Cilt 7 Sayı 1 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TURİZME DAYALI BÜYÜME MODELİ İLE EKONOMİYE DAYALI TURİZM BÜYÜMESİ MODELİNİN TEST EDİLMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Bilgehan TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-03-19

Anahtar Kelimeler

  • Tourism Receipts,
  • Economic Growth,
  • Financial Development,
  • Panel Data Analysis
  • Turizm Gelirleri,
  • Ekonomik Büyüme,
  • Finansal Gelişme,
  • Panel Veri Analizi

Nasıl Atıf Yapılır

TEKİN, B. (2019). TURİZME DAYALI BÜYÜME MODELİ İLE EKONOMİYE DAYALI TURİZM BÜYÜMESİ MODELİNİN TEST EDİLMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 118–134. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1049

Özet

   Bu çalışmada turizm temelli ekonomik büyüme modeli ile ekonomi temelli turizm büyümesi modellerinin geçerliliği dünyanın en fazla turist çeken ülkeleri ve bölgeleri dikkate alınarak geniş çapta test edilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken ihmal edilen değişken sorununu azaltmak için finansal gelişmenin turizm ve ekonomik büyüme ile ilişkilerine de yer verilmiştir. Çalışma 1995-2016 dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır. Çalışmada yer verilen ülkeler ve bölgeler, ABD, Avusturalya, Birleşik Krallık, Çin, Euro Bölgesi, Japonya, Tayland ve Türkiye’dir. Çalışmada rassal etkiler modeli ile panel veri analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda uluslararası turizm gelirleri ile ekonomik büyümenin karşılıklı ilişki içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Sonuçlar ülkelerin uluslararası turizm gelirleri ile ekonomik büyüklerinin karşılıklı ilişki içerisinde bulunduğunu ve bu ilişkinin daha çok ekonomiye dayalı turizm büyümesi hipotezini desteklediğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ak, M. Z., Altıntaş, N., & Şimşek, A. S. (2016). Türkiye'de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi. Dogus University Journal, 17(2).
Ali, Q., Khan, M. T. I., & Khan, M. N. I. (2018). Dynamics between financial development, tourism, sanitation, renewable energy, trade and total reserves in 19 Asia cooperation dialogue members. Journal of Cleaner Production, 179, 114-131.
Antonakakis, N., Dragouni, M., & Filis, G. (2015). How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe?. Economic Modelling, 44, 142-155.
Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the Spanish case. Applied economics, 34(7), 877-884.
Başarir, Ç., & Çakir, Y. N. (2015). Causal interactions between CO2 emissions, financial development, energy and tourism. Asian Economic and Financial Review, 5(11), 1227-1238.
Brida, J. G. & Pulina, M. (2010), A Literature Review On The Tourism-Led Growth Hypothesis Centro Rıcerche Economıche Nord Sud, http://crenos.unica.it/crenos/sites/default/files/WP10-17.pdf
Brida, J. G., Cortes-Jimenez, I., & Pulina, M. (2016). Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review. Current Issues in Tourism, 19(5), 394-430.
Cárdenas-García, P. J., Sánchez-Rivero, M., & Pulido-Fernández, J. I. (2015). Does tourism growth influence economic development?. Journal of Travel Research, 54(2), 206-221.
Cerasa, A. (2008). CIPS test for unit root in panel data: further Monte Carlo results. Economics Bulletin, 3(16), 1-13.
Chiu, Y. B., & Yeh, L. T. (2017). The threshold effects of the tourism-led growth hypothesis: Evidence from a cross-sectional model. Journal of Travel Research, 56(5), 625-637.
Chou, M. C. (2013). Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis. Economic Modelling, 33, 226-232.
Cınar, S., & Ozcalık, M. (2012). Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi. Journal of Yaşar University, 9(33).
Cortés-Jiménez I, Pulina M. 2006. Tourism and growth: evidence for Spain and Italy. In 46th Congress of the European Regional Science Association, University of Thessaly (Volos, Greece), 30 August–3 September 2006, 1–23.
