Vol. 4 No. 1 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

ETHICAL EVALUATIONS OF RETAILERS: AN EMPIRICAL STUDY ON FOOD AND CLOTHING RETAILERS IN KAYSERİ

Ramazan Kurtoğlu
Bozok Üniversitesi

Published 2016-04-17

How to Cite

Kurtoğlu, R. (2016). ETHICAL EVALUATIONS OF RETAILERS: AN EMPIRICAL STUDY ON FOOD AND CLOTHING RETAILERS IN KAYSERİ. Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 84–109. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i1.141

Abstract

Rapid developments in retailing sector bring about some ethical problems. Retailing is a faceto-face marketing activity by its nature. Thus, ethical problems in retailing directly affect consumers and consumer reactions turn directly to retailers. Therefore, defining and solving the ethical problems in retailing is an important issue for retailers. The main purpose of this study is to identify the food and clothing retailers’ perspective about ethical purchase decision making process and their evaluations on this subject. Beside this, identifying the differences of these evaluations in terms of the demographic characteristics of retailers is another objective of this study. Findings show that retailers generally approve ethical behaviors and disapprove unethical behaviors. In addition, evaluations of retailers differ in terms of some demographic characteristics. Results of the study also show that retailers are sensitive about unethical actions and behaviors and they believe that all the retailers must act according to ethical principles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Abrat R., Bendixen M. and Drop K. (1999), “Ethical Perceptions of South African Retailers: Management and Sales Personnel”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 27, No. 2, p.91-104.
 2. Akbaba A., ve Erenler E. (2011), “Etik Karar Verme Ve Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:31, s.447-464.
 3. Arjoon s., and Rambocas M., (2011). Ethics and Customer Loyalty: Some Insights into Online Retailing Sevices, International Journal of Business and Social Science, 2 (14), s.135- 142.
 4. Boyacı Y. (1998), “Türk Perakendeciliğinin Tarihi Gelişimi”, Ekonomik Forum, TOBB Aylık Dergisi, Yıl:5, Sayı: 8, 15 Ağustos 1998, s.42-44.
 5. Bozyiğit S., Akkan E. (2013), “Kişisel Satışta Etik: Adana İlindeki Tıbbi Satış Temsilcilerinin Etik Tutumlarının İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, s.49-79.
 6. Burns D.J. and Brady J.T. (1996), “Retail Ethics as Appraised by Future Business Personenel in Malaysia and The United States”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 30, No. 1, p.195-217.
 7. Cemalcılar İ. (1998), Pazarlama, Kavramlar Kararlar, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 8. Cevizci, A. (2002), Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 9. Churchill G.A. (1999), Marketing Research: Methodological Foundations, Seventh Edition, Forth Worth: The Dryden Pres.
 10. Dornoff R. and Tankersley C.B. (1975), “Perceptual Differences in Market Transactions: A Source of Consumer Frustration”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 9, p.97-103.
 11. Dornoff R. and Tankersley C.B. (1975-76), “Do Retailers Practice Social Responsibility”, Journal of Retailing, Vol.51, No. 4, p.33-42.
 12. Dornoff R. and Tankersley C.B. (1981), “Perceptual Differences in Market Transactions Revisited: A Waning Source of Consumer Frustration”, Journal of Consumer Affairs, Vol. 15, Issue 1, p.146-157.
 13. Dubinsky A.J, and Levy M. (1985), “Ethics in Retailing: Perceptions and of Retail Salespeople”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.13, p.1-16.
 14. DuPont AM, Craig JS. (1996), “Does Management Experience Change The Ethical Perceptions Of Retail Professionals: A Comparison Of The Ethical Perceptions Of Current Students With Those Of Recent Graduates?”, Journal of Business Ethics, Vol.15, p.815-826.
 15. Gifford J.B. and Norris D.G. (1987), “Research Note: Ethical Attitudes of Retail Store Managers: A Longitudinal Analysis”, Journal of Retailing, Vol. 63, No. 3, p.298-311.
 16. Güler, Y.B., (2014), “Perakendecilik Sektöründe İşletme ve Müşteri Pazarlama Etik Bakış Açılarının Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:34, s.65-75.
