Cilt 3 Sayı 2 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İŞ KAZALARI RİSKLERİ VE NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Haluk Tanrıverdi
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Biyografi
Orhan Akova
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Nurcan Türkoğlu Latifoğlu
S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlanmış 2015-10-30

Anahtar Kelimeler

 • iş kazaları nedenleri,
 • yenidoğan yoğun bakım üniteleri

Nasıl Atıf Yapılır

Tanrıverdi, H., Akova, O., & Latifoğlu, N. T. (2015). YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İŞ KAZALARI RİSKLERİ VE NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 234–260. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i2.104

Özet

Bu çalışma hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin nitelikleri (fiziksel şartları,  standart uygulamaları, çalışanların nitelikleri ve koruyucu kullanma durumu) ile işe bağlı nedenler ve riskler, çalışana bağlı nedenler ve riskler arasında ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Anket yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin nitelikleri ile işe bağlı nedenler ve riskler ve çalışana bağlı nedenler ve risklere yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan regresyon analizinde literatürde birçok çalışmada bulgulanmış hipotezlerin bu çalışmada anlamlı çıkmadığı görülmektedir. İlişki saptanan alt boyutlar işyerlerinde fiziksel ortamların iyileştirilmesi, çalışanların niteliklerinin iyileştirilmesi ve standart uygulamaların işe bağlı nedenler ve iş risklerini arttırdığını göstermektedir. Araştırmadan çıkan sonuca göre; yöneticilerin fiziksel ortamın iyileştirilmesi, standart uygulamaların yaygınlaştırılması ve çalışanların niteliklerinin arttırılmasının yanında diğer örgütsel faktörleri de göz önünde bulundurması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aiken, L.H., Clarke, S.P. ve Sloane, D.M., (2002). “Hospital Staffing, Organization And Quality Of Care: Cross-National Findings”, Nursing Outlook, 50, 187-94.
 2. Akın, L. (2005). İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İşyerinin Örgütlenmesi, AÜHFD, 54 (1), 1-60.
 3. Akkaya, G. (2007). Avrupa Birliği ve Türk Mevzuatı Açısından Sağlık Kuruluşlarında İs sağlığı, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları ve Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul.
 4. Cho, E., H. Lee, M. Choi, S. H. Park, Y. Yoo, L.H. Aiken. (2013) “Factors Associated With Needle Stick And Sharp İnjuries Among Hospital Nurses: A Cross-Sectional Questionnaire Survey”, International Journal of NursingStudies, 50, 1025-1032.
 5. Clarke, S.P.,Rockett, J.L., Sloane, D.M., Aiken, L.H., (2002)a. “Organizational Climate, Staffing, And Safety Equipment As Predictors Of Needle Stick İnjuries And Near-Misses İn Hospital Nurses”. American Journal of Infection Control, 30 (4), 207-216.
 6. Clarke, S.P.,Sloane, D.M., Aiken, L.H., (2002)b. “Effects Of Hospital Staffing And Organizational Climate On Needle Stick İnjuries To Nurses”, American Journal of Public Health, 92 (7), 1115-1119.
 7. Cohen, H. H.,& Cleveland, R. J. (1983). “Safety program practices in record-holding plants”, Professional Safety, 3, 26-33.
 8. Çalışkan, D ve R. Akdur. (2001). “Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Kendi Bildirimleri İle Karşılaştıkları Mesleki Riskler”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54 (2), 135-142.
 9. Çırpı, F,. Y.D. Merih, ve M. Yaşar Kocabay (2009). “Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2 (3),26-34.
 10. Demirbilek, T. (2005), İş Güvenliği Kültürü, İzmir: Legal Yayıncılık.
 11. Demirbilek, T. ve Ö. Çakır. (2008). “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 173-191.
 12. Galindez L.J. ve D.J. Haiduven,(2006). “3 Circumstances Surrounding Needlestick /Sharp İnjuries Among Health Care Workers In A Venezuelan Public Hospital”, AJIC: AmericanJournal of Infection Control, 34(5), 68-69.
 13. Gershon, R. R. M., C. D. Karkashian, J. W. Grosch, L. R. Murphy, A. Escamilla-Cejudo, P. A.
