Cilt 4 Sayı 2 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Fatih Temizel
Anadolu Üniversitesi
Hamza Doğan
Anadolu Üniversitesi
Berfu Ece Bayçelebi
Anadolu Üniversitesi

Yayınlanmış 2016-08-22

Anahtar Kelimeler

 • Finansal Performans,
 • Oran Analizi,
 • TOPSIS,
 • Performans Sıralaması

Nasıl Atıf Yapılır

Temizel, F., Doğan, H., & Bayçelebi, B. E. (2016). KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 185–202. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.156

Özet

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören işletmelere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ilgili tebliğine göre bağımsız derecelendirme kurumlarınca verilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu kurumsal yönetim konusunda en başarılı 50 işletmenin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu açıdan en başarılı 50 işletme ise fiyat ve getiri analizlerinde yardımcı göstergeler edinmek amacı ile Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dâhil edilmektedir. Bu çalışmada Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bulunan 50 işletme arasından finans sektörü dışında kalan 34 işletmenin finansal performans sıralaması TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi ile elde edilmiştir. TOPSIS yöntemi işletmelere ait 10 adet finansal orana dayalı olarak kullanılmıştır. 2011-2015 yıllarını kapsayan 5 yıl için performans sıralamaları elde edilip yıllar arası sıralama değişimleri incelenmiştir. Son olarak 5 yıllık ortalama performans sıralaması hesaplanarak endeksteki işletmelerin son 5 yıl içerisindeki finansal performans dereceleri ortaya konulmuştur. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. AKKAYA, C. (2004). Finansal rasyolar yardımıyla havayolları işletmelerinin performansının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 19 (1), 15-29.
 2. AKYÜZ, Y., BOZDOĞAN, T., HANTEKİN, E. (2011). TOPSIS yöntemiyle finansal performansın değerlendirilmesi ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13 (1), 73-92.
 3. BÜLBÜL, S., KÖSE, A. (2011) Türk gıda şirketlerinin finansal performansının çok amaçlı karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 71-97.
 4. CEBECİ, G., ÖZBİLGİN, İ.G. (2015). Borsa İstanbul Bilişim Endeksi’nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ve finansal performans açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 47-64.
 5. ÇONKAR, M. K., ELİTAŞ, C., ATAR, G. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) firmaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile ölçümü ve kurumsal yönetim notu ile analizi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 61 (1), 81-115.
 6. DEMİRELİ, E. (2010). TOPSIS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1), 101-112.
 7. DUMANOĞLU, S., ERGÜL, N. (2010). İMKB’de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 8. EGE, İ., TOPALOĞLU, E.E., ÖZYAMANOĞLU, M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları arasındaki ilişki: BİST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9), 100-117.
 9. ELEREN, A., KARAGÜL, M. (2008). 1986-2006 Türkiye ekonomisinin performans değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi, 15 (1), 1-14.
 10. ERGÜL, N. (2014). BİST turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 325-340.
 11. ERTUĞRUL, İ., KARAKAŞOĞLU, N. (2009) Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36, 702-715.
 12. ERTUĞRUL, İ., ÖZÇİL, A. (2014). Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 267-282.
 13. FENG, C. M., WANG, R. T. (2000). Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios. Journal of Air Transport Management, 6, 133-142.
 14. FENG, C. M., WANG, R. T. (2001). Considering the financial ratios on the performance evaluation of highway bus industry. Transport Reviews, 21 (4), 449-467.
 15. İÇ, Y. T., YURDAKUL, M. (2010). Development of a quick credibility scoring decision support system using fuzzy TOPSIS. Expert Systems with Applications, 37 (1), 567-574.
 16. KARAMUSTAFA, O., VARICI, İ., ER, B. (2009). Kurumsal yönetim ve firma performansı: İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 100 – 119.
 17. KULA, V., BAYKUT, E. (2013). Kurumsal yönetim endeksinde yer almanın mevduat bankalarının performansına etkisi: BİST örneği. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 15 (2), 121-136.
 18. OPRIOVIC, S., TZENG, G.H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156, 445–455.
 19. ÖMÜRBEK, V., KINAY, Ö. G. B. (2013). Havayolu taşımacılığı sektöründe TOPSIS yöntemiyle finansal performans değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (3) , 343-363.
 20. SEÇME, N. Y., BAYRAKDAROĞLU, A., KAHRAMAN, C. (2009). Fuzzy performance evaluation in Turkish banking sector using analytic hierarchy process and TOPSIS. Expert Systems with Applications, 36 (9), 11699-11709.
 21. SOBA, M., EREN, K. (2011). TOPSIS yöntemini kullanarak finansal ve finansal olmayan oranlara göre performans değerlendirilmesi, şehirlerarası otobüs sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 23-40.
 22. UYGURTÜRK, H., KORKMAZ, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2), 95-115.
 23. WANG, Y.J., LEE, H. S., LİN, K. (2003). Fuzzy TOPSIS for multi-criteria decision-making. International Mathematical Journal, 3, 367–379.
 24. WANG, J.J., JING, Y.Y., ZHANG, C.F., ZHAO, J.H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 2263–2278.
 25. WANG, Y.J. (2008) Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, 1837–1845.
 26. WU, C. R., LİN, C. T., TSAİ, P. H. (2008). Financial service of wealth management banking: Balanced scorecard approach. Journal of social sciences, 4 (4), 255-263.
 27. YAYAR, R., BAYKARA, H. V. (2012). TOPSIS Yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama. Business and Economics Research Journal, 3 (4), 21-42.
 28. YILMAZ TÜRKMEN, S., CAĞIL, G. (2012). İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi. Maliye Finans Yazıları, 26 (95), 59-78.
 29. YURDAKUL, M., İÇ, Y.T. (2003). Türk otomotiv firmalarının performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-18.
 30. YÜKÇÜ, S., ATAĞAN, G. (2010). TOPSIS yöntemine göre performans değerleme. Journal of Accounting & Finance, (45), 28-35