Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

İKTİSAT VE İŞLETME TARİHİ KAYNAĞI OLARAK İŞ İNSANI HATIRAT VE OTO/BİYOGRAFİLERİ: TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN ESERLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Akansel YALÇINKAYA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü
Biyografi
Murat KORALTÜRK
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • İş İnsanı,
 • Biyografi,
 • Otobiyografi,
 • Anı

Nasıl Atıf Yapılır

YALÇINKAYA, A., & KORALTÜRK, M. (2019). İKTİSAT VE İŞLETME TARİHİ KAYNAĞI OLARAK İŞ İNSANI HATIRAT VE OTO/BİYOGRAFİLERİ: TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN ESERLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 981–1014. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.291

Özet

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak, Türkiye’de iş insanlarını konu edinen hatırat, biyografi ve otobiyografi türündeki eserleri belirli boyutlara göre sınıflandırmak, ikincil olarak ise, iş dünyasına yönelik hatırat ve oto/biyografi eserlerinin iktisat tarihi ile işletme tarihi yazınlarına yönelik muhtemel katkılarını keşfetmektir. Bu bağlamda, çalışmanın yazarları tarafından derlenen 1947'den 2018'e kadar 278 kitap, içerik analizi ile ilgili kategorilere göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, Türk iş insanları üzerine yayınlanan kitapların çoğunun, onaylı eserler veya para karşılığı kaleme alınmış biyografiler olduğunu ve bu kitapların önemli bir bölümünün hagiografi niteliğinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türk iş insanları ile ilgili yayınlanan kitapların çoğunluğu, sıfırdan zirveye tırmanmaya ilişkin başarı öyküleridir. Araştırmanın sonuçları, Türk iş kadınlarının kitaplarının çok nadir olduğunu ve Türk iş kadınları hakkında sadece 8 kitap yayınlandığını göstermiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ağlargöz, O. (2015). Kurumsal İşlerin Analiziyle İşadamı Kavramının Betimlenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(1), 99-110.
 2. Alper, C. E. (2002). Business cycles, excess volatility, and capital flows: Evidence from Mexico and Turkey. Emerging Markets Finance & Trade, 25-58.
 3. Alpender, G. (1966). Big Business and Big Business Leaders in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan State University, Department of Management, Michigan.
 4. Bali, R. (2002). Tarzı-ı Hayattan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 5. Bali, R. (2003). Prestij kitapları neye yarar! Akşam-lık, 19 Eylül 2003.
 6. Bali, R. (2018). Safehaven - İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’deki Nazi Varlıkları Meselesi. İstanbul: Libra Kitap.
 7. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnekler, Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 8. Birinci, A. (2007). Bir Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Türünden Eserlere Dair Meseleler. XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 9. Birinci, A. (2011). İktisat Tarihi Araştırmalarının Bir Kaynağı Olarak Hâtırat Türünden Eserler: M. Şerif Korkut’un Hatıratında Burdur’un İçtimai ve İktisadî Manzarası. Tokdemir, E., Günçavdı, Ö. ve Kayam, S. S. (Ed.), Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan-Yakın Tarihimizin İktisadî Panoraması, 163-182, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 10. Birinci, A. (2016). Türkiye’de Biyografi Geleneği. Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi, 99: 49-53.
 11. Birinci, A. (2018). Tarihin Kara Kitabı. İstanbul: Kopernik.
 12. Broeze, F. (1996). Business biography and economic history: Robert Brooks, the Union Bank of Australia, and the development of imperial finance, 1837–1876. Australian Economic History Review, 36(1), 64-88.
 13. Buğra, A. (1987). Review Article: The Late Coming Tycoons of Turkey. Journal of Economics and Administrative Studies, 1(1), 143-155.
 14. Buğra, A. (1995). Devlet ve İşadamları. Ankara: İletişim Yayınları.
 15. Cengizkan, A. (2007). İlhan Tekeli ile “Cumhuriyetin Harcı” Üzerine: Türkiye’de Modernite ve Tarih Yazımı. Mimarlık Dergisi, 333.
