Cilt 6 Sayı 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BİST’DE İŞLEM GÖREN KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ BASIM VE YAYIN İŞLETMELERİNİN TOPSİS, PROMETHEE VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Fatma AKYÜZ
Uşak Üniversitesi
Tolga YEŞİL
Uşak Üniversitesi
İsmail KARA
Uşak Üniversitesi
Gürsel ERSOY
Uşak Üniversitesi

Yayınlanmış 2018-11-29

Anahtar Kelimeler

 • TOPSİS,
 • PROMETHEE,
 • COPRAS,
 • BIST,
 • Finansal Performans

Nasıl Atıf Yapılır

AKYÜZ, F., YEŞİL, T., KARA, İsmail, & ERSOY, G. (2018). BİST’DE İŞLEM GÖREN KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ BASIM VE YAYIN İŞLETMELERİNİN TOPSİS, PROMETHEE VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 293–314. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.354

Özet

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım ve Yayın sektöründe de son zamanlarda ithalata bağımlı olunmasından dolayı üretim maliyetleri yükselmiştir. Bu noktada çalışmada Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım ve Yayın sektörün tercih edilmiş olup, sektörde lider durumda olan işletmeler çok kriterli karar verme yöntemleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayın sektöründeki işletmelerin 2012-2017 yılları arasındaki finansal performansları, çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment  Evaluation) ve COPRAS (Complex Proportional Assessment) yöntemleriyle ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma örneklemini BİST’de işlem gören 14 işletme oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinde kullanılan finansal oranlar açıklanmış ve daha sonra TOPSİS, PROMETHEE ve COPRAS yöntemlerinin uygulama basamaklarına yer verilmiştir. Finansal oranların hesaplanması aşamasında, ilgili işletmelerin 2012-2017 yılları arasındaki finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformundan alınan veriler ışığında kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, her bir yöntem için söz konusu işletmelerin 2012-2017 yılları arasındaki 6 dönemlik performanslarının 10 finansal oranla değerlendirilmesi yapılarak, elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdoğan, N., &Tenker, N. (2007). Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri.Ankara: Gazi Kitapevi.
 2. Akyüz, K. C., Yıldırım, İ., Akyüz, İ., & Tugay, T. (2017). "Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt Ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Yer Alan Firmaların Finansal Performanslarının İncelenmesi". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 102-114
 3. Akgüç, Ö. (1994). Finansal Yönetim.İstanbul: Avcıol Basım Ve Yayın.
 4. Bağcı, H. Ve Rençber, Ö.F.(2014), "Kamu Bankaları Ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Karlılıklarının Analizi." Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6.1: 39-47.
 5. Berk, N. (2003). Finansal Yönetim.İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 6. Bogetoft, P., &Pruzan, P. (1997). Planning With Multiple Criteria: Investigation, Communication And Choice.Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 7. Brans, J. P. (1982). L'ingenierie De La Decision: Elaboration D'instruments D'aide A La Decision. La Methode PROMETHEE. Universite Laval, Colloque D'aide A La Decision, 183-213.
 8. Brans, J.-P., Vıncke, P. ve Mareschal, B., (1986) “How to Select and How to Rank Projects: The PROMETHEE Method”, European Journal of Operational Research, 24, ss.228-238.
 9. Brans, J.-P., & Smet, Y. D. (2016). Multiple Criteria Decision Analysis: State Of The Art Surveys. Boston: Springer.
 10. Ceylan, A. (2003). İşletmelerde Finansal Yönetim.İstanbul: Ekin Kitabevi.
 11. Çalış, A., Özçelik, G. ve Gencer, C. (2016), "Türkiye'deki İmalat Sanayi Sektörlerinin Promethee Multımoora Ve Smaa-2 Yöntemleriyle Sıralanması." Journal Of Industrial Engineering (Turkish Chamber Of Mechanical Engineers) 27.2.
