Cilt 3 Sayı 2 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNDE ROLÜ OLAN FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA

Levent GELİBOLU
kafkas üniversitesi

Yayınlanmış 2015-10-30

Anahtar Kelimeler

 • Tüketici Etnosentrizmi,
 • Tüketici Davranışı,
 • Sosyo-psikolojik Faktörler,
 • Menşe Ülke Etkisi

Nasıl Atıf Yapılır

KERSE, Y., & GELİBOLU, L. (2015). TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNDE ROLÜ OLAN FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 169–189. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i2.108

Özet

Yabancı bir ürün satın almanın ahlaki açıdan uygunluğunun tüketiciler tarafından değerlendirilmesi olarak ifade edilebilen tüketici etnosentrizmi, satın alma tercihlerinin anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, menşe ülke etkisi ve sosyo-psikolojik faktörlerden olan yabancı kültürlere açıklık, kolektivizm/bireycilik ve muhafazakârlığın tüketici etnosentrizmi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, Kars ili kent merkezindeki tüketicilerden anket yoluyla veri toplanmış ve bu veriler SPSS 18 paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre menşe ülke etkisinin, kolektivistliğin ve muhafazakârlığın tüketici etnosentrizmi üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akkaş, H. (2003). “Muhafazakar Siyasi Düşünce Kavramı Üzerine”. Afyon Kocatepe Üniversitesi
 2. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 241-254.
 3. Alsughayır, A. (2013). “Consumer Ethnocentrism: A Literature Review”. International Journal of
 4. Business and Management Invention, Vol.2(5): 50-54.
 5. Altuğ Turgut, B. (2010). Tüketici Etnosentrizminin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Hizmet
 6. Sektöründe Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 7. Arı, E. S. (2007). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü.
 8. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 9. Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R. D. ve Melewar, T. C. (2001). “The Impact of
 10. Nationalism, Patriotism And Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies”. Journal of Inernational
 11. Business Studies, Vol.32, No.1: 157-175.
 12. Balabanis, G., Mueller, R. ve Melewar, T. C. (2002). “The Human Values’ Lenses of Country of Origin
 13. İmages”. International Marketing Review, Vol.19, No.6: 582-610.
 14. Balıkçıoğlu, B. (2008). Tüketici Etnosentrizminin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Ankara
 15. Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 16. Bozyiğit, S. ve Akkan, E. (2011). “Tüketici Etnosentrizmi ile Satın Alma Niyeti ve Otoriter Tutumla
 17. Yetiştirilme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma”. Cag University Journal of Social
 18. Sciences, 8(2): 98-118.
 19. Çilingir, Z. (2014). “Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği (Cetscale):İstanbul İli Tüketicileri
 20. Üzerine Bir Pilot Araştırma”. International Journal of Economic and Administrative Studies, Sayı: 13: 209-232.
 21. Elibol, A. (2013). Tüketici Etnosantrizminin Satın Alma Davranışı Üzerinde Etkisi. Süleyman Demirel
 22. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 23. Hamelin, N., Ellouzi, M. ve Canterbury, A. (2011). “Consumer Ethnocentrism and Country-of-Origin
 24. Effects in Tte Moroccan Market”. Journal of Global Marketing, no: 24: 228-244.
 25. Hui, C. H. ve Triandis, H. C. (1986). “Individualism-Collectivism A Study of Cross-Cultural
 26. Researchers”. Journal of Cross-Cultural Psychology, Sayı: 17, No.2: 225-248.
 27. Hui, C. H. (1988). “Measurement of individualism-Collectivism”. Journal of Research in Personality,
 28. , 17-36.
 29. İşler, D. B. (2013). “Tüketici Entrosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi Ekseninde Satın Alma
 30. Kararlarındaki Rolü: CETSCALE Ölçeği İle Bir Uygulama”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13