 16. Corley, T.A.B. (2006). Historical Biographies of Entrepreneurs. Casson, M., Basu, A., Wadeson, N. ve Yeung, B., (Ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, (138-157), Oxford: Oxford University Press.
 17. Dawson, A., & Hjorth, D. (2012). Advancing family business research through narrative analysis. Family Business Review, 25(3), 339-355.
 18. Dirlik, S. ve Erçek, M. (2015). Türkiye’deki İşletme Grupları, Sahipleri ve Yöneticileri İle İlgili Kitaplar Üzerine Bir İnceleme. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 19. Dündar, C. (2006). Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, İstanbul: Doğan Kitap.
 20. Erçek, M. (2012). Exploring Turkish Business Groups: Origins, Salient Characteristics and Evolutionary Dynamics. XVI. World Economic History Congress, Stellenbosch University, South Africa.
 21. Erdoğmuş, N. (2000). Otobiyografilerin Analizi Yoluyla Girişimci İşadamlarının Kariyer Gelişimi Hakkında Bir Araştırma. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi.
 22. Erdoğmuş, N. (2001). Girişimci İşadamlarının Gelişim Deneyimleri ve Girişimcilik Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin Hayat Tarihi Yöntemiyle İncelenmesi. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 23. Erdoğmuş, N. (2016). Bundling career capital with intertwined governance structure: Career construction of pioneering CEOs in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 407-416.
 24. Erdoğmuş, N. ve Esen, E. (2018). Constructing the CEO Personal Brand: The Case of Four Pioneering CEOs in Turkey. Corporate Reputation Review, 21, 37-49.
 25. Ford, E. W., Duncan, W. J., Bedeian, A. G., Ginter, P. M., Rousculp, M. D. ve Adams, A. M. (2005). Mitigating risks, visible hands, inevitable disasters, and soft variables: Management research that matters to managers. Academy of Management Perspectives, 19(4), 24-38.
 26. Ingham, J. N. (1983). Biographical Dictionary of American Business Leaders. California: Greenwood Publishing Group.
 27. Jacobs, D. (2007). Critical Biography and Management Education. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 104-108.
 28. Jeremy, D. J. (1985). A gallery of distinguished individuals: the Biographical Dictionary of American Business Leaders. Business History Review, 59(2), 278-283.
 29. Kabasakal, H. (1998). Türkiye’de Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Profili. Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (303–312). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 30. Kabasakal, H. (1999). A profile of top women managers in Turkey. Z. F. Arat (Ed.), Deconstructing Images of the Turkish Women, (225–240). New York, NY: Palgrave.
 31. Kırmızı, A. (2015). Biyografi. Şimşek, A. (Ed.), Tarih İçin Metodoloji, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 32. Kırmızı, A. (Hazırlayan). (2013). Otur Baştan Yaz Beni. İstanbul: Küre Yayınları.
 33. Knowles, H. (2013). Writing Biography as Business History: Some Methodological Approaches. 5. Annual Conference of Academic Association of Historians in Australian and New Zealand Business Schools, Sydney: University of Sydney.
 34. Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28.
 35. Kuş, E. (2007). Sosyal bilim metodolojisinde paradigma dönüşümü ve psikolojide nitel araştırma. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 19-41.
 36. Lambrecht, J. (2005). Multigenerational transition in family businesses: A new explanatory model. Family business review, 18(4), 267-282.
 37. Lässig, S. (2013). Modern Tarihte Biyografi – Biyografide Modern Tarihyazımı. Abdülhamit Kırmızı (Haz.), Otur Baştan Yaz Beni, (Çev. C. Özkılıç), İstanbul: Küre Yayınları.
 38. Mathias, B. D. ve Smith, A. D. (2016). Autobiographies in organizational research: using leaders’ life stories in a triangulated research design. Organizational Research Methods, 19(2), 204-230.
 39. Mayo, A. (2012). The use of history and biography to teach leadership. Friedman, W. A. ve Jones, G. (Eds.) Teaching Business History: Insights and Debates, Papers Delivered at Harvard Business School.
