Cilt 4 Sayı 2 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KONUT PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Hicran Özgüner Kılıç
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Hüseyin Alper Özer
Karabük Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Öğrencisi

Yayınlanmış 2016-08-22

Anahtar Kelimeler

 • Konut Pazarlaması,
 • Müşteri Memnuniyeti,
 • Safranbolu

Nasıl Atıf Yapılır

Özgüner Kılıç, H., & Özer, H. A. (2016). KONUT PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 162–184. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.151

Özet

Küreselleşme süreci ile birlikte bütün sektörlerde rekabetin yoğun yaşandığı bu dönemde işletmeler için mevcut müşterilerin elde tutulması yeni müşterinin elde edilmesinden daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle müşteri memnuniyetinin belirlenmesi işletmelerin öncelik verdiği konuların başında gelmektedir.  Müşteri memnuniyeti, mal ve hizmet üreten işletmelerin yanı sıra konut üreten kişi ya da işletmelerin de üzerinde durdukları önemli konulardan biridir. İlgili yazında önemli bir yer tutan müşteri memnuniyeti konusunda çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen konut pazarlaması alanında yapılan çalışmaların yok denecek kadar az olması çalışmanın hazırlanmasında en büyük etken olmuştur. Bu bağlamda çalışma; Safranbolu’da gün geçtikçe artan konut ve konut üreticilerinin hangi düzeyde müşteri memnuniyeti oluşturduklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, konut müşterilerinin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Safranbolu’da konut satın alan kişilere yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış olup 247 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; katılımcıların, genel olarak satın aldıkları konuttan elde ettikleri memnuniyetin orta düzeyde olduğu görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Acuner, Ş. (2001) Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü, Ankara: MPM Yayınları No: 655.
 2. Akbulut, Ö., Aktaş, R., Aykaç, B., vd. (2003) Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 3. Andaleeb, S. S. ve Conway, C. (2006) "Customer Satisfaction in the Restaurant Industry: An Examination of the Transaction-Specific Model," Journal of Services Marketing, 20 (1), 3-11.
 4. Anderson, E. W., Fornell, C., ve Lehmann, D. R. (1994) "Customer Satisfaction, Market Share And Profitability: Findings From Sweden," Journal Of Marketing, (58), 53-66.
 5. Angelova, B., ve Zekiri, J. (2011). "Measuring Customer Satisfaction with Service Quality Using American Customer Satisfaction Model (ACSI Model)," International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1 (3), 232-258.
 6. Ataberk E. (2007) Tur Operatörlerinin Paket Tur Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirleyen Faktörler: İzmir İli Örneği, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 7. Benjamin, J. D., Jud, G. D. ve Sirmans, G. S. (2000) "What do We Know About Real Estate Brokerage," The Journal of Real Estate Research, Jul-Oct, 20, ½.
 8. Bilir, A. (2010) Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 9. Bostan, S., Acuner, T., ve Yılmaz, G. (2005) Hastane İşletmelerinde Müşteri (Hasta) Beklentileri Araştırması, Ankara: Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı.
 10. Bozkurt, B. (2008) Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Kütüphane Hizmetlerinde Bir Uygulama: Muğla Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği, Muğla: Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 11. Bulut, Y. (2011) "Otellerde Müşteri Memnuniyeti ve Bir Uygulama (Samsun Örneği)," Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (18), 389-403.
 12. Büber, R. ve Başer, H. (2012) "Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama," Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 265-274.
 13. Çiçek, R. ve Doğan, İ. C. (2009) "Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği," Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (1), 199-217.
 14. Efil, İ. (2008) Toplam Kalite Yönetimi, Bursa: Dora Yayınları.
