Vol. 4 No. 2 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTERPRISES UNDER THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Fatih Temizel
Anadolu Üniversitesi
Hamza Doğan
Anadolu Üniversitesi
Berfu Ece Bayçelebi
Anadolu Üniversitesi

Published 2016-08-22

How to Cite

Temizel, F., Doğan, H., & Bayçelebi, B. E. (2016). FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTERPRISES UNDER THE CORPORATE GOVERNANCE INDEX. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 185–202. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.156

Abstract

According to regulations of Capital Market Board (CMB), Corporate Governance Principles Compliance Notes are given by independent rating institutions to companies whose shares are traded on Borsa İstanbul. Via those notes the 50 most successful companies on corporate governance are determined. In order to obtain indicators for the price and yield analysis, the 50 most successful shares are included in the Borsa İstanbul Corporate Governance Index. In this study with the exception of financial sector companies, financial performance ranking of 34 out of 50 companies of the Corporate Governance Index is performed by TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method. TOPSIS method was used based on the 10 financial ratios of the companies. 5 year performance rankings covering the years 2011-2015 were obtained and the ranking changes were examined. Finally, the 5-year average performance rankings were calculated and financial performance ratings of the companies in the index for 5 years is revealed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. AKKAYA, C. (2004). Finansal rasyolar yardımıyla havayolları işletmelerinin performansının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 19 (1), 15-29.
 2. AKYÜZ, Y., BOZDOĞAN, T., HANTEKİN, E. (2011). TOPSIS yöntemiyle finansal performansın değerlendirilmesi ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13 (1), 73-92.
 3. BÜLBÜL, S., KÖSE, A. (2011) Türk gıda şirketlerinin finansal performansının çok amaçlı karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 71-97.
 4. CEBECİ, G., ÖZBİLGİN, İ.G. (2015). Borsa İstanbul Bilişim Endeksi’nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ve finansal performans açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 47-64.
 5. ÇONKAR, M. K., ELİTAŞ, C., ATAR, G. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) firmaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile ölçümü ve kurumsal yönetim notu ile analizi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 61 (1), 81-115.
 6. DEMİRELİ, E. (2010). TOPSIS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1), 101-112.
 7. DUMANOĞLU, S., ERGÜL, N. (2010). İMKB’de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 8. EGE, İ., TOPALOĞLU, E.E., ÖZYAMANOĞLU, M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları arasındaki ilişki: BİST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9), 100-117.
 9. ELEREN, A., KARAGÜL, M. (2008). 1986-2006 Türkiye ekonomisinin performans değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi, 15 (1), 1-14.
 10. ERGÜL, N. (2014). BİST turizm sektöründeki şirketlerin finansal performans analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 325-340.
 11. ERTUĞRUL, İ., KARAKAŞOĞLU, N. (2009) Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36, 702-715.
 12. ERTUĞRUL, İ., ÖZÇİL, A. (2014). Çok kriterli karar vermede TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle klima seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 267-282.
 13. FENG, C. M., WANG, R. T. (2000). Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios. Journal of Air Transport Management, 6, 133-142.
 14. FENG, C. M., WANG, R. T. (2001). Considering the financial ratios on the performance evaluation of highway bus industry. Transport Reviews, 21 (4), 449-467.
 15. İÇ, Y. T., YURDAKUL, M. (2010). Development of a quick credibility scoring decision support system using fuzzy TOPSIS. Expert Systems with Applications, 37 (1), 567-574.
 16. KARAMUSTAFA, O., VARICI, İ., ER, B. (2009). Kurumsal yönetim ve firma performansı: İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 100 – 119.
 17. KULA, V., BAYKUT, E. (2013). Kurumsal yönetim endeksinde yer almanın mevduat bankalarının performansına etkisi: BİST örneği. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 15 (2), 121-136.
 18. OPRIOVIC, S., TZENG, G.H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156, 445–455.
 19. ÖMÜRBEK, V., KINAY, Ö. G. B. (2013). Havayolu taşımacılığı sektöründe TOPSIS yöntemiyle finansal performans değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (3) , 343-363.
 20. SEÇME, N. Y., BAYRAKDAROĞLU, A., KAHRAMAN, C. (2009). Fuzzy performance evaluation in Turkish banking sector using analytic hierarchy process and TOPSIS. Expert Systems with Applications, 36 (9), 11699-11709.
 21. SOBA, M., EREN, K. (2011). TOPSIS yöntemini kullanarak finansal ve finansal olmayan oranlara göre performans değerlendirilmesi, şehirlerarası otobüs sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 23-40.
 22. UYGURTÜRK, H., KORKMAZ, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2), 95-115.
 23. WANG, Y.J., LEE, H. S., LİN, K. (2003). Fuzzy TOPSIS for multi-criteria decision-making. International Mathematical Journal, 3, 367–379.
 24. WANG, J.J., JING, Y.Y., ZHANG, C.F., ZHAO, J.H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 2263–2278.
 25. WANG, Y.J. (2008) Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, 1837–1845.
 26. WU, C. R., LİN, C. T., TSAİ, P. H. (2008). Financial service of wealth management banking: Balanced scorecard approach. Journal of social sciences, 4 (4), 255-263.
 27. YAYAR, R., BAYKARA, H. V. (2012). TOPSIS Yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama. Business and Economics Research Journal, 3 (4), 21-42.
 28. YILMAZ TÜRKMEN, S., CAĞIL, G. (2012). İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi. Maliye Finans Yazıları, 26 (95), 59-78.
 29. YURDAKUL, M., İÇ, Y.T. (2003). Türk otomotiv firmalarının performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-18.
 30. YÜKÇÜ, S., ATAĞAN, G. (2010). TOPSIS yöntemine göre performans değerleme. Journal of Accounting & Finance, (45), 28-35