Cilt 9 Sayı 3 (2021): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü

Arzu Uğurlu Kara
Dr. Öğ. Grv. Milli Savunma Üniversitesi
Memduh Beğenirbaş
Doç. Dr., Milli Savunma Üniversitesi

Yayınlanmış 2021-09-24

Anahtar Kelimeler

 • Örgütsel Adalet,
 • Örgütsel Sessizlik,
 • Güven
 • Trust,
 • Organizational Justice,
 • Organizational Silence

Nasıl Atıf Yapılır

Uğurlu Kara, A. ., & Beğenirbaş, M. . (2021). Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), 956–975. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1850

Özet

Günümüzde herkes değişimin her örgüt tarafından dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu bilmektedir. Üniversiteler de sektörlere insan sermayesi sağlayan örgütler olarak bu değişim karşısında kendini sürekli yenileyen bir örgüt iklimi yapısına sahip olmalıdır. Bunun için yaratıcı fikirlerin üretildiği, herkesin kararlara katıldığı, kısacası çalışanların ses çıkarıp örgütsel sessizliğe bürünmediği örgüt yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maksatla tüm bunlara zemin oluşturmayı kolaylaştıracak olumlu örgütsel adalet algısının oluşturulması ve akademisyenlerin bu ortamı oluşturacak yöneticilerine güven duyması üniversiteler için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada 236 akademisyenden elde edilen veriler ışığında; akademisyenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkide yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkileri korelasyon ve regresyon analizleri ile ortaya konulmuş, düzenleyici etki regresyon eğrisi ile ayrıca sınanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, akademisyenlerin örgütsel adalet algılarındaki artış, örgütsel sessizlik davranışlarını azaltmaktadır. Bunun yanı sıra akademisyenlerin yöneticilerine duydukları güven duygusu örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. (Ed. Berkowitz, L.). In: Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press, 267-299.
 2. Alkayış, L. (2015). Mobbing ve Örgütsel Sessizliğin Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi.Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 3. Alsalem, M., & Alhaiani, A. (2007). Relationship between Organizational Justice and Employees Performance. Aledari, March, (108), 97-110.
 4. Aryee, P. S., Budhwar, Z. & Chen, X. (2002). Trust as a Mediator of the Relationship between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of A Social Exchange Model. Journal of Organizational Behavior, 23 (3), 267-285.
 5. Aylsworth, J. (2008). Change in the Workplace: Organizational Silence Can be Dangerous. Organizational Psychology Examiner. Erişim adresi: http://www.examiner.com.
 6. Bagheri, G., Zarei, R., & Aeen, M. N. (2012). Organizational Silence Basic Concepts and Its Development Factors. Ideal Type of Management, 1, 50.
 7. Bakiev, E. (2013). The Influence of Interpersonal Trust and Organizational Commitment on Perceived Organizational Performance. Journal of Applied Economics and Business Research, 3(3), 166-180.
 8. Baldwin, S. (2006). Organizational Justice. Institute for Employment Studies, 1-13.
 9. Baron R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. J Pers Soc Psychol 51:1173-82.
 10. Beugre, C. D. (1998). Implementing Business Process Reengineering: The Role of Organizational Justice. The Journal of Applied Behavioral Science, 34(3), 347-360.
 11. Blader, S. L., & Tyler, T. R. (2003). A Four-Component Model of Procedural Justice: Defining the Meaning of a “Fair” Process. Personality and Social Psychology Bulletin, 29 (6), 747-758.
 12. Blau, P. (1964). Power and Exchange in Social Life. New York, NY: John Wiley & Sons
 13. Bies, R. J., & Moag, J. S. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness. Research on Negotiation in Organizations, 1, 43-55.
 14. Binikos, E. (2010). Sounds of Silence: Organizational Trust and Decisions to Blow The Whistle. SA Journal of Industrial Psychology, 34(3), 48-59.
 15. Brinsfield, C. (2009) Employee Silence: Investigation of Dimensionality, Development of Measures, And Examinatıon of Related Factors Dissertation, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ohio State University.
 16. Brinsfield, C. T., Edwards, M. S., & Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations. Emerald Group Publishing Limited, 1st Edition, UK
 17. Brockner, J., Sıegel, P.A., Daly, J.P., Tyler, T., & Martin, C.; (1997). When Trust Matters: The Moderating Effect Of Outcome Favorability. Administrative Science Quarterly, 42, 558-583.
