Cilt 5 Sayı 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

DRAMA EĞİTİMİNİN YÖNETİCİLERİN BEŞERİ İLİŞKİLER YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Recep İbrahim PINAR
İstanbul University, School of Business, The Department of Business Administration
Özgür KÖKALAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2017-09-16

Anahtar Kelimeler

 • Drama Training, The Interpersonal Management Skill, Empathy
 • Drama Eğitimi,
 • Beşeri İlişkiler Yeteneği,
 • Empati

Nasıl Atıf Yapılır

PINAR, R. İbrahim, & KÖKALAN, Özgür. (2017). DRAMA EĞİTİMİNİN YÖNETİCİLERİN BEŞERİ İLİŞKİLER YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 293–313. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.96

Özet

Drama eğitiminin yöneticilerin beşeri ilişkiler yeteneği üzerindeki etkisinin incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada deney kontrol grubu kullanılmıştır. Araştırmada 10’u deney grubuna, 10’u kontrol grubuna dâhil olan toplam 20 yönetici, örneklem olarak seçilmiştir. Deney grubuna dâhil olan katılımcılara uzman bir eğitmenle drama eğitimi verilmiş ve daha sonra eğitimin etkileri nicel yollarla değerlendirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında hem deney hem de kontrol grubuna dâhil olan katılımcılara eğitiminin öncesinde yöneticilerin beşeri ilişkiler yeteneğini belirlemek için anket uygulanmıştır. Aynı anket eğitiminin sonrasında tüm katılımcılara bir kere daha uygulanmış ve eğitimin deney grubuna dâhil olan katılımcılar üzerindeki etkileri bir nicel yazılım programı olan SPSS 20.0 ile tespit edilmiştir. Yapılan nicel araştırmaların sonucunda eğitimi alan katılımcıların beşeri ilişkiler yeteneğinin geliştiği saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akyol, A. K. (2003), "Drama Ve Dramanın Önemi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 179-190.
 2. Baransel, A. (1976), Çağdaş Yönetimin Evrimsel Gelişimi. İstanbul: Avcıol Publishing
 3. Baron, S., K. Harris And Et.Al. (2001), "Retail Theater: The Intended Effect Of The Performance", Journal Of Service Research, 4(2), 102-117.
 4. Başkaya, Ö. (2000), "Dört Drama Liderinin Yaklasımlarına Genel Bir Bakıs Ve Yaratıcı Dramada Temel İlkeler", Türkiye 2. Drama Liderler Buluşması, Ankara: Olusum Tiyatrosu Ve Drama Atölyesi, 28-40
 5. Beckwith, A. (2003), "Improving Business Performance – The Potential Of Arts İn Training" Industrial And Commercial Training, 35(5), Pp. 207-209. Doi:10.1108/00197850310487359
 6. Corsun, D. L., C. A. Young, A. Mcmanus, A. And M. Erdem (2006), "Overcoming Managers' Perceptual Shortcuts Through İmprovisational Theater Games" Journal Of Management Development, 25(4), 298-315. Doi:10.1108/02621710610655792
 7. Cunha, M. P., K. Kamoche, And J.V. Cunda(1999), "Organizational Improvisation: What, When, How And Why", International Journal Of Management Review, 3(1), 299-341. Doi:10.1111/1468-2370.00017
 8. Daft, R. L. (2015), Management (12 Ed.), Cincinnati: South-Western College Publishing.
 9. Dirim, A. (1999), Yaratıcı Drama, İstanbul: Esin Publishing.
 10. Fisk, R. P. And S. J. Grove (1996), "Applications Of Impression Management And The Drama Metaphor İn Marketing: An Introduction", European Journal Of Marketing, 30(9), 6-12. Doi:10.1108/03090569610130061
 11. Gardner, W. L. And B. J. Avolio (1998), "The Charismatic Relationship: A Dramaturgical Perspective", Academy Of Management Review, 23(1), 32-58. Doi:10.5465/Amr.1998.192958
 12. Gibb, S. (2004), "Arts‐Based Training İn Management Development: The Use Of Improvisational Theatre", Journal Of Management Development, 23(8), 741-750. Doi:10.1108/02621710410549594
 13. Goddard, A. (1999), "Culture And Drama: The Role Of Financial Control Systems İn The Organisational Process İn Three Local Government Organisations", International Journal Of Public Sector Management, 12(6), 516-532. Doi:10.1108/09513559910301766
 14. Goodwin, C. (1996), "Moving The Drama Into The Factory: The Contribution Of Metaphors To Services Research", European Journal Of Marketing, 30(9), 13-36. Doi:10.1108/03090569610130025