 15. Emhan, A., Bez, Y. ve Dülek, Ö. (2010) "Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeyleri," Dicle Tıp Dergisi, 37 (3), 241-237.
 16. Emir, O., Kılıç, G. ve Pelit, E. (2010) "Üç Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma," Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 15 (3), 291-310.
 17. Emiroğlu, K., Danışoğlu, B., ve Berberoğlu, B. (2006) Ekonomi Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 18. Gül, G. (2012) Gayrimenkul Yatırımcısı İnşaat Firmalarında Konut Pazarlama Yönetim Süreci, İstanbul: İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 19. Hacıefendioğlu, Ş. ve Koç, Ü. (2009) "Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma," Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 146-167.
 20. Hanif, M., Hafeez, S. ve Riaz, A. (2010) "Factors Affecting Customer Satisfaction," International Research Journal of Finance and Economics, 60, 44-52
 21. İçli, G. (2008) Konut Pazarlaması, İstanbul: Beta Yayınları.
 22. Kalaycı, Ş. (2014) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayınları
 23. Kılıç, B. ve Eleren, A. (2009) "Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması," Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 91-118.
 24. Loke, S. P., Taiwo, A. A., Salim, H. M. ve Downe, A. G. (2011) "Service Quality and Customer Satisfaction in a Telecommunication Service Provider," International Conference on Financial Management and Economics (p. 2429). Singapore: IACSIT Press.
 25. Mohammad, A. A. S. ve Alhamadani, S. Y. M. (2011) "Service Quality Perspectives and Customer Satisfaction in Commercial Banks Working in Jordan," EuroJournals Publishing Inc, (14), 60-72.
 26. Nakip, M. (2006) Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 27. Naktiyok, A. ve Küçük, O. (2003) "İşgören (İç Müşteri) ve Müşteri (Dış Müşteri) Tatmini, İşgören Tatmininin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri: Ampirik Bir Değerlendirme," İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1-2), 225-243.
 28. Okkalı, M. (2006) Otomotiv Servislerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma ve Önerileri, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 29. Oliver, R. L. (1997) Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, New York: Mcgraw-Hill.
 30. Oliveria, J. M. (2003) "Effects of Base Price Upon Search Behavior of Consumers in A Supermarket: An Operant Analysis," Journal of Economic Psychology. (24), 637-652.
 31. Özevren, M. (2000) Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul: Alfa Yayınları.
 32. Özgüven, N. (2008) "Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Ulaştırma Sektörü Üzerinde Bir Uygulama," Ege Akademik Bakış, 8 (2), 651-682.
 33. Pizam, A. ve Ellis, T. (1999) "Customer Satisfaction and Its Measurement in Hospitality Enterprises," International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11 (7), 326-339.
 34. Safranbolu Belediyesi, (2014) İmar Bölümü Görüşme.
 35. Tan, A. (2004) "Dinlenme Tesislerinde Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Tatmini," Pazarlama Dünyası Dergisi, (5), 35-38.
 36. Wang, M. ve Shieh, C. J. (2006) "The Relationship Beetwen Service Quality and Costumer Satisfaction: The Example of CJCU Library," Journal of Information & Optimization Sciences, 27 (1), 193-209.
 37. Wang, Y., Lo, H. P. ve Yang Y. (2004) "An Integrated Framework for Service Quality, Customer Value, Satisfaction: Evidence from China‘s Telecommunication Industry," Information Systems Frontiers, 6 (4), 325-340. http://link.springer.com/article/10.1023/B:ISFI. 0000046375.72726.67#page-1
 38. Yalçın, İ. ve Koçak, S. (2009) "Niğde Devlet Hastanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma," Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2 (2), 19-41.
 39. Yiğiter, Y. Ş. (2011) "İçsel Performans Göstergeleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi," Akademik Bakış Dergisi, (23), 1-17.
 40. Zorlu, T. ve Sağgöz, A. (2010) "Müstakil Konut Sitelerinde Kullanıcı Tercihlerine Bağlı Fiziki Müdahaleler: Trabzon Örneği," Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (METU, JFA), 27 (2), 189-206.