Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TEKNOLOJİ TEMELLİ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

İpek KOÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Kean Üniversitesi
Şifa Nur DEMİR
Y.L. Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Technology Marketing, Marketing Mix, Customer Behavior
 • Teknoloji Temelli Pazarlama, Pazarlama Karması, Müşteri Davranışları

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇOĞLU, İpek, & DEMİR, Şifa N. (2020). TEKNOLOJİ TEMELLİ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 846–882. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1387

Özet

Son otuz yıl boyunca küresel rekabet çarpıcı biçimde değişmiştir. Küreselleşme ile farklılaşan müşteri ihtiyaçları göz önüne alındığında müşteri davranışlarının yönetilebilmesi için gerekli pazarlama stratejileri daha da önem kazanmıştır. Pazarlama literatüründe çok eski bir kavram olan pazarlama karmasının müşteri davranışları üzerine etkisinin incelendiği çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar, değişen teknoloji ortamında işletmeler için kritik öneme sahip olan bilginin edinimi ve ticarileşme süreçlerinin yönetilebilmesini sağlayan teknoloji temelli pazarlama kavramının da olumlu müşteri çıktıları elde etmek için gerekliliğini vurgulamaktadır. Literatürde teknoloji temelli pazarlama unsurlarının müşteri davranışlarına etkisinin incelendiği çalışmalar yer alırken, pazarlama karması ile teknoloji temelli pazarlamanın ortak etkisini inceleyen çalışmaların eksikliği dikkati çekmektedir. Çalışmalar, pazarlama karmasının müşteri davranışlarına direkt etkisine yoğunlaşmış, dolaylı bir etki ihtimali gözden kaçırılmıştır. Bu araştırmada gözetim yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmış olup, anket kişiler arasında yayılarak kartopu yöntemi ile uygulama yaptığımız hava yolu sektörü çalışanlarına iletilmiştir. Araştırmada 193 hava yolu çalışanın oluşturduğu veriler pazarlama karması ile teknoloji temelli pazarlama arasında direkt bir ilişki olduğunu, teknoloji temelli pazarlama ile müşteri memnuniyeti ve satın alma niyeti arasında direkt bir ilişki olduğu ve teknoloji temelli pazarlamanın, pazarlama karması ile müşteri memnuniyeti ve satın alma niyeti arasında aracı değişken etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma pazarlama karması ve teknoloji temelli pazarlamanın bir arada kullanıldığı ve müşteri davranışlarına etkisini test eden başka bir çalışma bulunmaması sebebiyle literatüre önemli bir katkı yapmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adnan, A., Idrees, M., & Jan , M. F. (2018). Relationship between Marketing Mix Strategies and Fashion Consumer’s Purchase Intention. International Journal of Scientific & Engineering Research, 262-274.
 2. Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance:An emprical test. Tecnovation, 315-326.
 3. Aydoğan, E., & Semiz, S. (2004). İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Üretim Teknolojileri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-133.
 4. Beinhocker, E., & Kaplan, S. (2002). Tired of strategic Planning? The McKinsey Quarterly 2 (Special Edition: Risk and Resilience), 48-57.
 5. Booms, B. H., & Bitner, M. J. (1981). Marketing strategies and organization structures for service firms. American Marketing Association, 47-51.
 6. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamadan eğitim yönetimi, 470- 484.
 7. Capon, N., & Glazer, R. (1987). Marketing and Technology: A Strategic Coalignment. Journal of Marketing, 1-14.
 8. Cheema, S., Durrani, A. B., Khokhar, M. F., & Akhtar, A. (2015). Influence of Green Marketing Mix and Customer Fulfillment: An Empirical Study. nternational Journal of Sciences: Basic and Applied Research , 168-177.
 9. Constantinides. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing. Journal of Marketing Management, 37-41.
 10. Day, G. (1994). The capabilities of a market-driven organizations. The Journal of Marketing, 37 –52.
 11. Dibbs, S., & Simkin, L. (1996). Market Segmentation Workbook. London: Thomsan Learning.
 12. Drucker, P. (1954). The practice of management. New York: Harper and Row Publishers.
 13. Durmuş, B., Yurtkoru, S., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPPS'le Veri Analizi. istanbul: Beta Yayınları.
 14. Faiz, M. A. (2014). Organization’s Core Competencies; A Key for Successful & Happy Organization. International Journal of Accounting & Business Management, 6-16.
 15. Fornell, C., Michael, D. J., & Eugene, W. A. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. Journal of Marketing, 7-18.
 16. Fu, F., & Elliott, M. (2013). The Moderating Effect of Perceived Product Innovativeness and Product Knowledge on New Product Adoption: An Integrated Model. The Journal of Marketing Theory, 257-272.
 17. Gomes, G., & Wojahn, R. M. (2016). Organizational learning capability, innovation and performance: study in small and medium-sized enterprises. Revista de Administração, 163-175.
 18. Hayes, S. C. (1998). Building a useful relationship between "applied" and "basic" science in behavior therapy. The Behavior Therapist, 109-112.
 19. Henard, D. H., & Dacin, P. A. (2010). Reputation for Product Innovation: Its Impact on Consumers. Journal of Product Innovation Management, 321-335.
 20. Hiransomboon, K. (2012). Marketing Mix Affecting Accommodation Service Buying Decisions of Backpacker Tourist Traveling at Inner Rattanakosin Island in Bangkok, Thailand. Procedia Economics and Finance, 276-283.
 21. Hoffman, & Bateson. (2010). Services Marketing Concepts, Strategies & Cases. Ohio: South-Western Cengage Learning.
 22. Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research, 449-462.
 23. Hsu, Y.-H., & Fang, W. (2009). Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological Forecasting & Social Change, 664–677.
