Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali ÖZDEMİR
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Fatih TEMİZEL
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Ethem ESEN
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-09-20

Anahtar Kelimeler

 • Borsa İstanbul, Statisical analysis, Financial economics.
 • Borsa İstanbul, İstatistiksel analiz, Finansal ekonomi.

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDEMİR, A., TEMİZEL, F., & ESEN, E. (2019). BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1173–1187. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1132

Özet

Finansal iletişim sermaye piyasalarındaki değerlemelerde önemli etkiye sahiptir. Adil piyasa değerine ulaşılmasında paydaşların zamanın ruhuna uygun biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Fayda-maliyet dengesini gözeten etkin yaklaşımlar teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeniden tanımlanmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan sosyal medya bu kapsamda ele alınmıştır. Çalışmada teknoloji sektörü işletmelerinin sosyal medyadaki varlıkları ile piyasa değerleri ve seçili finansal göstergelerle izlenen performansları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları işletmelerin sosyal medya araçlarından en çok Facebook’ta hesap oluşturduklarını ortaya koymaktadır. En az tercih edilen sosyal medya aracı ise Youtube olarak belirlenmiştir. Sosyal medyayı aktif kullanan işletmelerin piyasa değeri ortalaması kullanmayanlardan daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, piyasa değeri yüksek olan işletmelerin, sosyal medyada daha aktif konumda olduklarını göstermektedir. Buna karşın sosyal medya kullanımı ile finansal performans göstergeleri arasında benzer bir ilişki gözlenmemiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Antweiler , W. ve Frank, M. Z. (2004). Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards. 59(3), 1259-1294.
 2. Bollen, J., Mao, H. ve Zeng, X. (2011). Twitter Mood Predicts the Stock Market. Journal of Computational Science, 2(1), 1-8.
 3. Bukovina, J. (2016). Social Media Big Data and Capital Markets-An Overview. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 11, 18–26.
 4. Chen, H., De, P., Hu, Y. J. ve Hwang, B. H. (2013). Customers as Advisors: The Role of Social Media in Financial Markets. 3rd Annual Behavioural Finance Conference. Queen’s University.
 5. Dryer, R. L. (2010). Advising Your Clients (and You!) in the New World of Social Media: What Every Lawyer Should Know About Twitter, Facebook, Youtube, & Wikis. Utah Bar Journal, 23(3), 16-21.
 6. Evans, D. (2010). Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement. Wiley Publishing .
 7. Kara, T. (2011). Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama Ve Türkiye Bilgi ve İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Global Media Journal, 2(4), 102-117.
 8. Kumar, K. S. ve Devi., V. R. (2014). Social Media in Financial Services – A Theoretical Perspective. Procedia Economics and Finance , 11, 306-313.
 9. Lee, L. F., Hutton, A. P. ve Shu, S. (2015). The Role of Social Media in the Capital Market: Evidence from Consumer Product Recalls. Journal of Accounting Research, 53(2), 367–404.
 10. Miller, G. S. ve Skinner, D. J. (2015). The Evolving Disclosure Landscape: How Changes in Technology, the Media, and Capital Markets Are Affecting Disclosure. Journal of Accounting Research , 53(2), 221-239.
 11. Onat, F. (2010). Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi(31), 103-122.
 12. Özgüner Kılıç, H. (2011). "Kurumsal Blog Sahibi Olmanın Şirketlerin Gelir ve Kârına Etkisi: Fortune 500 Üzerinde Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi, 6 (1), 139-162.
 13. Rickett, L. K. (2016). Do Financial Blogs Serve an Infomediary Role in Capital Markets? American Journal of Business, 31(1), 17-40.
 14. Sprenger, T. O., Sandner, P. G., Tumasjan, A. ve Welpe, I. M. (2013). Tweets and Trades: the Information Content of Stock Microblogs. European Financial Management, 20(5), 926–957.
 15. Tumarkin, R. ve Whitelaw, R. F. (2001). News or Noise? Internet Postings and Stock Prices . Financial Analysts Journal, 57(3), 41-51.
 16. Vural, Z. B. ve Bat , M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 17. Wright, D. K. ve Hinson, M. D. (2009). Examining How Public Relations Practitioners Actually are Using Social Media. Public Relations Journal, 3(3), 1-33.
 18. Yang, S. Y., Kevin Mo, S. Y. ve Liu, A. (2015). Twitter Financial Community Sentiment and its Predictive Relationship to Stock Market Movement. Quantitative Finance, 15(10), 1637-1656.
 19. Zhang, X., Fuehres, H. ve Gloor, P. A. (2011). Predicting Stock Market Indicators Through Twitter “I hope it is not as bad as I fear". Social and Behavioral Sciences, 26, 55-62.