 40. Naveh, E. (1991). The Transformation of the" Rags to Riches" Stories: Business Biographies of Success in the Progressive Era and the 1920s. American Studies International, 29(1), 60-80.
 41. Ortaylı, İ. (1999). Türk Tarihçiliğinde Biyografi İnşası ve Biyografik Malzeme Sorunsalı. Osmanlı’dan Cumhuriyete – Problemeler, Araştırmalar, Tartışmalar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 42. Öğüt, A. (2006). Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: cam tavan sendromu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78.
 43. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 44. Özen, Ş. (2017). Çok Bölümlü Yapı Türkiye’ye Gelince Nasıl Holding’e Dönüştü? Yerel ve İthal Yönetim Uygulamalarının Merkez ve Çevre Ülkelerde Meşrulaştırılması. Yönetim ve Çalışma Dergisi, 1(1), 2-22.
 45. Özen, Ş. ve Yeloğlu, H. O. (2006). Bir örgüt kimliği olarak ‘holding’ adının inşası ve aşınması: Eşanlı kurumsallaşma ve çözülme üzerine bir model önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1-2), 45-84.
 46. Paxman, A. (2018). Business biography in Mexico: the state of the genre, its usefulness, and how to research one. Secuencia: revista de historia y ciencias sociales, (100), 185-211.
 47. Phillips Carson, P. ve Carson, K. D. (1998). Theoretically grounding management history as a relevant and valuable form of knowledge. Journal of Management History, 4(1), 29-42.
 48. Renders, H., De Haan, B. ve Harmsma, J. (2016). The Biographical Turn: Lives in History. London: Taylor & Francis.
 49. Reveley, J. (2010). Using autobiographies in business history: a narratological analysis of Jules Joubert's Shavings and Scrapes. Australian Economic History Review, 50(3), 284-305.
 50. Sarachek, B. (1978). American entrepreneurs and the Horatio Alger myth. The Journal of Economic History, 38(2), 439-456.
 51. Savaşkan, O. ve Ertan, M. (2018). Giriş. Savaşkan, O. ve Ertan, M. (Ed.). Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan, (9-24). İstanbul: İletişim Yayınları.
 52. Sims, D. B. (1993). The formation of top managers: A discourse analysis of five managerial autobiographies. British Journal of Management, 4(1), 57-68.
 53. Spiekermann, U. (2016). Why Biographies? Actors, Agencies, and the Analysis of Immigrant Entrepreneurship. Berghoff, H. ve Spiekermann, U. (Ed.). Immigrant Entrepreneurship: The German-American Experience since 1700, (37–51). Washington, DC: GHI.
 54. Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 55. Şirin, İ. (2015). Seyahatname, Hatırat ve Mektup. Şimşek, A. (Ed.), Tarih İçin Metodoloji, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 56. Tamer, M. (2010). Sabancı: ‘TÜSİAD’da yıllarca tek kadın üye olarak yalnız kaldım. Milliyet, 21 Ocak 2010.
 57. Tekeli, İ. (2001). Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor? Toplumsal Tarih, 95, 13-20.
 58. Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1993). Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık ve Demiryolu Programlarının Etkisi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 20, 1-21.
 59. Toy, E. (1974). İmparator, Ankara: May Yayınları.
 60. TÜSİAD. (2018). TÜSİAD 48. Genel Kurul Bülteni. İstanbul. https://tusiad.org/tr/tum/item/.../8869_b5483054678e80af0574c8819a5078e1, (25.7.2018).
 61. Valtonen, H. (2007). Does culture matter? Entrepreneurial attitudes in the autobiographies of twentieth-century business leaders in Finland and the United States. In Business History Conference. Business and Economic History On-line: Papers Presented at the BHC Annual Meeting. Business History Conference.
 62. Vatansever, Ç. (2017). Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderliği Yorumlamak: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler Kitabı. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 2(2), 43-68.
 63. Watson, T. J. (2009). Narrative, life story and manager identity: A case study in autobiographical identity work. Human relations, 62(3), 425-452.
 64. Westley, F., & Mintzberg, H. (1989). Visionary leadership and strategic management. Strategic management journal, 10(S1), 17-32.