 31. sayı: 1: 93-121.
 32. Jain, S. K. ve Jain, R. (2013). “Consumer Ethnocentrism and Its Antecedents: An Exploratory Study of
 33. Consumers in India”. Asian Journal of Business Research, Sayı: 3 No.1: 1-18.
 34. Kalaycı, Ş. (2009). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.Ankara: Asil Yayınevi.
 35. Lantz, G. ve Loeb, S. (1996). “Country of Origin and Ethnocentrism: An Analysıs of Canadian and
 36. American Preferences Using Social Identity Theory”.Advances in Consumer Research, Vol.23: 374-378.
 37. Leech, N. L., Barrett, K. C. ve Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics, Use and
 38. Interpretation, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey.
 39. Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner ve Barrett, K. C. (2004). SPSS for Introductory Ststistics Use
 40. and Interpretation. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 41. Mutlu, H. M., Çeviker, A. ve Çirkin, Z. (2011). “Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma
 42. Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz”. Sosyoekonomi Dergisi, 2011(1): 51-73.
 43. Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik.İstanbul: Beta Yayınları.
 44. Nart, S. (2008). “Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları: İngiltere
 45. Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
 46. Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13 sayı: 3: 153-177.
 47. Özçelik, D. G. ve Torlak, Ö. (2011). “Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki:
 48. Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama”.Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Sayı 3: 361-377.
 49. Ray, J.J. (1983). “A Scale to Measure Conservatism of American Public Opinion”. The Journal of
 50. Social Psychology, 119: 293-294.
 51. Renko, N., Karanovic, B. C. ve Matic, M. (2012). “Influence of Consumer Ethnocentrism on Purchase
 52. Intentions: Case of Croatia”. Ekonomska Misao I Praksa, God XXI: 529-544.
 53. Richardson, C. W. (2012). “Consumer Demographics as Antecedents in the Animosity Model of
 54. Foreign Product Purchase”. International Journal of Business and Social Science, Sayı: 3 No: 4 :13-21.
 55. Ruyter, K., Birgelen, M. ve Wetzels, M. (1998). “Consumer Ethnocentrism in İnternationalServices
 56. Marketing”. International Business Review, No.7: 185-202.
 57. Rybina, L., Reardon, J. ve Humphrey, J. (2010). “Patriotism, Cosmopolitanism, Consumer
 58. Ethnocentrism and Purchase Behaviour in Kazakhstan”. Organizations and Markets in Emerging Economies,
 59. Vol.1 no.2 (2): 92-107.
 60. Sharma, S., Shimp, T. A. ve Shin, J. (1995). “Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and
 61. Moderators”. Journal of The Academy of Marketing Science, Sayı: 23 No:1: 26-37.
 62. Shimp, T. A. ve Sharma, S. (1987). “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the
 63. CETSCALE”. Journal of Marketing Research, Sayı:24, No:3: 280-289.
 64. Shu, S. T., Strombeck, S. ve Hsieh, C. L. (2013). “Consumer Ethnocentrism, Self-Image Congruence
 65. and Local Brand Preference: A Cross-National Examination”. Asia Pacific Management Review, Sayı: 18(1):
 66. -61.
 67. Sumner, W. G. (1906). Folkways: A Study Of The Sociological Importance of Usages, Manners,
 68. Customs, Mores, and Morals.[Elektronik Sürüm]. Boston: Ginn.
 69. Tsai, W. H. S., Yoo, J. J. ve Lee, W. N. (2013). “For Love of Country? Consumer Ethnocentrism in
 70. China, South Korea, and The United States”. Journal of Global Marketing, sayı: 26: 2: 98-114.
 71. Yüce, A. (2014). “The Role of Consumer Hostility and Consumer Ethnocentrism on the Intention of
 72. Buying Foreign Goods: A Case Study on Iranian, Turkish and Azerbijani Consumers”. European Journal of
 73. Business and Social Sciences, Sayı: 2 no: 12: 38-55.