Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

HASTALARIN SAĞLIK KURULUŞU TERCİHLERİNDE MARKA İMAJININ ETKİSİ

Mustafa Gökhan ZOR
Bilim Uzmanı
Derya Fatma BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Marketing, Health Care, Patients, Brand İmage
 • Pazarlama, Sağlık Hizmeti, Hasta Marka İmajı

Nasıl Atıf Yapılır

ZOR, M. G., & BİÇER, D. F. (2020). HASTALARIN SAĞLIK KURULUŞU TERCİHLERİNDE MARKA İMAJININ ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3655–3689. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1563

Özet

Sağlık kurumlarında kurumsal imaj ile hizmet kalitesi arasında çok yakın ilişkilerin bulunduğu ve bu iki kavramın içi içe geçtiği savunulmaktadır. Sağlık kurumunun iyi ve başarılı bir imajı olması hastalar açısından önemli bir tercih nedeni olarak görülmektedir. Bütün işletmeler pazarlama süreçlerinde geri dönüş sağlanmasını amaçlayan kanalları tercih etmektedirler. Tüketicinin zihninde bir marka olmak ve olumlu marka imajı oluşturmak; o markanın bütün özelliklerini en iyi şekilde tanımlayacak akılcı ve bir bütün olarak iyi organize edilmiş, halkla ilişkiler ve etkili iletişim yöntemleriyle mümkündür. İşletmeler, ortaya koydukları hizmet çeşitliliği, hizmet sunum kalitesi, müşteri ile iletişimin mesaj içeriği, yetkin personel, teknik ekipman ve memnun edilmiş müşteriler gibi birçok etkenle bunu başarabilmektedir. Bu çalışmada sağlık hizmeti sunan işletmelerde marka imajının algılanan hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti ve hastaların sağlık kuruluşu tercihleri (bağlılık) üzerine etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.  Araştırmanın evrenini Sivas ili merkezde bulunan Sivas Numune Hastanesine sağlık hizmeti almak için gelen hastalar oluşturmaktadır. Araştırmada tercih edilen anket yöntemi yüz yüze görüşme tekniğidir. Anket 430 hastaya uygulanmıştır. Veriler tatmin düzeylerini ölçmede kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiksel metotlarla birlikte, Güvenilirlik Analizi, Faktör Analizi, Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklem t-Testi, Tamhane’s Testi, Scheffe Testi ve Tek Yönlü ANOVA ile değerlendirmeye gidilerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hastaların algıladıkları hizmet kalitesi ve hastaneyi yeniden tercih etme (bağlılık) niyetleri üzerinde marka imajının etkili olduğunu söylemek mümkündür

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akın, M. & Avcılar, M.Y. (2007). Tüketici Temelli Marka Değeri Kavramı, Pazarlama Dünyası Dergisi, (1), 39-46.
 2. Albayrak, F. (2010). Trakya Bölgesindeki Hastaların Sağlık Kuruluşları Tercihinde Etkili Olan Unsurlar ve Sağlık Kuruluşlarında Marka İmajının Önemi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 3. Demirel Ö. & Bülbül H. (2014). Kamu ve Özel Hastanelerde Hizmet Kalitesi, Hasta Tatmini ve Tercihi Arasındaki İlişki, Karşılaştırmalı Bir Analiz Amme İdaresi Dergisi, 47 (2), 95-119.
 4. Doyle, P. (1998). Marketing Management and Strategy. Prentice Hall. (http://www.amazon.co.uk/marketing-managementstrategy-Peter- Doyle/dp/0273651501 (Erişim Tarihi: 05.11.2018).
 5. Elden, M. & Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları, Beta Yayım.
 6. Elitok, B. (2003). Hadi Markalaşalım, Sistem Yayıncılık.
 7. Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık.
 8. Harcar, T. (1991). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Pazarlama Dünyası, (Ocak Şubat).
 9. Hung, C. (2005). The Effect of Brand Image on Public Relations Perceptions and Customer Loyalty International Journal of Management, 25 (2): 25-40.
 10. İlban, M.O., Akkılıç, M.E. & Yılmaz, Ö. (2011). Tüketicilerin Beyaz Eşya Satın Alma Karar Sürecinde Marka Algılarına Yönelik Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 11. Karafakioğlu, M. (1998). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 271.
 12. Karbalaei, M. Abdi A., Malmir R., Dehghanan H., Pirnejad S. ve 5 Jafari, S. (2013). Investigating of Brand Equity on Hospital Image Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6(20): 3888-3894.
 13. Ker, M. (1998). Profesyonel İmajın, İmaj Yönetimi Kapsamında Yeri ve Önemi, Pazarlama Dünyası, 12 (71).
 14. Kim Kh, Kim KS, Kim DY, Kim JH & Kang SH (2008). Brand Equity İn Hospital Marketing. J. Bus. Res., 61(1): 75-82.
 15. Knox S. & Stan M., (1998). Competing on Value-Bridging The Gap Between Brand And Customer Value, Prentice Hall.
 16. Kolade, O. J., Ogunnaike, O. O., ve Osibanjo O. A., (2014). Organizational Citizenship Behaviour, Hospital Corporate Image and Performance. Journal of Competitiveness, 6 (1), 36 – 49.
 17. Odabaşı, Y. & Oyman, M. (2007). Pazarlama iletişimi Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri.
 18. Önder, Ö. R. ve Bayın G. (2014) Poliklinik ve Klinik Hastalarının Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı Algılarının Karşılaştırılması: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (4),120-138.
 19. Özdaş, D. Ö. (2001). Diş Hekimlerinin Diş Hekimliği Hizmetinde Rekabet ve Reklama Yönelik Değerlendirmeleri, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniverstesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Öztürk, M. (2000). Çağdaş Hastane Yöneticiliği Sorunlar ve Yaklaşımlar, MTM Yayın No:6.
 20. Öztürk, H. (2007). Sağlık Hizmetlerinin Pazarlamasında Markanın Önemi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 21. Parasuraman A. Zeithaml, Valarie A.-Berry & Leonard L. (1988). Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Services Quality, Journal of Retailing, 64 (1), 12-40.
 22. Parasuraman, A.Z., Valarie A.B. & Leonard L. (1991). Refinement And Re-Assessment Of The Servqual Scale, Journal Of Retailing, 67 (4), 420-450.
 23. Schiffman L.G. & Kanuk, L.L. (1997). Consumer Behaviour, Prentice Hall Inc.
 24. Tüfekci, N.,O.G. İnce ve Ö.K Tüfekçi (2016). Isparta’daki Özel Hastanelerin Marka Stratejilerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), s.321-338.
 25. Wu C.C. (2011). The İmpact Of Hospital Brand İmage On Service Quality, Patient Satisfaction And Loyalty, African Journal Of Business Management, 5(12), 4873-4882.