Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Musa GÜN
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ceyda YERDELEN KAYGIN
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Data Envelopment Analysis,
 • Financial Performance,
 • R&D Intensity
 • Veri Zarflama Analizi,
 • Finansal Performans,
 • Ar-Ge Yoğunluğu

Nasıl Atıf Yapılır

GÜN, M., & YERDELEN KAYGIN, C. (2020). AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2649–2674. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1539

Özet

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, yaratıcılık ve yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu sayede, değişimler meydana gelir. İşletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmalarına ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamalarına katkıda bulunur, başarılı bir finansal performans göstermelerinde önemli bir rol oynar. Bu doğrultuda araştırmada Ar-Ge yatırımlarının 2010-2019 yılları arasında BIST TUM endeksinde işlem gören ve 9 farklı sektörde faaliyet gösteren 18 şirketin finansal performanslarına etkisi Veri Zarflama Analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda orman ürünleri-mobilya sektöründe yer alan GENTS şirketinin ve madencilik sektöründe yer alan KOZAA şirketinin en yüksek etkinlik düzeyine; otomotiv sektöründe yer alan OTKAR şirketinin ve gıda sektöründe yer alan ULKER şirketinin ise en düşük etkinlik düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Anagnostopoulou, S. (2008). R&D expenses and firm valuation: a literature review. International Journal of Accounting and Information Management, 16, (1), 5-24.
 2. Anagnostopoulou, S. (2008). R&D expenses and firm valuation: a literature review. International Journal of Accounting and Information Management, 16, (1), 5-24.
 3. Armstrong, M. (2006). Performance management: Key strategies and practical Guidelines, Kogan Page.
 4. Arslantürk, D. (2010). Ar-Ge harcamaları ile hisse senedi getirisi ve risk arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 5. Ayaydın, H. & Karaaslan, İ. (2014). The effect of research and development investment on firms’ financial performance: evidence from manufacturing firms in Turkey. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), 43-59.
 6. Ayaydın, H. & Karaaslan, İ. (2014). The effect of research and development investment on firms’ financial performance: evidence from manufacturing firms in Turkey. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), 43-59.
 7. Bae, S.C. & Kim, D. (2003). The effect of R&D investments on market value of firms: Evidence from the U.S., Germany and Japan. The Multinational Business Review, 11(3), 51-75.
 8. Banani, A., Riyasari, I. & Widiastuti, E. (2019). Financial performance analysis of state owned and private enterpries in pharmaceutical industy listed in Indonesia stok Exchange in period year 2012-2016. Journal of Economics &Business, 3(1), 13-22.
 9. Banker, R. D., Charnes, A. & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
 10. Batool, A. & Sahi, A. (2019). Determinants of financial performance of insurance companies of USA and U.K. during global financial crisis (2007–2016). International Journal of Accounting Research, 7(1), 1-9.
 11. Çıtak, L. & İltaş, Y. (2017). Ar-Ge yatırımlarının finansal performans üzerindeki etkisi ve BİST teknoloji endeksi firmalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 239-254.
 12. Çiçek, H. & Onat, O.K. (2013). İnovasyon odaklı faaliyetlerin firma performansına etkisinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi; İMKB üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 46-53.
 13. Della Maggiora, P.L., Christopher E., Elliott, J.M., Thompson, R.L., Pavone, J. & Kent, J.P. (2000). Performance and fault management, Cisco Press.
 14. Diaconu, M. (2019). Business R&D investments in the E.U.: Main dynamics and economic effects. Theoretical and Applied Economics, 26, 4(621), 19-34.
 15. Didin, F., Mochklas, J. & Mochklas, M.( 2018). How measuring financial performance. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(6), 553-557.
 16. Dufera A. (2010). Financial performance evaluation. A Case Study of Awash International BANK (AIB). Mekelle University, 1-119.
 17. Ehie, I. C., & Olibe, K. (2010). The effect of R&D investment on firm value: An examination of U.S. manufacturing and service industries. International Journal of Production Economics, 128(1), 127-135.
