Cilt 6 Sayı 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE YÖNELİK HATALI İŞLEMLERİN TESPİTİ, DÜZELTME VE MUHASEBE KAYITLARI

Alper TAZEGÜL
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yayınlanmış 2018-09-02

Anahtar Kelimeler

 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler,
 • Ticari Kâr,
 • Mali Kâr,
 • Muhasebe Uygulamaları.

Nasıl Atıf Yapılır

TAZEGÜL, A. (2018). VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE YÖNELİK HATALI İŞLEMLERİN TESPİTİ, DÜZELTME VE MUHASEBE KAYITLARI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 345–360. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.235

Özet

Ticari kâr ve mali kâr ayrımında karşımıza çıkan en önemli kavramlardan biri kanunen kabul edilmeyen giderlerdir. Ticari kârın tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderler niteliğinde olan bazı giderler indirim konusu yapılabilirken mali kârın tespitinde bu giderler indirim konusu yapılamamaktadır. Dolayısıyla genelde vergi matrahını oluşturan mali kârın tespiti için kanunen kabul edilmeyen giderlerin doğru uygulanması önem arz etmektedir. Bu nedenle kanun koyucu Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde indirim konusu yapılabilecek giderleri belirtmiştir. İndirim konusu yapılabilecek bu giderler dışındaki bütün giderler kanunen kabul edilmeyen giderler olarak kabul edilmektedir. Aynı kanunun 41. maddesinde indirim konusu yapılamayacak giderler ayrıca sayılmıştır. Bu sayılan giderler de tereddüt oluşturmayacak şekilde kanunen kabul edilmeyen giderler olarak göz önünde bulundurulacaktır. Fakat uygulama açısından dikkate alındığında bazı giderlerin; kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı veya ücret olarak dikkate alınıp stopaja tabi tutulması gerekliliğinin söz konusu olup olmadığı gibi konular açısından tereddüt oluşturduğu görülmektedir. Bu kapsamda, çalışmada kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin uygulamada karşılaşılan hatalara ve bunların düzeltilmiş muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bilen, C.İ. (2012). “Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti”. Vergi Dünyası Dergisi, 376: 12-29
 2. Griffith, R., Miller, H. (2014). “Taxable Corporate Profits”. Institute for Fiscal Studies; University of Manchester, 35: 535-557
 3. Tran, A.V. (1997). “The Gap between Accounting Profit and Taxable Income” Australıan Tax Forum Journal” 13: 507-534
 4. Yalçın, H. (2010). Ticari Kazanç ve Kurum Kazancının Tespitinde Giderler. İstanbul, Yazarın Kendi Yayını 149 Seri No.lu GVK Genel Tebliği, http://www.gib.gov.tr/node/88964, Erişim: 16.03.2018
 5. Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/ 1.4.193. pdf, Erişim: 14.03.2018
 6. Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.197.pdf, Erişim: 11.03.2018
 7. Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.3065.pdf, Erişim: 10.03.2018
 8. Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.5520.pdf, Erişim: 14.03.2018
 9. Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf, Erişim: 11.03.2018