Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MULTİNOMİNAL PROBİT MODEL İLE KONUT SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: OSMANİYE İLİ UYGULAMASI

Emre YAKUT
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Housing Selection Multinomial Probit Regression Model Housing Sector
 • Konut Seçimi,
 • Multinominal Probit Regresyon Modeli,
 • Konut Sektörü

Nasıl Atıf Yapılır

YAKUT, E. (2020). MULTİNOMİNAL PROBİT MODEL İLE KONUT SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: OSMANİYE İLİ UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3274–3301. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1598

Özet

Konut sektöründe arz fazlalığını azaltmak amacıyla bankalar düşük faizli kredi kampanyası başlatarak konut talebinde bulunan bireylerin konut sahibi olmasını teşvik ederken, bu durum konut sektörünün pazarının hareketlenmesine de olumlu olarak katkı sağlamaktadır. Bireylerin bütçelerine uygun ve konutların sunduğu özelliklere ilişkin olarak kendileri için en uygun konutu seçmeleri önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, bireylerin konut seçimleri üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenerek konutun özellikleri ile bireylerin konut seçimi olasılığı arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Araştırmadaki gerekli veri seti kolayda örnekleme yöntemiyle Osmaniye’de konut seçiminde bulunan 813 kişiye anket uygulanmış, ankete katılanların %23,7’si apartman dairesi, %46,9’u site ve %29,4’ü müstakil evi seçtiklerini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda bireylerin konut seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi için Stata 11 yazılımıyla Ki-kare testi uygulanarak anlamlı olan değişkenler belirlenip, multinominal probit regresyon modeliyle tahmin modeli gerçekleştirilmiş, konut seçimi üzerinde etkili olan değişkenlerin marjinal etkileri hesaplanarak yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, bireylerin konut seçimi ile konutun özelliklerinden olan oyun parkı, otopark, yeşillik alanın olması, evin kullanım alanı ve konutta kullanılan malzemenin kalitesi arasında anlamlı ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Alkan, Ö., & Abar, H. (2020). Determination of factors influencing tobacco consumption in Turkey using categorical data analyses. Archives of Environmental & Occupational Health, 75(1), 27-35.
 2. Alkan, Ö., & Yarbaşı, İ. Y. (2020). Investigation of Alcohol Consumption Determinants in Turkey With Multinomial Probit Model. In Global Developments in Healthcare and Medical Tourism (pp. 134-161). IGI Global.
 3. Alkan, Ö., Karaaslan, A., Abar, H., Çelik, A. K., & Oktay, E. (2014). Factors affecting motives for housing demand: the case of a Turkish province. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 9(3), 70-86.
 4. Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay yayıncılık.
 5. Anbarcı, M., Giran, Ö., Türkan, Y. S., & Manisalı, E. (2011). Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye’deki Konut Satışlarının Ürün Hayat Eğrisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım, Bursa.
 6. Avcılar, M. Y. & Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı Ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16(34), 76-94.
 7. Bagheri, A., Habshah, M., & Imon, R. (2012). A novel collinearity-influential observation diagnostic measure based on a group deletion approach. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 41(8), 1379-1396.
 8. Bilik, M., & Aydın, Ü. (2019). Konut sahibi olma kararlarını etkileyen faktörler: Lojistik regresyon ve destek vektör makinelerinin karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (62), 184-199.
 9. Cihangir, M., Sak, N., & Bilgin, S. (2016). Bireysel Yatirimci Demografileri: Osmaniye Ilinde Risk Getiri Tercihlerinin Multinominal Probit Modeliyle Incelenmesi/Individual Investor Demographics: Investigation of Risk Return Preferences in Osmaniye Region with Multinomial Probit Model. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (70), 129-142.
 10. Çamoğlu, S. M., & Çakır, E. (2020). Piyasa Değeri ve Mülkiyete Göre Hane halkı Konut Talebi: Ordu Örneği. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 25(1).111-123.
 11. Çan, M. F. (2010). Kentleşme, Sanayileşme ve Kalkınma Etkileşimi. https://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FIRAT_AKADEMI/KENTLE%C5%9EME,%20SANAY%C4%B0LE%C5%9EME%20VE%20KALKINMA%20ETK%C4%B0LE%C5%9E%C4%B0M%C4%B0.pdf