 18. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 19. Charash, Y. C.., & Spector, P. E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2), 278-321.
 20. Colquitt, J. A. (2001). On The Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
 21. Colquitt, J., & Greenberg, J. (2003). Organizational Justice: A Fair Assessment of the State of the Literature. In J. Greenberg (Ed.), Organizational Behavior: The State of the Science. 2nd ed: 165-210. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
 22. Cropanzona, R., & Folger, R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management. London: Sage Publications, 1-304.
 23. Cropanzano, R., & Wright, T. A. (2003). Procedural Justice and Organizational Staffing: A Tale of Two Paradigms. Human Resource Management Review, 13, 7-39.
 24. Cropanzano, R., Bowen, D.E., & Gilliland. S.W. (2007). The Management of Organizational Justice. Academy of Management Perspectives. November, 34-48
 25. Çakıcı, A. (2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği: Neden Sessiz Kalmayı Tercih Ediyoruz?, Detay Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
 26. Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Alioğulları, Z. D. (2013). The Relationship Between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in The Province of Erzurum, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 314-321.
 27. Dabbagh, P., Esfahani, A. N., & Shahin, A. (2012). Studying Relationship Between Perceived Organizational Justice and Organizational Silence (Case study: Khorshid hospital's personals). Institute of Interdisciplinary Bus, Res. 3(10):468-478.
 28. Demir, N. (2008). Liderlik Tarzının Örgütsel Adalet ile İlişkisi ve Lidere Olan Güvenin Bu İlişkideki Rolü. Öneri, 8(30), 195-205.
 29. Demircan, N. (2003). Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama. (Doktora Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 30. Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 115-132.
 31. Demırkaya, A, H., & Şimşek Kandemir, A. (2014). Örgütsel Adaletin Boyutları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir İşletme İncelemesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2): 263-279
 32. Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice. Journal of Applied Psychology, 87.4, 611–628.
 33. Durak, İ. (2014). Örgütsel Sessizliğin Demografik ve Kurumsal Faktörlerle İlişkisi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 89-108
 34. Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The Role of Trust in Organization Innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1108/14601060810869848.
 35. Fard, P., & Karimi, P. (2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University. International Education Studies, 8 (11).
 36. Fitzroy, T. (2007). The Importance of Organizational Trust. Best Advice Forum. Erişim adresi: http://www.articlesbase.com.
 37. Folger, R., & Konovsky, M. A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32,115-130.
 38. Fortin, M. (2010). Perspectives on Organisational Justice: Concept Clarification, Social Context İntegration, Time and Links With Morality. International Journal of Management Reviews, 2 (10), 93-126.
 39. Gao, L., Janssen, O., & Shi, K. (2011). Leader Trust and Employee Voice: The Moderating Role of Empowering Leader Behaviors. The Leadership Quarterly, 22, 787-798
 40. Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. The Academy of Management Review, 12(1), 9-22
 41. Günce, S. (2013). İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 42. Güngör, S. K., & Potuk, A. (2018). Öğretmenlerin Mobbing, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik Algıları ve Aralarındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 1-20.
 43. Güvenli, D. (2014). Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi Emniyet Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 44. Hayes, A. F. (2018). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: The Guilford Press.
 45. Jawahar, I. M. (2002). A Model of Organizational Justice and Workplace Aggression. Journal of Management, 28(6) 811-834.
 46. Jones, G., & George, J. (1998). The Experience and Evolution of Trust: İmplications for Cooperation and Teamwork. The Academy of Management Review, 23(3), 531-546.
 47. Johnson, J. P., Korsgaard, M. A. & Sapienza, H. J. (2002). Perceived Fairness, Decision Control, and Commitment in International Joint Venture Management Teams. Strategic Management Journal, 23 (12), 1141-1160.