 15. Gönen, M. And N. Uyar Dalkılıç (2010), Çocuk Eğitiminde Yaratıcı Drama, İstanbul: Epsilon.
 16. Grahan-Hill, S. And A. J. Grimes (2001), "Dramatism As Method: The Promise Of Praxis", Journal Of Organizational Change Management, 14(3), 280-294. Doi:10.1108/09534810110394895
 17. Güner, H. Ç. (2005), Yaratıcı Drama, İstanbul: Grena Publishing.
 18. Häpfl, H. And G. Schreyägg (2004), "Theatre And Organization: Editorial Introduction", Organization Studies, 25(5), 691-704.
 19. Harris, C. E. And R. L. Spiro (1981), "Training Implications Of Salesperson İnfluence Strategy", Journal Personal Selling & Sales Management, 1(2), 10-17.
 20. Harvey, A. (2001), "A Dramaturgical Analysis of Charismatic Leader Discourse", Journal Of Organizational Change Management, 14(3), 253-265. Doi:10.1108/09534810110394877
 21. Higgs, N. (1993), "You Mean Like John Cleese?", Executive Development Volume, 6(4), 1-3.
 22. Hsu, E. (1989), "Role-Event Gaming Simulation in Management Education: A Conceptual Framework And Review", Simulation & Games, 20(4), 409-438. Doi:10.1177/104687818902000402
 23. Kalafat, T. and R.Y. Kıncal (2008), "Üniversite Öğrencilerinin Bedensel Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (23), 41-47
 24. Kara, Y. and F. Çam, F. (2007), "Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.
 25. Koçel, T. (2015), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları
 26. Mayer, M. J. (2001), "Reflective Leadership Training in Practice Using Theatre As Representation", International Journal Of Leadership in Education, 4(2), 149-169.
 27. Mirze, K. (2016), Business (6 Ed.), İstanbul: Literatür Publishing.
 28. Moshavi, D. (2001), “Yes And...”: Introducing Improvisational Theatre Techniques to The Management Classroom", Journal Of Management Education, 25(4), 437-449. Doi:10.1177/105256290102500408
 29. Noe, R. A. (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi (C. Çetin, Trans..), İstanbul: Beta.
 30. Okvuran, A. (2001), "Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama", Çoluk Çocuk Dergisi, (3), 22-25.
 31. O'neill, C. and A. Lambert (1982), Drama Structures: A Practical Handbook For Teachers, Portsmouth: Nh: Heinemann.
 32. Önalan Akfırat, F. (2004), "Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 9-22.
 33. Önder, A. (2016), Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, İstanbul: Nobel Publishing.
 34. Pearce, G. (2006), "The Advantages (Benefits) and Disadvantages (Weaknesses) Of Educational Drama: Perception Of Students Studying Marketing At University", The International Journal Of Management Education, 24(3).
 35. Pearce, G. and J. Jackson (2006), "Today's Educational Drama – Planning For Tomorrow's Marketers", Marketing Intelligence & Planning, 24(3), 218-232. Doi:10.1108/02634500610665691
 36. Riggio, R. E. (1986), "Assessment Of Basic Social Skills", Journal Of Personality And Social Psychology, 51(3), 649-660.
 37. Riggio, R. (1989), Social Skills Inventory. Palo Alto, Ca: Colsunting Psychologist Publishing.
 38. Riggio, R. E. and R. J. Reichard. (2008), "The Emotional And Social İntelligences Of Effective Leadership: An Emotional and Social Skill Approach", Journal Of Managerial Psychology, 23(2), 169-185.
 39. San, İ. (1991), Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Publishing.
 40. Spolin, V. (1999), Improvisation For Theatre (3 Ed.), Illinois: North Western University Press.
 41. Üstündağ, T. (1998), "Yaratıcı Drama Egitim Programının Ögeleri", Eğitim ve Bilim, 22(107), 28-35.
 42. Vera, D. (2004), "Theatrical Improvisation: Lessons For Organizations", Organization Studies, 25(5), 727-479. Doi:10.1177/0170840604042412
 43. Williams, J. A. and H. H. Anderson (2005), "Engaging Customers in Service Creation: A Theater Perspective", Journal Of Services Marketing, 19(1), 13-23. Doi:10.1108/08876040510579352
 44. Yüksel, G. (2004), Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı, Ankara: Asil Publishing.