 12. Çelik, C. & Kıral, G. (2018). Panel Veri Analizi ve Kümeleme Yöntemi ile Türkiye’de Konut Talebinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4),1009-1026.
 13. Es, M. & Ateş, H. (2004). Kent yönetimi, kentlileşme ve göç: sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (48), 205-248.
 14. Ezennia, I. S., & Hoskara, S. O. (2019). Exploring the severity of factors influencing sustainable affordable housing choice: evidence from Abuja, Nigeria. Sustainability, 11(20), 5792-5817.
 15. Gölbaş, A. (2016). Yerleşim Yerlerinin Seçiliş Biçimleri: Neolitik Kıyı Yerleşmelerine Bir Bakış. Journal of International Social Research, 9(46), 317-327.
 16. Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. UK: Pearson Education India.
 17. Güneş, C., Birecikli, Ş. Ü., & Yıldırım, Z. (2017). Çalışan Kadının Çocuk Bakım Tercihi: Havuzlanmış Verilerle Kesikli Tercih Modellerinin Karşılaştırılması. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), 123-144.
 18. Güven, A. (2016). Kent, Kentlileşme ve Kentsel Yönetim İhtiyacı. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 4(1), 21-30.
 19. Hayri, A. & Karaaslan, A. (2013). Konut Talep Edenlerin Özellikleriyle Talep Edilen Konutun Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi Yöntemi İle İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Personeli Örneği. Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 27(3), 323-339.
 20. İnşaat Mühendisleri Odası (2008). “Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı” Raporu. http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/9ca6617c167713d_ek.pdf
 21. Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., & Kubeš, J. (2016). What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban studies, 53(2), 355-372.
 22. Kaya, E. (2003). Kentleşme ve kentlileşme. İstanbul: İlke Yayınevi.
 23. Keleş, R. (1995). Kentleşme ve Türkçe. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 6, 1-5.
 24. Memiş, S. (2018), Tüketicilerin Konut Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 4(20), 652-665.
 25. Memiş, S. (2019). Tüketicilerin Konut Tercihini Etkileyen Faktörlerinin AHP İle Ölçülmesi: Giresun İli Örneği. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 783-796.
 26. Oktay, E., Karaaslan, A., Alkan, Ö., & Çelik, A. K. (2014). Determinants of housing demand in the Erzurum province, Turkey. International Journal of Housing Markets and Analysis. 7(4), 586-602.
 27. Olanrewaju, A., & Woon, T. C. (2017). An exploration of determinants of affordable housing choice. International Journal of Housing Markets and Analysis. 10(5), 703-723.
 28. Ören, K. & Yüksel, H.. (2013). Türkiye’de konut sorunu ve temel dinamikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 47-84.
 29. Özer, H. (2004). Nitel değişkenli ekonometrik modeller: Teori ve bir uygulama. Ankara: Nobel Yayınevi
 30. Özlük, S. (2014). Türkiye'de konut sektöründe talep ve arzı belirleyen faktörler. (Yayımlanmamış doktora tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 31. Samosir, A. C. E., & Su, H. T. (2020). Analysis of Factors Affecting Home Demand in Deli Serdang District. International Journal of Research and Review, 7(1), 458-464.
 32. Seo, D., & Kwon, Y. (2017). In-migration and housing choice in Ho Chi Minh City: Toward sustainable housing development in Vietnam. Sustainability, 9(10), 1738-1755.
 33. Shekarian, E. (2015). A novel application of the VIKOR method for investigating the effect of education on housing choice. International Journal of Operational Research, 24(2), 161-183.
 34. Sigeze, Ç. (2017). Multinomial Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı: Türkiye'de Yağ Tüketim Tercihinin İncelenmesi. Trakya University Journal of Social Science, 19(2). 441-459.
 35. Tosun, E. K., & Fırat, Z. (2012). Kentsel mekândaki değişimler ve kişilerin konut tercihleri: Bursa örneği. Business and Economics Research Journal, 3(1), 173-195.
 36. Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2020). Konut Satış İstatistikleri.
 37. Yavuz, S., & Çemrek, F. (2013). Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 379:396.
 38. Yıldırım, K., & Başkaya, A. (2006). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Kullanıcıların Konut Ana Yaşama Mekanını Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 285-291.
 39. Yilmaz, H., & Tosun, Ö. (2020). Aylık Konut Satışlarının Modellenmesi ve Antalya Örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 141-158.