 48. Jung, D. I., & Avolio, B. J. (2000). Opening the Black Box: An Experimental Investigation of The Mediating Effects of Trust and Value Congruence on Transformational and Transactional Leadership. Journal of Organizational Behavior, 21(8), 949–964.
 49. Horn Nord, J., Paliszkiewicz, J., Koohang, A., & Gołuchowski, J. (2014). Management Trust, Organizational Trust, and Organizational Performance Advancing and Measuring A Theoretical Model. Management and Production Engineering, 5(1), 32-41.
 50. İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4), 195-216.
 51. Karacaoğlu, K., & Cingöz, A. (2009). İş Gören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 700-707.
 52. Khanifar, H., Moghimi, M., Jandaghi, Gh., & Zarvandy, N. (2009). Analysis of Relation between Elements of Trust and Organizational Commitment of Personnel (social welfare organization of Qom state and education organization of Qom state). Journal of Public Administration, 1(2), 3-18.
 53. Kılıçlar, A. (2011). Yöneticiye Duyulan Güven ile Örgütsel Adalet ilişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(3), 23–36.
 54. Kim, W. C., & Mauborgne, R. A. (1991). Implementing Global Strategies: The Role of Procedural Justice. Strategic Management Journal, 12, 125-143.
 55. Kim, W. C., & Mauborgne, R. A. (1993). Procedural Justice, Attitudes, and Subsidiary Top Management Compliance With Multinationals' Corporate Strategic Decisions. Academy of Management Journal, 36 (3), 502-526.
 56. Konovsky, M. A., & Pugh, S.D. (1994). Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Management Journal, 37, 656–669.
 57. Koçel T. (2014). İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. (15. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları, 1- 855.
 58. Korsgaard, M. A., Schweiger, D. M., & Sapienza, H. J. (1995). Building Commitment, Attachment, and Trust in Strategic Decision-Making Teams: The Role of Procedural Justice. Academy of Management Journal, 38 (1), 60-84.
 59. Lavelle, J. Brockner, M. A., Konovsky, K. H., Price, A. B., Henley, A. T., & Vinekar, V. (2009). Commitment, Procedural Fairness, and Organizational Citizenship Behavior: A Multifoci Analysis. Journal of Organizational Behavior, 30 (3), 337-357.
 60. Leventhal, G. S. (1980). What Should be done With Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships. In K. Gergen, M. Greenberg & R. Willis (Eds.), Social exchange: Advances in theory and research: 27–55. New York: Plenum.
 61. Liao, W. C., & Tai, W. T. (2006). Organizational Justice, Motivation to Learn, and Training Outcomes, Social Behavior and Personality, 34(5), 545-556.
 62. Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, D. E. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management, 20(3), 709-734
 63. McAllister, D. J. (1995). Affect-And Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24–59.
 64. McCain, S. C., Tsai, H., & Bellino, N. (2010). Organizational Justice, Employees‟ Ethical Behavior, and Job Satisfaction in The Casino Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(7), 992-1009.
 65. Meydan, C. H., Köksal, K., & Uğurlu Kara, A. (2016). Örgüt İçinde Sessizlik: Örgütsel Etik Değerlerin Etkisi ve Adalet Algısının Aracılık Rolü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3), 142-159.
 66. Milliken, F.J., & Morrison, E.W. (2003a). Shades of Silence: Emerging Themes and Future Directions for Research on Silence in Organizations. Journal of Management Studies, 40 (6), 1564-1568.
 67. Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. E. (2003b). An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don't Communicate Upward and Why. Journal of Management Studies, 6 (40), 1453-1476.
 68. Mirmohammadi, S. M., & Marefat, A. (2014). The Effect of Perceived Justice and Organizational Silence on Organizational Commitment, International Review of Management and Business Research, 3(3), 1773-1789.
 69. Moorman, R. H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: do Fairness Perception Influence Employee Citizenship?. Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
 70. Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in A Pluralistic World. Academy of Management Review, 25, 706-731.
 71. Nabatchi, T., Bingham, L.B., & Good, D. H. (2007). Organizational Justice and Workplace Mediation: A Six Factor Model, International Journal of Conflict Management, 18 (2), 148-176.
 72. Nielsen, R. P. (2003). Why do We Remain Silent in The Face of Unethical Behavior?. Occasional Paper, 6.