 17. Güllü K. ve Kurtoğlu R., (2011), “Üniversite Öğrencilerinin Etiksel Perakendecilik Uygulamalarına İlişkin Algılamaları: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(25), s.135-151.
 18. Güven A.A. (2008), “Fiyatı İnince Müşteriyi Arayıp ‘Buyurun Para Üstünüz’ Diyoruz”, Hürriyet Gazetesi, 01 Ocak 2008.
 19. http://www.kayserikatalog.com/index.php, Erişim Tarihi: 25.07.2007.
 20. http://www.kayseripark.com.tr/magazalar.asp, Erişim Tarihi: 25.07.2007.
 21. http://www.kayserito.org.tr/pxp/sektorel-firma-listesi/kto-is-rehberi.php, Erişim Tarihi:17.07.2007.
 22. http://www.ttrehber.gov.tr/trk-yp/IDA2 (Sarı Sayfalar), Erişim Tarihi: 25.07.2007.
 23. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1012 (Tüketim Harcamaları İstatistikleri, Gelire göre sıralı %20’lik grupların harcama türleri içindeki payları), Erişim Tarihi: 30.03.2016.
 24. http://www.yeralticarsisi.com/index.html; Erişim Tarihi: 25.07.2007.
 25. Jones, T. M.( 1991). “Ethical Decision Making by Individiuals in Organizations: An Issue-Contingent Model”, Academy of Management Review, Vol. 16, No. 2, p.366-395.
 26. Kurt G., Hacıoğlu G. (2010). Ethics as a Customer Perceived, Value Driver in The Context of Online Retailing, African Journal of Business Management, 4(5), p.673-677.
 27. Kurt, G., (2013). The Impact of E-Retailers’ Ethics on Customer Loyality: Perceived Trust and Perceived Satisfaction as Mediators, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi İUYD, 4(2), s.50-68.
 28. Kurt, G., Hacıoğlu, G., (2008), “Sanal Perakendecilik Etiğinin Tüketici Davranışlarına Etkisi”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir, 25-29 Ekim, s.215-227.
 29. Levy, M. and Dubinsky A.J. (1983), “Identifying and Addressing Retail Salespeople’s Ethical Problems: A Method and Application”, Journal of Retailing, Vol.59, Number 1, Spring, p.46-66.
 30. McIntyre F.S, Thomas J.L. and Gilbert F.W. (1999), “Consumer Segments and Perceptions of Retail Ethics”, Journal of Marketing, p.43-53.
 31. Mucuk İ.(1997), Pazarlama İlkeleri, 8. Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 32. Nakip M.(2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 33. Norris D.G. and Gifford J.B. (1988), “Retail Store Managers’ and Students’ Perceptions of Ethical Retail Practices: A Comparative and Longitudinal Analysis (1976-1986)”, Journal of Business Ethics, Vol. 7, Issue 7, p.515-524.
 34. Özdemir Ş. ve Yaman F., (2008), “Afyon’daki Yerel ve Ulusal Perakendecilerde Çalışan Satış Elemanlarının İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Açısından Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, s.83-94.
 35. Román, S., (2007). The Ethics of Online Retailing: A Scale Development and Validation from the Consumers’ Perspective, Journal of Business Ethics, 72, p.131-148. DOI:1001007/s10551-006-9161-y.
 36. Román, S., and Cuestas P.J., (2008). The Perceptions of Consumers Regarding Online Retailers’ Ethics and Their Relationship with Consumers’ General Internet Expertise and Word of Mouth: A Preliminary Analysis, Journal of Business Ethics, 83, p.641-656, DOI:10.1007/s10551-007-9645-4.
 37. Sarma N. N. (2007), “Ethics in Retailing-Perceptionsof Management and Sales Personnel”, International Marketing Conferenceon Marketing &Society, 8-10 April, IIMK., p.61-68.
 38. Varinli İ. (2000), Pazarlama Ahlâkı ve Kayseri’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlâkına İlişkin Değerlendirmeleri, Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayını No:15.
 39. Varinli İ. (2001), “Perakendecilikte Kategori Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sayı: 2001-1, Ocak-Şubat 2001, s.61-64.
 40. Varinli İ. (2006); “Perakendecilikte Etik ve Yasal Düzenlemeler”, içinde Editör. Sevgi Ayşe Öztürk, Perakendeciliğe Giriş, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:1699, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:883, 1. Baskı, Eskişehir.
 41. Varinli İ. ve Kurtoğlu R., “Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2005, s.1-22.
 42. Zikmund W.G. (1986), Exploring Marketing Research, Oklahoma:The Dryden Press, Oklahoma.