 24. Im, S., & Workman, J. P. (2004). Market orientation,creativity, and new product performance in high-technology firms. Journal of Marketing, 114-132.
 25. Jangl, P. (2015). The Effect of Market Orientation on Innovation of Czech and German High Tech Firms. Journal of Applied Economic Sciences, 182-194.
 26. Junita, A. (2017). Organizational Learning Culture, Consumer Satisfaction and Employee’s Attitude: Causality Analysis. Jurnal Dinamika Manajemen, 68-82.
 27. Kankaew, K. (2013). Importance-Performance Analysis in Airlines Service Quality: A Case Study of legacy Airlines in Thailand. International Journal of Business Tourism Appiled Science, 1-7.
 28. Khan, S. M., & Mahmood, R. (2014). Impact of Service Marketing Mixes on Customer Perception: A Study on Eastern Bank Limited, Bangladesh. European Journal of Business and Management.
 29. Kohli, A., & Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 1-18.
 30. Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: The Millennium Edition.
 31. Kunz, W., Schmitt, B., & Meyer, A. (2011). How does perceived firm innovativeness affect the consumer? Journal of Business Research, 816-822.
 32. Kurdsholi, H. R., & Bozjani, A. Y. (2012). Studying the effects of green marketing mix on the green purchase decision of consumers (A case study of Peghah Dairy products in Shiraz). academic-research quarterly of new marketing research.
 33. Mbengue, A., & Sané, S. (2013). Organizational Learning Capability: Theoretical Analysis and Empirical Study in the Context of Official Development Aid Project Teams. Canadian Journal of Administrative Sciences, i–xvi(1-16).
 34. McDermott, C. M., & Prajogo, D. (2011). The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operations & Production Management, 712-735.
 35. Mohr, J. J., & Sarin, S. (2009). Drucker’s insights on market orientation and innovation: Implications for emerging areas in high-technology marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 85-96.
 36. Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market Orientation, Marketing Capabilities and Firm Performance. Strategic Management Journal, 909-920.
 37. Naver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The Effect of Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 20-35.
 38. Naver, J. C., & Slater, S. F. (1994). Market orientation, customer value and superior performance. Business Horizons, 22-28.
 39. Pelham, A. M., & Wilson, D. T. (1996). A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimension of Small-Firm Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27-43.
 40. Preacher, K. J., Hayes, A. F., & Rucker, D. D. (2007). Addressing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, Methods and Prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 185-227.
 41. Rangkuti, F. (2004). The Power of Brands. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
 42. Rubera, G., Ordanini, A., & Griffith, D. (2011). Incorporating cultural values for understanding the influence of perceived product creativity on intention to buy: An examination in Italy and the US. Journal of International Business Studies, 459-476.
 43. Rust, R. T., & Espinoza, F. (2006). How technology advances influence business research and marketing strategy. Journal of Business Research, 1072–1078.
 44. Santos, M. L., Sanzo, M. J., Alvarez, L. I., & Vazquez, R. (2005). Organizational learning and market orientation:interface and effects on performance. Industrial Marketing Management, 187-202.
 45. Santoso, A., & Sungkari, H. S. (2013). The Analysis of The Impact of The Marketing Mix. Journal of Business Strategy and Execution, 58-70.
 46. Schivinskia, B., & Dabrowski, D. (2014). The effect of social media communication on consumer perceptions of brands. Journal of Marketing Communications, 189-214.
 47. Selvi, M. S. (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C. istanbul: Değişim Yayınları.
 48. Serwer, A., Gashurov, I., & Key, A. (2000). There is something about cisco. Fortune, 114-127.
 49. Shameem, A., & Bawa, M. I. (2015). The impact of marketing mix on customer satisfaction towards laptop industry. Management and Commerce.
 50. Shams, R., Alpert, F., & Brown, M. (2015). Consumer perceived brand innovativeness. European Journal of Marketing, 1589-1615.
 51. Stock, R. (2011). How does product program innovativeness affect customer satisfaction? Acomparison of goods and services. Journal of the Academy of Marketing Science, 813-827.
 52. Taleghani, M., & Gilaninia, S. (2013). Market Orientation and Business Performance. Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, 13-17.
 53. Thompson, D. V., & Hamilton, R. W. (2005). Feature Fatigue: When Product Capabilities Become Too Much of a Good Thing. Journal Of Marketing Research, 431-442 .
 54. Tschirky, H., Escher, J. P., & Tokdemir, D. B. (2000). Technology marketing: a new core competence of technology-intensive enterprises. International Journal of Technology Management,, 459–474.
 55. Tschirky, H., Koruna, S. M., & Licht, E. (2004). Technology marketing: a firm’s core competence? International Journal of Technology Management, 115-122.
 56. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 303-313.
 57. Webb, D., Webster, C., & Krepapa, A. (2000). An Exploration of the Meaning and Outcomes of a Customer-Defined Market Orientation. Journal of Business Research, 101-112.
 58. Wind, J. Y. (2009). Rethinking marketing: Peter Drucker’s challenge. Journal of the Academy of Marketing Science, 28-34.
 59. Yelkur, R. (2000). Customer Satisfaction and the Services Marketing Mix. Services Marketing Quarterly, 105-115.
 60. Yelkur, R. (2008). Customer Satisfaction and the Services Marketing Mix. Journal of Professional Services Marketing, 37-41.
 61. Zineldin, M., & Philipson, S. (2007). Kotler and Borden are not dead: myth of relationship marketing and truth of the 4Ps. Journal of Consumer Marketing, 229-241.