Vol. 6 No. 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

CITTASLOW IN TURKEY AS AN URBAN MANAGEMENT PATTERN AND THE AWARENESS OF THE PUBLIC: ISPARTA CASE

Sanem BERKÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF siyaset bilimi ve kamu yönetimi Bölümü

Published 2019-01-03

How to Cite

BERKÜN, S. (2019). CITTASLOW IN TURKEY AS AN URBAN MANAGEMENT PATTERN AND THE AWARENESS OF THE PUBLIC: ISPARTA CASE. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1417–1433. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.399

Abstract

An alternative urban management model for the standardization of the cities as a result of globalization is ‘Cittaslow’. Cittaslows provide the urbanite the opportunity to live in a city managed by a more qualified and sustainable urban development mentality and where technological innovations are embedded into daily lives with nature friendly principles the. There are 252 cittaslow in 30 different countries in the world and the number is increasing rapidly. In this study, the development process of cittaslow in Turkey as an urban management pattern is studied. In this context, the conceptual framework is included primarily. Next, the development of cittaslow trend in Turkey and the cittaslows in Turkey are analyzed. In the last part of the study, the awareness level and information about the cittaslow is checked on with a field study done in city center of Isparta, which has  two cittaslow districts in Turkey. The present study which shows that information and awareness levels of the public about cittaslow are quite limited aims to increase the information and awareness about cittaslow and to draw attention to the initiations that can be provided by these cities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Alagöz, M. (2018) “Sürdürülebilir Kent Bağlamında Cittaslow: Eğirdir İlçesinin Cittaslow Kriterleri Açısından İncelenmesi”, Asia Minor Studies- İnternational Journal of Social Sciances, 6, AGP Özel Sayı, ss. 138-149..
 2. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 5. b, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 3. Baldemir, E. - Kaşmer Şahin T. & Kaya, F. (2013) “Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), ss: 29-50.
 4. Berkün, S. (2018) “Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Yavaş Şehirler”, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Editörler: Babacan, H. – Soldatovic, T. & Delobegovic Dzanıc, N., Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara.
 5. Canlı, V. D. (2016) “Yavaş Şehir Akımı ve Sürdürülebilirlik: Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirme: Muğla Akyaka Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seyahat İşletmeciliği Turist Rehberliği Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 6. Coşar, Y. (2013) “Yavaş Şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 7. Çakar, D. (2016) “Kültürel Miras Koruma Bağlamında “Yavaş Şehir” (Cittaslow) Hareketi: Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyona Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 8. Çerçi, A. (2013) “Destinasyon Markalama ve Yavaş Şehir Seferihisar’ın Destinasyon Marka İmajı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 9. Çoban, Ö. & Harman, S. (2016) “Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye Ağına Üye Olan Şehirlerin İnternet Sitelerinde Yavaş Şehir Temasının Görünürlüğü Üzerine Bir Araştırma, İşletme Fakültesi Dergisi, 17(2), 235-253.
 10. Daly, H. E. (1990) “Toward Some Operational Principles of Sustainable Development”, Ecological Economics, 2 (1), pp. 1-6.
 11. Doğutürk, G. (2010) “Mimari ve Yaşam Kalitesi Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Seferihisar Örneği”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Uzmanlığı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 12. Ergüven, M. H. (2011) “Cittaslow – Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), ss.201-210.
 13. Eryiğit, B. (2016) “Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4(1), ss. 283-295.
 14. Eşitti, B. & Harputoğlu, D., D. (2015) “Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), ss.64-71.
 15. Günerhan, S.A., Erdem, Ü. & Günerhan, H. (2010). “Çevre ve Enerji Açısından Yavaş Şehir Hareketlerinin Gelişimi ”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 118, ss: 32-37.
 16. Gökçan, E. (2012) “İzmir ili Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar”, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 17. Honore, C. (2008) YAVAŞ! Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, (çev: Gür, E.), Alfa Yayınları, İstanbul.
 18. Keskin, E. B. (2015) Yavaş Şehir, Uludağ Yayınları, Bursa.
 19. Mayer, H. & Knox, P. L. (2006) “Slow Cities: Sustainable Places In A Fast World”. Journal Of Urban Affairs, 28(4),pp. 321-334.
 20. Miele, M. (2008) “CittaSlow: Producing Slowness Against the Fast Life”. Space and Polity, 12(1), pp.135-156.
 21. Olgun, A. (2016) “Yavaş Şehir (CittaSlow): Seferihisar Örneğiyle Ekonomik ve Mali Yapı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 22. Özhan, H. & Yeter, E. (1995), Mahalli İdare Birlikleri, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği
 23. Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları.
 24. Özgenç, Ö. (2012) “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Sorunları Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 25. Özhan, H. & Yeter, E. (1995), Mahalli İdare Birlikleri, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları.
 26. Özhancı, E. – Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Z. & Yılmaz, H. (2012) “Sakin Şehir Üyelik Süreci Analizi”, Atatürk Üniversitesi Zıraat Fakültesi Dergisi, 43(2), ss.163-173.
 27. Özkan, H. C. (2011) “Bir Sürdürülebilir Kent Modeli: Yavaş Şehir Hareketi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 28. Pearce, P. L. (2011) Tourist Behaviour and the Contemporary World, Channel View Publications, Bristol.
 29. Pink, S., (2008) “Sense and Sustainability: The Case of the Slow City Movement”, Local
 30. Environment, 13(2), pp.95-106.
 31. Raadstrom, S. (2011), “A Place Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow”, Italian Journal of Planning Practice, 1 (1), pp. 312-393.
 32. Savaş Yavuzçehre P. & Donat, O. (2017) “Türkiye’de Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisine Yönelik Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, 27, ss.299-320.
 33. Sezgin, M. & Ünüvar, Ş. (2011) Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir, Çizgi Kitabevi, Konya.
 34. Sırım, V. (2012) “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin
 35. Şehir” Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), ss.119-131.
 36. Tayfun, A. & Acuner, Z. (2014) “Cittaslow: A Model Proposal For Çamlıhemşin (Cittaslow: Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi )”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), ss. 46-54.
 37. Ünal, M. & Zavalsız, Y. S. (2016) “Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss.889-912.
 38. Ünal, Ç. (2016) “Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar ‘Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm’’, Doğu Coğrafya Dergisi, 36, ss.13-28.
 39. Yılmaz, A. – Tuncer, M. & Zorlu, K. (2016) “Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkınma) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Güzelyurt, Aksaray”, Studies Of The Ottoman Doman, 6 (10), ss.1-18.
 40. http://cittaslow.org/ (11. 12. 2017).
 41. http://cittaslowturkiye.org/ (02.04.2018).
 42. https://listelist.com/turkiyenin-en-sakin-sehirleri/ (03.04.2018).
 43. https://www.nufusu.com/ilceleri/isparta-ilceleri-nufusu (20.12.2018).
 44. https://www.nufusu.com/il/isparta-nufusu (20.12.2018).
 45. https://listelist.com/turkiyenin-en-sakin-sehirleri/ (03.04.2018).