 14. Flanagan, E. Bernacki, C. Kasting, ve L. Martin (2000). “Hospital Safety Climate Andits Relationship With Safe Work Practices And Work Place Exposure İncidents”, AJIC Am J Infect Control, 28, 211-221
 15. Martins, A., A.C. Coelho, M. Vieira, M. Matos, M. L. Pinto (2012). “Age And Years İn Practice As Factors Associated With Needle Stick And Sharps İnjuries Among Health Care Workers İn A Portuguese Hospital”, Accident Analysis and Prevention, 47, 11-15.
 16. Mourshed, M., Y. Zhao (2012) “Health Care Providers’ Perception Of Design Factors Related To Physical”, Journal of Environmental Psychology, 32, 362-370.
 17. Özkan Ö. (2005). Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş ve Çalışma Ortamı Tehlike ve Riskleri İle Risk Algılarının Saptanması, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 18. Özkan, Ö. ve O.N. Emiroğlu. (2006). “Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri”, C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3), 43-51.
 19. Perhats,C., V. Keough, J. Fogarty, N.L. Hughes, C.J. Kappelman, M. Scott, ve J. Moretz. (2012).
 20. “Non–Violence-Related Work Place İnjuries Among Emergency Nurses İn The United States:
 21. İmplications Form Proving Safe Practice, Safe Care”, Journal Of Emergency Nursing, November,
 22. (6), 541-548.
 23. Pidgeon, N. F. (1991). “Safety Culture And Risk Management In Organizations”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 22(1), 129-140.
 24. Smith, D.R., M. Mihashi, Y. Adachi, Y. Nakashima , T. Ishitake (2006)a. “Epidemiology Of Needle Stick And Sharps Injuries Among Nurses In A Japanese Teaching Hospital”, Journal of Hospital Infection, 64, 44-49
 25. Smith, G. S., Y.-H. Huanga, M. Ho, ve P. Y. Chenc (2006)b. “The Relationship Between Safety Climate And Injury Rates Across Industries: The Need To Adjust For İnjury Hazards”, Accident Analysis and Prevention, 38, 556-562.
 26. Thoms, P. ve R.R. Venkataraman, (2002). “Relation Of Managers’ Personality To Accident And İnjury Rates”, Psychol. Rep. 91, 1107-1115.
 27. Turner, B. A. (1991). “The Development Of A Safety Culture”. Chemistry and Industry, 4, 241-243.
 28. Tüchsen, F., K. B. Christensen, H. Feveile, ve J. Dyreborg (2009). “Work Injuries And Disability”, Journal of Safety Research, 40, 21-24.
 29. Türkoğlu, N. (2010). “Yenidoğan Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve İş Güvenliği İle Örgütlemeden Kaynaklanan Sorunları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul.
 30. Ulrich, R. S.,Zimring, C., Zhu, X., Du Bose, J., Seo, H., Choi, Y., Quan, X., Jospeh, A., (2008). “A Review Of There Search Literature On Evidence-Based Health Care Design (Part I)”, Health Environments Research and Design, 1, 61-125.
 31. Vredenburgh, A. G. (2002). “Organizational Safety: Which Management Practices Are Most Effective İn Reducing Employee İnjury Rates?”, Journal of Safety Research, 33, 259-276.
 32. Yassi, A, J. Wickström,ve M. Palacios (2004). Globalization and the health of the health care workforce: International Journal of Occupational and Environmental, 10(4), 355-359.
 33. Yenimahalleli, G. (1999). Türkiye’de Sağlık İşkolunun Özellikleri Ve Sendikal Örgütlenme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 34. Yu, W, I.T.S. Yu,, Z. Li , X. Wangb , T. Sun , H. Lin, S. Wan, H. Qiu, S. Xie (2012). “Work-Related İnjuries And Musculoskeletal Disorders Among Factory Workers İn A Majorcity Of China”, Accident Analysis and Prevention, 48 457– 463.
 35. Zohar, D. (1980). “Safety Climate İn İndustrial Organizations: Theoretical And Applied İmplications”, Journal of Applied Psychology, 65, 96-102.
 36. Zohar, D., (2000). “A Group-Level Model Of Safety Climate: Testing The Effects Of Group Climate On Micro-Accidents İn Manufacturing Jobs”. J. Appl. Psychol, 85, 587-596.
 37. Zuhosky, J. P., R. W. Irwin, A. W. Sable, W.J. Sullivan, A. Panagos, ve P.M. Foye (2007). “Acute Industrial Musculoskeletal Injuries in The Aging Workforce”, Arch Phys Med Rehabil, 88 (1), 34-39.