Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLE FİRMA PERFORMANSI (NİTEL PERFORMANS) VE MARKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Nevriye AYAS
Dr. Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Marketing Communication Integrated Marketing Communications Firm Performance Brand Performance
 • Pazarlama İletişimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Firma Performansı, Marka Performansı

Nasıl Atıf Yapılır

AYAS, N. (2020). BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLE FİRMA PERFORMANSI (NİTEL PERFORMANS) VE MARKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2833–2867. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1553

Özet

Bu çalışmanın amacı, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin (BPİ), işletmelerin firma performansına (nitel performans) ve marka performansına olan etkilerini incelemektir. Öncelikle konuyla ilgili literatür araştırması yapılmış ve Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Çalışmada Çanakkale Bölgesinde turizm, enerji, imalat ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden toplamda 127 geçerli anket elde edilmiştir. BPİ ile nitel performans ve marka performansı arasındaki ilişkiler test edilmiştir. BPİ’nin dört boyutunun ayrı ayrı nitel performans ve marka performansı üzerindeki etkileri araştırılmış, aralarında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak oluşturulan on üç hipotezden on iki tanesi desteklenmiştir. Çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

                                 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aaker, D. A. (1996) Building Strong Brands, The Free Press, New York, N.Y.
 2. Akman, G.; Özkan, C.; Eriş, H. (2008) “Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13), 93-115
 3. Alpkan, L.; Ergün, E.; Bulut, Ç. (2005) “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 175-189
 4. Banerjee, N.; Siddhanta, S. (2015) “An Emprical Investigation on the Impact of Marketing Communication Expenditure on Firms’ Profitability: Evidence from India”, General Business Review, 16(4), 609-622
 5. Carlson, L.; Grove, S.T.; Dorsh, M.J. (2003) “Services advertising and integrated marketing communications: An empirical examination”,Journal of Current Issues and Research in Advertising, 25(2), 69-82
 6. Caywood, C.; Schultz, D.E.; Wang, P. (1991), Integrated Marketing Communications: A Survey of National Goods Advertisers, North Western University, Bloomington.
 7. Chaudhuri, A.; Holbrook, M. B. (2001) “The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty”, Journal of Marketing, 65(2), 81-93
 8. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Methodology for Business and management. Modern methods for business research (p. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 9. Chirani, E.; Taleghani, M.; Mogdaham, N. E. (2012) “Brand Performance and Brand Equity”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 1033-1036
 10. Cohen, J. E. (1998). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 11. Coleman, D. A. (2011) “Service Brand Identity: Definition, Measurement, Dimensionality And Influence on Brand Performance”, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Birmingham
 12. Çalık, M. (2014) “Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 13. Çalık, M.; Altunışık, R.; Sütütemiz, N. (2013) “Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Performansı ve Pazar Performansı İlişkisinin İncelenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 137-161
 14. Duncan, T.; Moriarty, S. E. (1997) “The IM audit, testing the fabric of integration”, Integrated Marketing Communications Research Journal, 3(1), 3-10
 15. Duncan, T.; Moriarty, S. E. (1998) “A communication-Based Marketing Model for Managing Relationships”, Journal of Marketing, 62(2), 1-13
 16. Duncan, T.R.; Everett, S.E. (1993) “Client perceptions of integrated marketing communications”, Journal of Advertising Research, 33(3), 30-39
 17. Dyer, G. (1982) Advertising as Communication. Methuen & Co.Ltd., Routledge.
 18. Ebren, F. (2006) “Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Algılanışı ve Uygulanması: Reklam Ajansları ve Firmalar Düzeyinde Araştırmalar”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 19. Eren, M. Ş.; Tokgöz, E.; Gül, H.; Saylan, O. (2013) “Pazar Odaklılığın Nitel Performans Üzerindeki Etkisinde Öğrenme Odaklılık ve Yenilikçiliğin Düzenleyici Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-39
 20. Fornell, C.; Larcker, D.F. (1981) “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error”, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50
 21. Garda, B. (2016) “Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Konya İli Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19,243-260
 22. Göktaş, B. (2017) “Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Marka İmajına Etkisi ve Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara
 23. Guo, Wen-Chung; Shiah-Hou, Shin-Rong; Chien, Wel-Jer (2012) “A study on intellectual capital and firm performance in biotech companies”, Applied Economics Letters, 19(16), 1603-1608
 24. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (2017), Çanakkale Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, 2017 Eylem Planı
 25. Gürbüz, S. (2019). AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Seçkin Kitabevi. I.Baskı, ANKARA