 73. Nyhan, R. C., & Marlowe, H. A. (1997). Development and Psychometric Properties of the Organizational Trust Inventory. Evaluation Review, 21(5), 614-635.
 74. Organ, D. W. (1990). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior, Greenwich, CT: JAI Press. 12, 43–72
 75. Önder, E. (2017). Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sessizliğin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (2).
 76. Özçınar, M. F., Demirel, Y., & Özbezek, B. D. (2015). Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 150-171.
 77. Özmen, Ö., Arbak, Y., & Özer P. (2007). Adalete Verilen Değerlerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 7 (1), 17–33.
 78. Park, W., & Keil, M. (2009). Organizational Silence and Whistle. Blowing on IT Projects: An Integrated Model. Decision Sciences, 40(4), 901–918.
 79. Pillai, R., Schriesheim, C. A., & Williams, E. S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. Journal of Management, 25(6), 897–933.
 80. Pinder, C. C. & Harlos, K. P. (2001). Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived İnjustice. Research in Personnel and Human Resources Management, K. M. Rowland and G. R. Ferris eds., New York: JAI Press, 20, 331-369.
 81. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers’ Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107– 142.
 82. Radmard, S. G., & Afkhami A. M. (2014). Effect of Organizational Culture on Organizational Silence: The Mediating Role of Organizational Commitment, International Journal of Management and Humanity Sciences, 3 (10), 3306-3313.
 83. Sheik-Mohamed, L., Mohiadeen, A. K. M., & Anisa, H. (2012). Relationship among Organizational Commitment, Trust and Job Satisfaction: An Empirical Study in Banking Industry. Research Journal of Management Sciences, 1(2), 1-7.
 84. Sözen, C., Yeloğlu, H. O. ve Ateş, F. (2009). Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyon Üzerine Görgül Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 395-408.
 85. Steiner, D., D., & Bertolino, M. (2006). The Contributions of Organizational Justice Theory to Combating Discrimination. Cahiers de l’Urmis, Discrimination: Perspectives de la Psychologie Sociale et de la sociologie, (1-9).
 86. Tan, Ç. (2014). Organizational Justice as a Predictor of Organizational Justice, Educational Research and Reviews, 9, 1190-1202.
 87. Taşçıoğlu, H. (2010). Örgüt Kültürünün Örgütsel Adalete Etkisi: Bir Örnek Olay. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 88. Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 89. Tulubas, T., & Celep, C. (2012). Effect Of Perceived Procedural Justice on Faculty Members’ Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 1221 – 1231
 90. Usmani, S., & Jamal, S. (2013). Impact of Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Temporal Justice, Spatial Justice on Job Satisfaction of Banking Employees, Review of Integrative Business & Economics Research, 2(1), 351-383.
 91. Ülker, G. (2008). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Yönetici ve Örgüte Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (16), 188-208.
 92. Ünler, E. (2015). Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?. İ. Tamer (Ed). Örgüt Yönetimi: Bir Derleme içinde. İstanbul: Nobel Yayın, 2015, 1-16
 93. Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40, 1359-1392.
 94. Vakola, M. and Bouradas, D. (2005). Antecedents and Consequences of Organizational Silence: An Empirical Investigation. Employee Relations, 27 (5), 441-458.
 95. Wang, S., Tomlinson, E. C., & Noe, R. A. (2010). The Role of Mentor Trust and Protégé Internal Locus of Control in Formal Mentoring Relationships. Journal of Applied Psychology, 95(2), 358
 96. Yang, J., Mossholder, K. W., & Peng, T. K. (2009). Supervisory Procedural Justice Effects: The Mediating Roles of Cognitive and Affective Trust. The Leadership Quarterly, 20(2), 143–154
 97. Yang, J., & Mossholder, K. W. (2010). Examining The Effects of Trust in Leaders: A Bases-And-Foci Approach. The Leadership Quarterly, 21(1), 50–63.
 98. Yeşil, Salih, Yüksel, M., & Hatunoğlu, M. (2020). Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Alan Araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), 568-598
 99. Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. (2010). Do Unfair Procedures Predict Employees' Ethical Behavior by Deactivating Formal Regulations? Journal of Business Ethics, 94, 411-425.