Çeştepe, H., & Yıldırım, E. (2016). Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 12-26.
Dritsakis, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism economics, 10(3), 305-316.
Durbarry, R. (2004). Tourism and economic growth: the case of Mauritius. Tourism Economics, 10(4), 389-401.
Dünya Bankası (2018), World Bank Open Data, https://data.worldbank.org/, (Erişim Tarihi:15/07/2018)
Dwyer Jr, G. P., & Hafer, R. W. (1988). Is money irrelevant. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 70(3), 3-17.
Ertugrul, H. M., & Mangir, F. (2015). The tourism-led growth hypothesis: empirical evidence from Turkey. Current Issues in Tourism, 18(7), 633-646.
Ghali, M. A. (1976). Tourism and economic growth: an empirical study. Economic Development and Cultural Change, 24(3), 527-538.
Gunduz L, Hatemi-JA. 2005. Is the tourism-led growth hypothesis valid for Turkey? Applied Economics Letters 12: 499–504.
Güloğlu, B. (2003), Financial Liberalisation and Economic Growth, The ISE Review, 7(27), 35-58.
Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011). Financial development and economic growth: New evidence from panel data. The Quarterly Review of economics and finance, 51(1), 88-104.
Katircioglu, S., Katircioğlu, S., & Altinay, M. (2018). Interactions between tourism and financial sector development: evidence from Turkey. The Service Industries Journal, 38(9-10), 519-542.
Kim, H. J., & Chen, M. H. (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan. Tourism management, 27(5), 925-933.
Kormendi, R. C., & Meguire, P. G. (1985). Macroeconomic determinants of growth: cross-country evidence. Journal of Monetary economics, 16(2), 141-163.
Kumar, R. R. (2014). Exploring the role of technology, tourism and financial development: An empirical study of Vietnam. Quality and Quantity, 48(5), 2881–2898.
Kumar, R. R., & Kumar, R. (2013). Exploring the developments in urbanization, aid dependency, sectorial shifts and services sector expansion in Fiji: A modern growth perspective. Global Business and Economics Review, 15, 371–395.
Lean, H. H., & Tang, C. F. (2010). Is the tourism‐led growth hypothesis stable for Malaysia? A note. International Journal of Tourism Research, 12(4), 375-378.
Oh, C. O. (2005). The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism management, 26(1), 39-44.
Ohlan, R. (2017). The relationship between tourism, financial development and economic growth in India. Future Business Journal, 3(1), 9-22.
Papatheodorou A., Rossell J., Xiao H. (2010). Global economic crisis and tourism: Consequences and perspectives. Journal of Travel Research, 49 (1), 39–45.
Phiri, A. (2016). Tourism and Economic Growth in South Africa: Evidence from Linear and Nonlinear Cointegration Frameworks. International Research Journal, 14(1), 31-53.
Piętak, Ł. (2014). Review of theories and models of economic growth. Comparative Economic Research, 17(1), 45-60.
Ridderstaat, J., & Croes, R. (2015). The link between money supply and tourism demand cycles. a case study of two Caribbean destinations.Journal of Travel Research,26(2), 37–40.
Risso, W. A. (2018). Tourism and Economic Growth: A Worldwide Study. Tourism Analysis, 23(1), 123-135.
Seyidoğlu, H. (2011), İktisat Biliminin Temelleri, 2. Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
Tang, C. F., & Tan, E. C. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth?. Tourism management, 46, 158-163.
Topaloğlu, E. E. (2018). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 15-38.
Türkiye Otelciler Birliği(TUROB) (2017), UNWTO 2017 Turizm Barometresi, http://www.turob.com/tr/istatistikler/unwto-2017-turizm-barometresi (Erişim Tarihi:12/02/2019)
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2017), 2017 Annual Report, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419807 (Erişim: 12/2/2019).