA in plastic industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(5-8), 2401-2418.
 19. Mavi, R. K., Zarbakhshnia, N., & Khazraei, A. (2018). Bus rapid transit (BRT): A simulation and multi criteria decision making (MCDM) approach. Transport Policy, 72, 187-197.
 20. Özbek, A., & Demirkol, İ. (2018). Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin SWARA Ve GİA Yöntemleri İle Analizi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 71-86.
 21. Pamucar, D. S., Tarle, S. P., & Parezanovic, T. (2018). New hybrid multi-criteria decision-making DEMATEL-MAIRCA model: sustainable selection of a location for the development of multimodal logistics centre. Economic research-Ekonomska istraživanja, 31(1), 1641-1665.
 22. Pamučar, D. Vasin, L., & Lukovac, L. (2014). Selection of railway level crossings for investing in security equipment using hybrid DEMATEL-MARICA model. In XVI International Scientific-expert Conference on Railways, Railcon, Niš, Serbia, 9-10 October 2014. 89-92.
 23. Pamučar, D. Mihajlović, M. Obradović, R., & Atanasković, P. (2017). Novel approach to group multi-criteria decision making based on interval rough numbers: Hybrid DEMATEL-ANP-MAIRCA model. Expert Systems with Applications, 88, 58-80.
 24. Pamučar, D. S. Ćirović, G. & Božanić, D. (2019). Application of Interval Valued Fuzzy-Rough Numbers in Multi-Criteria Decision Making: The IVFRN-MAIRCA Model. Yugoslav Journal of Operations Research, 29(2), 221-247.
 25. Perçin, S. (2019). An integrated fuzzy SWARA and fuzzy AD approach for outsourcing provider selection. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 531-552.
 26. Stanujkic, D. Karabasevic, D., & Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(2), 181-187.
 27. Ulutaş, A. & Çelik, D. (2019). Transpalet Seçimi Probleminin AHP ve EDAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 668-686.
 28. Valipour, A. Yahaya, N. Md Noor, N. Antuchevičienė, J. & Tamošaitienė, J. (2017). Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project: An Iranian case study. Journal of Civil Engineering and Management, 23(4), 524-532.
 29. Zarbakhshnia, N. Soleimani, H. & Ghaderi, H. (2018). Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria. Applied Soft Computing, 65, 307-319.
 30. Zavadskas, E. K. Stević, Ž. Tanackov, I. & Prentkovskis, O. (2018). A novel multicriteria approach–rough step-wise weight assessment ratio analysis method (R-SWARA) and its application in logistics. Studies in Informatics and Control, 27(1), 97-106.