Cilt 6 Sayı 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

FACEBOOK, YOUTUBE VE INSTAGRAM REKLAMLARININ TÜKETİCİLERİN MARKAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mustafa KARADENİZ
National Defense Üniversitesi
İlke KOCAMAZ
Marmara Üniversitesi

Yayınlanmış 2018-11-29

Anahtar Kelimeler

 • Çevrimiçi reklamcılık,
 • markaya yönelik tutum,
 • Facebook,
 • YouTube,
 • Instagram reklamcılığı.

Nasıl Atıf Yapılır

KARADENİZ, M., & KOCAMAZ, İlke. (2018). FACEBOOK, YOUTUBE VE INSTAGRAM REKLAMLARININ TÜKETİCİLERİN MARKAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 95–107. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.345

Özet

Facebook, Youtube ve Instagram üzerinden yapılan reklamların güvenilirlik, bilgilendirme, hedonik motivaston ve ekonomik fayda özelliklerinin tüketicilerin markalara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılmasına yönelik İstanbul ilinde yaşayan ve Facebook, Youtube ve Instagram’ı aktif olarak kullanan 296 katılımcıya 2-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yüz yüze anket uygulanmıştır. SPSS programı ile Frekans Analizi, Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi ve Korelasyon Analizi yapılmıştır. Modelin anlamlılık ve güvenilirliğini test etmek için ise LISREL yapısal eşitlik modeli kullanılmış, analiz sonucunda uyum iyiliği indeksleri, t değerleri ve standardize edilmiş çözüm değerleri incelenmiş ve Bilgilendirme, Hedonik motivasyon ve Güvenilirlik ve Ekonomik fayda bağımsız değişkenlerinin markaya yönelik tutum bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Markaya yönelik tutum bağımlı değişkenini en çok etkileyen bağımsız değişkenin Bilgilendirme olduğu bunu sırasıyla Hedonik motivasyon, Güvenilirlik ve Ekonomik fayda değişkenlerinin takip ettiği görülmüştür. Bu sonuca göre, işletmeler öncelikle bilgilendirme olmak üzere bu değişkenlerin her birine gereken önemi vermelidir. Bu çalışma çevrimiçi reklamcılık alanındaki boşluğa katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aaker, D. ve J.G. Myers (1987). Advertising Management, Prentice Hall.
 2. Almquist, E. ve K. J. Roberts (2000). A “mindshare” manifesto. Mercer Management Journal.
 3. Arora, A.; Raisinghani, M.; Arora, A. ve Kothari, D. P. (2009). Building Global Brand Equity Through Advertising: Developing A Conceptual Framework of Managing Global Brand Equity, International Journal of Global Management Studies, Vol. 1, Issue 4, 75-96.
 4. Belch, G. E. ve M. A. Belch (2007). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw-Hill Irwin.
 5. Çokluk, Ö., G. Şekercioğlu ve Ş. Büyüköztürk, (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara, Pegem Akademi.
 6. Durmuş, Beril, E. S. Yurtkoru ve M. Çinko, (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 4.Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 7. Fandos, C. ve C., Flavian (2006). Intrinsic and extrinsic quality attributes, loyalty and buying intention: an analysis for a PDO product, British Food Journal, 108(8), 646-662.
 8. Farquhar, H. P. (1995): Strategic Challenges For Branding. Marketing Management. 3(2),8-15.
 9. Fornell Claes ve D. F. Larcker (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, Vol. XVIII (February), 39-50.
 10. Hair, J. F., W.C., Black, B.J., Babin, ve R.E. Anderson, (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Pearson, New York, NY.
 11. Hampf, A. ve K. Lindberg-Repo (2011). Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding, Hanken school of economics working papers.
 12. Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4. Ed.
 13. Kotler, P. ve G. Armstrong (2012). Principles of Marketing, Prentice Hall.
 14. Kotler, P. ve K. L. Keller (2010). Marketing Management, 12e, PrenticeHall
 15. Mikalef, P., M. Giannakos ve A. Pateli (2012). Shopping and Word-of-Mouth Intentions on Social Media, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Vol. 8, Issue 1, April 2013, 17-34.
 16. Mitchell, A. A. ve J. C. Olson (1981), “Are product beliefs the only mediator of advertising effect on brand attitude?” Journal of Marketing Research, Vol.18, No.3 (August), 318-332.
 17. Najmi, M., Y. Atefi ve S. A. Mirbagheri (2012). Attitude toward Brand: An Integrative Look at Mediators and Moderators, Academy of Marketing Studies Journal 16(1): 111-133, January.
 18. Shaouf, A., K. Lü ve X. Li (2016). The effect of web advertising visual design on online purchase intention: An examination across gender, Computers in Human Behaviour 60, 622-634.
 19. Wang ve Sun, (2010). Assessing beliefs, attitudes, and behavioral responses toward online advertising in three countries, International Business Review 19, s. 333-344.
 20. İNTERNET KAYNAKLARI:
 21. http://www.connectedvivaki.com/turkiyede-sosyal-medya-kullanım-istatistikleri/