 12. Dağdeviren, M., &Eraslan, E. (2008). Promethee Sıralama Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69-75.
 13. Dumanoğlu, S., &Ergül, N. (2010). İMKB' De İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(48), 101-111.
 14. Ercan, M. K., &Ban, Ü. (2005). Değere Dayalı İşletme Finansı: Finansal Yönetim.Ankara: Gazi Kitabevi.
 15. Erdoğan, ;M. Ve Yamaltdınova, A. (2018) “Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS İle Analizi” Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 19-36.
 16. Günay, B. ve Kaya, İ. (2017), "Borsa İstanbul’da Yer Alan Aracı Kurumların PerformansınınÇok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi ", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2,141-164.
 17. Hwang, C., &Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications.Berlin: Springer.
 18. Kaklauskas, A., &Zavadskas, E. K. (1996). Multicriteria Evaluation Of Building (Pastatų Sistemotechninis Įvertinimas).Vilnius: Technika.
 19. Kaplanoğlu, E. (2018). " Aras Ve Copras Yöntemlerġyle Nakit Akışına Dayalı Performans Ölçümü: BIST Kimya, Petrol, Kauçuk Ve Plastik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), 153-184.
 20. Kaya, F. (2015). Finansal Yönetim.İstanbul: Beta Basımyayım Dağıtım A.Ş.
 21. Koontz, H., &O'Donnell, C. (1978). Essentials Of Management.New York: Mcgraw-Hill.
 22. Kuru, A., &Akın, B. (2012). Entegre Yönetim Sistemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar Ve Uygulamaları. Öneri Dergisi, 10(38), 129-144.
 23. Özbek, A. (2013). Performance Evaluation Of Learning Management System. NWSA-Education Sciences, 8(2), 164-178.
 24. Özdemir, M. (1997). Finansal Yönetim.Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 25. Öztürk, A. (2004). Yöneylem Araştırması.Bursa: Ekin Yayınları.
 26. Sarıçalı, G., ve Kundakcı, N. (2016), "AHP Ve COPRAS Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi."International Review Of Economics And Management 4.1: 45-66.
 27. Steur, R.E. ve Na, P. (2003)," Multiplecriteria Decision Making Combined with Finance: A Categorized Bibliographic Study", European Journal of Operational Research, 150, 496–515.
 28. Sungur, O., ve Işık Maden, S. (2016), "TR61 Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) İmalat Sanayi Sektörlerinin PROMETHEE Yöntemi İle Sıralanması." Ege Academic Review 16.4.
 29. Tosun, K. (1986). İşletme Yönetimi - Genel Esaslar. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.
 30. Üçüncü, T., Akyüz, K. C., Akyüz, İ., Bayram, B. Ç., Ve Ersen, N. (2018). Evaluation Of Financial Performance Of Paper Companies Traded At BIST With TOPSIS Method. Kastamonu Unıversıty Journal Of ForestryFaculty, 18(1), 92-98.
 31. Velasquez, M. ve Hester, P.T. (2013), "An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods", International Journal of Operations Research Vol. 10, No. 2, 5666.
 32. Yalcin, N.,Bayrakdaroğlu, A. ve Kahraman, C. (2012), "Application Of Fuzzymulti-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing Industries" Expert Systems with Applications, 39, 350–364.
 33. Yavuz, H. Ve Öztel, A. (2017) "Entropı Tabanlı Copras Yöntemı İle Ölçek Bazında Fınansal Performans Analızı: Bılgı Ve İletışım Sektöründe Bır Uygulama."Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Ve Finansal Piyasalar Kongresi 12-13 Mayıs 2017, Edirne, Detay Yayıncılık.
 34. Yıldırım, B. F., &Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri.Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım.
 35. Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Banaitis, A., &Kvederyte, N. (2004). Housing Credit Access Model: The Case For Lithuania. European Journal Of Operational Research, 155(2), 335-352.
 36. Zionts, S. (1979). MCDM-If Not A Roman Numeral Then What? Interfaces, 9(4), 94-101.