 18. Ezzi, F. & Jarboui, A. (2016). Does innovation strategy affect financial, social and environmental performance?. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 21 (40),14-24.
 19. Freihat, A. R. F., & Kanakriyah, R. (2017). Impact of R&D expenditure on financial performance: Jordanian evidence. European Journal of Business and Management, 9(32), 73-83.
 20. Ghaffar, A. & Khan, W. A. (2014). Impact of research and development on firm performance. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 4(1), 357-367.
 21. Huang, S.Y., Chiu, A. A., Lin, C.C. & Chen, T.L. (2018). The relationship between corporate innovation and performance. Total Quality Management & Business Excellence, 29(4), 441-452.
 22. Idhayajothi, R., Latasri, O. T. V., Manjula, N. Meharaj, A. & Malini, R. (2014). A study on financial performance of Ashok Leyland Limited at Chennai. IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM), 16(6), 83-89.
 23. Khan, M. K., Nouman, M., & Imran, M. (2015). Determinants of financial performance of financial sectors (An assessment through economic value added). Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 2(3), 1-32.
 24. Kiracı, M. & Arsoy, M.F. (2014). Araştırma geliştirme giderlerinin işletmelerin kârlılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi: İMKB Metal Eşya Sektöründe bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 13(41), 33-48.
 25. Kiraci, M., Celikay, F. & Celikay, D. (2016). The effects of firms’ R & D expenditures on profitability: An analysis with panel error correction model for Turkey. International Journal of Business and Social Science, 7(5), 233-240.
 26. Lantz, J. S. & J. M. Sahut (2005). R&D investment and thefinancial performance of technological firms. International Journal of Business, 10(4), 1-20.
 27. Lin, B. W., Lee, Y. & Hung, S. C. (2006). R&D intensity and commercialisation orientation effects on financial performance. Journal of Business Research, 59, 679-685.
 28. Matheson, D. & Matheson, J.E. (1997). The smart organisation: Creating value through strategic R&D. Publisher: Harvard Business Press.
 29. Myšková, R., & Hájek, P. (2017). Comprehensive assessment of firm financial performance using financial ratios and linguistic analysis of annual reports. Journal of International Studies, 10(4), 96-108.
 30. Naz, F., Ijaz, F. & Naqvi, F. (2016). Financial performance of firms: evidence from Pakistan Cement Industry. Journal of Teaching and Education, 5(1), 81-94.
 31. Pandit, S., Wasley, C. E., & Zach, T. (2011). The effect of research and development (R&D) inputs and outputs on the relation between the uncertainty of future operating performance and R&D expenditures. Journal of Accounting, Auditing & Aainance, 26(1), 121–144.
 32. Rao, J., Yu, Y. & Cao, Y. (2013). The effect that R&D has on company performance: comparative analysis based on listed companies of technique intensive industry in China and Japan. International Journal of Education and Research, 1, 1-8.
 33. Schwartz, A. E. (1999). Performance management. Printed in Hong Kong.
 34. Sohn, D.W., Hur, W. & Kim, H.J. (2010). Effects of R&D and patents on the financial performance of Korean venture firms, Asian Journal of Technology Innovation, 169-185.
 35. Valentin, C. (2014). Determinants of corporate financial performance, Available at: www.dafi.asce.ro/revista/6/costeavalentin.pdf. 1-17.
 36. VanderPal, G. A. (2015). Impact of R&D expenses and corporate financial performance. Journal of Accounting and Finance, 15(7), 135-149.
 37. Venkateswara Rao, T. (2016). Performance management: towards organisational excellence, Sage.
 38. Vintilă1, G. & Nenu, A.E. (2015). An analysis of determinants of corporate financial performance: evidence from the Bucharest Stock Exchange listed companies, International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(3), 732-739.
 39. Xu, J., Sim, J.W. & Jin, Z. (2016). Research on the Impact of R&D Investment on Firm Performance and Enterprise Value Based on Multiple Linear Regression Model and Data Mining. International Journal of Database Theory and Application, 9(11), 305-316.
 40. Xu, M. (2011). Factors affecting financial performance of firms listed on Shanghai Stock Exchange 50 (SSE 50). International college university of the thai chamber of commerce, 1-15.
 41. Zang, Z., Zhu, Q. & Guerrero, H.M. (2019). How does R&D investment affect the financial performance of cultural and creative enterprises? The moderating effect of actual controller, Sustainability, 11(297), 1-19.