Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

FİNANSAL DIŞLANMIŞLIK ANALİZİ: ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENİM GÖREN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih TEMİZEL
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Biyografi
Berfu Ece BAYÇELEBİ
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D.
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Finansal Dışlanma,
 • Sosyal Dışlanma,
 • Finansal Okuryazarlık

Nasıl Atıf Yapılır

TEMİZEL, F., & BAYÇELEBİ, B. E. (2019). FİNANSAL DIŞLANMIŞLIK ANALİZİ: ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENİM GÖREN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1152–1177. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.265

Özet

Bu çalışmada Eskişehir’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde kayıtlı üniversite öğrencilerinin finansal dışlanmışlık düzeyinin belirlenmesi amacı ile 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde kayıtlı bulunan öğrencilere finansal dışlanmışlık anketi uygulanmıştır. Uygulanan anket yardımı ile öğrencilerin belirli finansal ürün ve hizmetleri kullanıp kullanmama durumları ile kullanmamaları halinde bu duruma neden olan etmenler araştırılmıştır. Ele alınan örneklem bağlamında öğrencilerin finansal dışlanmışlık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Chakravarty, S. P. (2006), Regional Variation İn Banking Services And Social Exclusion, Regional Studies, 40 (4), pp.415-428.
 2. Corr, C. (2006), Financial Exclusion İn Ireland: An Exploratory Study And Policy Review,Combat Poverty Agency, Dublin.
 3. Demirgüç-Kunt, A., K.F. Leora and S. Dorothe (2013), Financial inclusion and legal discrimination against women: evidence from developing countries, World Bank Policy Research Working Paper Series, no. 6416. 23.04.2017 tarihinde https://papers.ssrn.com üzerinden erişilmiştir.DEVLIN, James F.; (2005), “A detailed study of financial exclusion in the UK”, Journal of Consumer Policy, 28, pp.75-108.
 4. Drakeford, M. and D. Sachdev (2001), Financial Exclusion And Debt Redemption, Critical Social Policy, 21 (2), pp.209-230.
 5. Eken, M. H. (2008), “Tüketicilerin aşırı borçluluk ve finansal dışlanma nedenleri”, Maliye Finans yazıları, 1 (79), 61-80.
 6. Hawkins, P. A. (2010), Measuring consumer access to financial services in South Africa, IFC Bulletin, no. 33. 24.04.2017 tarihinde http://www.bis.org üzerinden erişilmiştir.
 7. Hogarth, J. M. and K.H. O'Donnell (2000), If you build it, will they come? A simulation of financial product holdings among low-to-moderate income households, Journal of Consumer Policy, 23 (4), pp. 409-444.
 8. Kempson, E., A. Atkinson and O. Pilley (2004), Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries, University of Bristol: Report of Personal Finance Research Centre. 24.04.2017 tarihinde www.ggy.bris.ac.uk üzerinden erişilmiştir.
 9. McCarthy, D. D. And J.A. Turner (2000), “Pension education: Does it work? Does it matter?”, Benefits Quarterly, 16 (1), pp.64-72.
 10. Panıgyrakıs, G. G., P.K. Theodorıdıs and C.A. Veloutsou C.A (2002), “All customers are not treated equally: Financial exclusion in isolated Greek islands”, Journal of Financial Services Marketing, 7, pp.54-66.
 11. Rahman, M. and G. Palmer (2001), More than just a PIN Number: Young People, Financial Responsibility and Exclusion, New Policy Institute, Londra.
 12. Russell, H., B. Maître and N. Donnelly (2011), Financial exclusion and over-indebtedness in Irish households, Department of Community, Equality & Gaeltacht Affairs and Economic and Social Research Institute, Dublin.
 13. Saın, M., M.M. Rahman and R. Khanam (2016), “Financial exclusion in Australia: can Islamic finance minimise the problem?”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 10 (3), pp.89-104.
 14. Sınclaır, S. (2001), Financial exclusion: An introductory survey, Edinburgh College of Art/Heriot Watt University: CRSIS.
 15. Solo, T. M. (2005), Financial exclusion: A new angle to urban poverty in Latin America, En Breve, 77, pp.1-4.
 16. Solo, T. M. (2008), “Financial exclusion in Latin America - or the social costs of not banking the urban poor”, Environment and Urbanization, 20 (1), pp.47-66.
 17. Temizel, F. (2015), Finansal Dışlanmaya Bakış, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44, ss.124-128.
 18. Wallace, A. and D. Quılgars (2005), Homelessness and financial exclusion: A literature review, New York: Centre for Housing Policy, http://www.friendsprovidentfoundation.org/ üzerinden 20.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
 19. Warsame, M. (2009), “The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK”, Doktora tezi, Durham University. http://etheses.dur.ac.uk üzerinden 20.05.2017 tarihinde erişilmiştir.