 26. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. I. (2010). Multivariate Data Analysis. 7th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 27. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 28. Katrandjiev, H. I. (2000) “Some Aspects of Measuring Integrated Marketing Communications (IMC)”, Economics and Organization, 1(8), 87-93
 29. Keller, K. L. (1993) “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity”, Journal of Marketing, 57(1), 1-22
 30. Kihanya, K. (2013) “Effects of Integrated Marketing Communication on Business Performance in the Insurance Industry: A Case Study of the Kenya Orient Insurance Limited”, United States International University, Kenya
 31. Kitchen, P. J.; Brignell, J.; Li, Tao; Jones, G. S. (2004) “The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective”, Journal of Advertising Research, 44(01), 19-30
 32. Kliatchko, J. (2005) “Towards a new definition of Integrated Marketing Communications (IMC)”, International Journal of Advertising, 24(1), 7-34
 33. Kliatchko, J. G.; Schultz, D. E. (2014) “Twenty years of IMC: A study of CEO and CMO perspectives in the Asia-Pacific region”, International Journal of Advertising, 33(2), 373-390
 34. Korkut, Ö.; Akyol, A.; Altaş, D. (2005) “Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ): İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 419-431
 35. Low, G. S. (2000) “Correlates of integrated marketing communications”, Journal of Advertising Research, 40(3), 27-39
 36. Luxton, S.; Reid, M.; Mavondo, F. (2015) “Integrated Marketing Communication Capability and Brand Performance”, Journal of Advertising, 44(1), 37-46
 37. Luxton, S.; Reid, M.; Mavondo, F. (2017) “IMC capability: Antecedents and implications for brand performance”, European Journal of Marketing,51(3), 421-444
 38. Muhanji, E. M.; Ngari, Mr.B. (2015) “Influence of Integrated Marketing Communication and Sales performance of commercial banks in Kenya”, International Journal of Scientific and Research Publications, 5(9), 1-20
 39. Naik, P.A.; Raman, K. (2003) “Understanding the impact of synergy in multimedia communications”, Journal of Marketing Research, 11, November, 375-388
 40. Nowak, G.J.; Phelps, J. (1994) “Conceptualising the integrated marketing communications’ phenomenon: an examination of its impact on advertising practices and its implications for advertising research”, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 16(1), 49-66
 41. Odabaşı, Y.; Oyman, M. (2002) Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları, 3.Baskı, İstanbul
 42. Onditi, E. O.; Njuki, H. M.; Okoth, O. N. (2014) “Analysis of Marketing Communication Tools and Sales Performance in Business Organizations in Kenya: A Case of Public Service Companies in Mombasa”, European Journal of Business and Management, 6(26), 73-79
 43. Patricia, C.; Ondoro, C. O.; Aila, F. (2017) “Influence of Marketing Communication on Micro-Enterprise Performance in Kericho County, Kenya”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 5(5), 474-486
 44. Pickton, D.; Hartley, B. (1998) “Measuring integration: an assessment of the quality of integrated marketing communications”, International Journal of Advertising, 17(4), 447-465
 45. Porcu, L.; del Barrio-Garcia, S.; Kitchen, P. J. (2012) “How Integrated Marketing Communications (IMC) Works? A theoretical review and analysis of its main drivers and effects”, Communication and Society, 25(1), 7-34
 46. Porcu, L.; Del Barrio-Garcia, S.; Kitchen, P. J. (2017) “Measuring Integrated Marketing Communication by Taking a Broad Organizational Approach: the Firm-Wide IMC Scale”, European Journal of Marketing, 51(3), 692-718
 47. Reid, M. (2002) “Building Strong Brands Through the Management of Integrated Marketing Communications”, International Journal of Wine Marketing, 14(3), 37-52
 48. Reid, M. (2003) “IMC-performance relationship : Further insight and evidence from the Australian Marketplace”, International Journal of Advertising, 22(2), 227-248
 49. Reid, M. (2005) “Performance Auditing of Integrated Marketing Communication (IMC) Actions And Outcomes”, Journal of Advertising, 34(4), 41-54
 50. Rust, R. T.; Chung, T. S. (2006) “Marketing Models of Service and Relationships”, Marketing Science, 25(6), 560-580
 51. Saeed, R.; Naeem, B.; Bilal, M. (2013) “Integrated Marketing Communication: A Review Paper”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(5), 124-133
 52. Schultz, D. E. (1993) “Integrated Marketing Communications: Maybe Definition Is In the Point of View”, Marketing News, January 18
 53. Schultz, D. E.; Schultz, H. F. (1998) “Transitioning marketing communication into the twenty-first century”, Journal of Marketing Communications,4(1), 9-26
 54. Schultz, D.E.; Kitchen, P.J. (2000), Communication Globally: An Integrated Marketing Approach. Macmillen Press Ltd. London.
 55. Weilbacher, W. M. (2001) “Point of View: Does Advertising Cause a Hierarcy of Effects?”, Journal of Advertising Research, 41(6), 19-26
 56. www.wikipedia.org, erişim tarihi 03.03.2020
 57. Yılmaz, V., Can, Y., Aras, N. (2019). Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equatıon Modeling. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems. Volume 7, Issue 1
 58. Yolaç, G.; Demir,N. (2004) “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”, Öneri Dergisi, Ocak, 121-127
 59. Zavrsnik, B.; Jerman, D. (2011) “Implementation of Integrated Marketing Communication on Market Performance of Brands in the field of OTC Products”, Proceedings of 8th International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation, 6-9 April, Opatija, University of Rijeka-Faculty of Economics